▌Общинска администрация

Телефони

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Телефонен код на Главиница - 08636

Вътрешен №

Телефон

Кмет на община Главиница

------

20 40

Общ. Съвет - Председател

225

22 69

Заместник кмет на община – Стопански дейности

125

21 40

Заместник кмет на община – Хуманитарни дейности

126

20 48

Секретар на община

113

21 54

     

Дирекция „Финансово и административно обслужване”

Обща администрация

Директор

116

------

Отдел „Счетоводство и финанси”

Главен счетоводител

115

20 35

Главен специалист „Бюджет”

106

20 35

Старши счетоводител

109

20 35

Старши спец. „Касиер”

114

------

Ст. спец. „Човеши ресурси”

104

------

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване" - ГРАО

Началник отдел

129

20 68

Главен специалист "ГРАО"

120

21 19

Главен специалист "ЕСГРАОН"

129

20 68

Старши специалист "АОН"

129

21 19

Отдел „Техническо обслужване"

Главен специалист "Канцелария на Кмета"

0

2040

Технически сътрудник "Общински съвет"

226

2269

Главен специалист "Деловодство"

117

2119

Главен специалист "Информационно обслужване"

117

2119

     

Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности”

Специализирана администрация

Директор

105

------

Отдел „Управление и стопанисване на общински гори”

Началник отдел

127

2283

Главен специалист "Горски надзирател"

127

2283

Старши специалисти "Горски надзирател"

127

2283

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

------

21 52

Старши експерт „Приходи”

------

21 52

Младши експерт „Касиер-събирач”

------

21 52

Отдел „Общинска собственост”

Началник отдел

------

------

Главен специалист "Общинска собственост"

222

21 28

Главен специалист "Земеделие и ОПФ"

222

21 28

Старши инспектор "Еколог"

111

------

Старши специалист "Контрол и приходи от общинска собственост"

222

21 28

Отдел „Устройство на територията”

Началник отдел

103

20 60

Старши специалисти „Техник”

110/218

22 14

Главен специалист "Инвеститорски контрол"

111

22 14

Отдел „Хуманитарни дейности”

Началник отдел

219

------

Главен специалист "Образование, младежки дейности и спорт"

219

------

Старши специалист "Култура и социални дейности"

219

------

Старши специалист "Транспорт, архив и ТМ"

224

------

Секретар на МКБППМН

------

2014

Други служители към администрацията

Служител по ССИ и ГЗ

130

2110

Началник отдел “Военен отдел”

130

21 10

Вътрешен одитор

------

------

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.