▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.12.2017 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси.

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.

- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 22.12.2017 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци” за 2018 год. на територията на Община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейност по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница по проект: „Красива България” за 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2018 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Наредба №8 за условията и реда за изхвърлянето, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на територията на Община Главиница, област Силистра, приета с Решение №54 от Протокол №7/29.04.2004 год. и приемане на Наредба №8 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под аренда чрез провеждане на публично оповестен конкурс на поземлен имот от ОПФ частна общинска собственост на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба  на имот в с. Коларово и утвърждаване на пазарна оценка.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Плащане по Спогодба от 13.11.2012 год. и Договор за обществена поръчка от 27.07.2007 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Дарение за Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС-Главиница

11. Разни

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.