▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Функции на ОбС

obshtinski savet2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА
адрес:
гр. Главиница, ул. "Витоша" № 44
тел./факс: 08636 / 22 69
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Функции на ОбС

              Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на Община Главиница при условия и ред, определени от закона. Общинският съвет на Главиница се състои от избраните 17 общински съветници.

              Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

1. общинското имущество, общинските предприятия,общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината;
3. образованието - предучилищно възпитание, начално,основно, средно и висше образование;
4. науката;
5. младежта и младежките дейности;
6. здравеопазването - амбулаторно-поликлинично, болнично обслужване, здравна профилактика;
7. културата - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и др.;
8. благоустрояването и комуналните дейности;
9. социалните услуги;
10.опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
12. международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;
13. проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;
14. проблеми на религиозните общности.

Общинският съвет решава и въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.

      Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
13. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
14. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;
15. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
16.одобрява символ и печат на Общината;
17. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
18. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на град Добрич, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
19. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Може да отмени актове на кмета, които противоречат на актове, приети от съвета.

       Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по-малко от шест пъти годишно. По правило, Общински съвет Главиница заседава всеки месец. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател..

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.