• Начало
  • БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Община Главиница уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 01.12.2016г.

Банката, обслужваща сметките на общината и нейните второстепенни разпоредители с бюджет е

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон Силистра, BIC: CECBBGSF

 

1.НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 1724:

IBAN: BG96 CECB 9790 3347 8356 00

BIC: CECBBGSF

 

 2.БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:

І. 7304 ПРИХОДИ НА МЕСТНИ БЮДЖЕТИ – БЮДЖЕТНА СМЕТКА

               IBAN: BG08 CECB 9790 3147 8356 00

               BIC: CECBBGSF

 

ІІ. 7311 МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

            IBAN: BG12 CECB 9790 8447 8356 00      

BIC: CECBBGSF

 

                         Кодове за вид плащане за сметки 7311 за 2017г.

Н а и м е н о в а н и е   н а     к о д о в е т е   з а   в и д     п л а щ а н е

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

44

14

00

Данък върху недвижимите имоти

44

21

00

Данък върху наследствата

44

22

00

Данък върху превозните средства

44

23

00

Такси за битови отпадъци

44

24

00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44

25

00

Туристически данък

44

28

00

Други данъци

44

34

00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44

37

00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44

40

00

Приходи от наеми на имущество

44

41

00

Приходи от наеми на земя

44

42

00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44

43

00

Приходи от лихви по срочни депозити

44

44

00

Дивидент

44

48

00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44

49

00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44

51

00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44

52

00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44

55

00

Приходи от продажби на земя

44

56

00

Приходи от концесии

44

57

00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44

58

00

Приходи от продажба на нематериални активи

44

59

00

Глоби, санкции и неустойки,наказателни лихви, обезщетения и начети

44

65

00

Други неданъчни приходи

44

70

00

Такси за технически услуги

44

80

01

Такси за ползване на детски градини

44

80

02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44

80

03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44

80

04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44

80

05

Такси за административни услуги

44

80

07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44

80

08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44

80

09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44

80

10

Такси за гробни места

44

80

11

Такси за притежаване на куче

44

80

13

Други общински такси

44

80

90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44

80

81

 

3.СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 7443:

І. СЕС – КСФ – НАЦИОНАЛЕН ФОНД:

 

IBAN: BG25 CECB 9790 3247 8356 01

BIC: CECBBGSF

 

ІІ. СЕС – РА към ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ:

          
IBAN: BG52 CECB 9790 3247 8356 00     
BIC: CECBBGSF

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.