ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

logo mig 19.4

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

   На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 23.01.2020 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 31.01.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4,  /заседателна зала/, при следния

  Дневен ред:

1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2019 г.

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2019 г.

3. Определяне размера на годишния членски внос за 2020 г.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                                   (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при             същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                  23.01.2020 година

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/226-31-01-2020-16-00.html

 

Печат

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ - Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница

 

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ

Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра ще кандидатства с проект  по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“.

Целта  на процедурата е да се подобри достъпът до качествено образование и да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и ученици от маргинализирани групи; да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Дейностите по проектите на кандидатите – училище и детска градина ще са осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции и ще включват:

 • Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности;
 • Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като транспорт и хранене, където е приложимо;
 • Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния процес на подрастващите;
 • Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните групи;
 • Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование.

Размер на БФП - Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв. Максималният допустим размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  391 166 лева. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и партньорите.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по процедурата са:

 • Детски градини от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Общините Главиница и Ситово.
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.).

Кандидатите могат да заявят намерение за партньорство и за сключване на партньорско споразумение до 27.01.2020 на адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1

 

 

Печат

Още статии ...

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт