▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 42/31.05.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница.    

 

РЕШЕНИЕ № 366

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и Решение №264-ЧМИ-2018/17.05.2018 год. на ОИК – Главиница, обл. Силистра, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Суходол г-н Айлин ***** Елман с ЕГН***********, с. *******, ул. „*****” №***, обл. Силистра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Суходол получава основно месечно трудово възнаграждение на досега действащия кмет.

3. Допуска предварително изпълнение на Решение №366/31.05.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра с което е избран за вр. изп. длъжността Кмет на кметство с. Суходол по реда на чл. 42, ал.6 от ЗМСМА г-н Айлин Севинч Елман по изложените мотиви, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По точка втора от дневния ред Определяне на представител на Община Главиница в общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

 

РЕШЕНИЕ № 367

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

I. Определя за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 05.06.2018 год. от 14:00 ч. да бъде кмета на Община Главиница, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение на основание чл.5.5, буква „а“ във връзка с чл.6.4., букви „д“ и „е“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра в сила от 01.04.2016 г. за съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с предоставено становище от РИОСВ – Русе. „ЗА”

2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Силистра през 2018 година. „ЗА”

3. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 05.06.2018г. от 14,00ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

         

По точка трета от дневния ред  – Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

 

 РЕШЕНИЕ № 368

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗД и чл.3 от ППЗЗД, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка четвърта от дневния редОтпускане на дарение за изграждане на Православен параклис „Св. Св. Константин и Елена” с. Подлес.

 

РЕШЕНИЕ № 369

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Дарява сумата от 3 000 (три хиляди) лева от Бюджета на Община Главиница за 2018 год. за изграждане на Православен параклис „Св. Св. Константин и Елена” с. Подлес.

Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка пета от дневния редКандидатстване на Община Главиница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ № 370

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”.

2. Общинският съвет на гр. Главиница одобрява дейностите, включени в проектното предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Главиница.

3. Определя като приоритетен проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”, в съответствие със Стратегическа цел 1 „Осигуряване на качествена среда на живот на местното население чрез подобряване на инфраструктурата и предлаганите услуги“, Приоритет 3: „Развитие на техническата инфраструктура”, Специфична цел: 1: „Благоустрояване на населените места и поддържане на общинската, пътна инфраструктура“ от Общинския план за развитие на община Главиница за периода 2014 – 2020г.

4. ОбщинаГлавиница да се задължи да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”.

5. Упълномощава кмета на община Главиница да предприеме всички необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Главиница с проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА” по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Главиница.

         

По точка шеста от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на УПИ I – „За училище” и улична регулация от о.т.169 до о.т. 197 за УПИ I – „За училище” по регулационния план на гр. Главиница, общ. Главиница.

   

РЕШЕНИЕ № 371

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 6 от 18.04.2018 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра 

РЕШИ:

Одобрява ПУП – подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на УПИ I - „За училище“ в кв.47 по регулационния план на гр.Главиница, идентичен с ПИ с идентификатор 15031.501.44 по КККР на града, като УПИ I - се разделя на УПИ I - „За училище“ с площ от 18 335 кв.м. и УПИ III - „За спортна площадка“ с площ от 1 793 кв.м. и промяна на уличната регулация от о.т.169 и о.т.197 за УПИ I - „За училище“ в кв.47 по съществуващите имотни граници на поземления имот по КККР.

 

По точка седма от дневния ред – Предоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно управление на юридически лица или на техни териториални структури на бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка.

 

РЕШЕНИЕ № 372

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1-4 от Закона за общинската собственост, чл.31 и чл.32 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Представя за безвъзмездно управление на ОП „ОИКД“, както следва:

Вид на МПС

Марка на МПС

Модел на мпс

Рег. Номер на МПС

1

Сметосъбирач

МАН

23.363 ФДК

СС 81 14 АН

2

Автовишка

Нисан

Capstar

СВ 11 86 АТ

3

Бус

Мерцедес

Спринтер

СС 81 13 АН

4

Лек автомобил

Хюндай

Галопер

СС 20 50 СК

5

Комбиниран багер

JSB

3CX

СС 04960

6

Булдозер

ЧТЗ

Т 170

Без номер

7

Валяк

Irdd 22/24/32

Ingersoll-rand

Без номер

       1.1 Разходите по поддръжка на моторните превозни средства, свързани с управлението и експлоатацията са за сметка на ОП“ОИКД“ гр.Главиница;

2. Предоставя за безвъзмездно управление на ДГ “Св.Св.Кирил и Методий“, както следва:

Вид на МПС

Марка на МПС

Модел на мпс

Рег. Номер на МПС

1

Лек автомобил

Фиат

Стило

СС 35 64 АР

       2.1. Разходите по поддръжка на моторните превозни средства, свързани с управлението и експлоатацията са за сметка на ДГ “Св. Св.Кирил и Методий“- гр. Главиница

3. Предоставя за безвъзмездно управление на ОД на Министерство на вътрешните работи гр. Силистра, Районно управление гр. Тутракан, участък гр. Главиница както следва:

Вид на МПС

Марка на МПС

Модел на мпс

Рег. Номер на МПС

Лек автомобил

1

Рено

Меган

СС 35 63 АР

     3.1. Разходите по поддръжка на моторно превозно средство, свързани със стопанисването управлението и експлоатацията са за сметка на Община Главиница;

         3.2. Определя месечен лимит за гориво за експлоатацията на автомобила в размер на 60 лт.

4. Предоставя за безвъзмездно управление на 19 бр. кметства в Община Главиница инвентар, представляващ храсторези, предоставени на ОП ОИКД, както следва:

Вид

Марка

Модел

Сериен номер

Кметство

1

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 390

Косара

2

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 417

Дичево

3

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 419

Богданци

4

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 424

Суходол

5

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 426

Листец

6

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 427

Черногор

7

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 431

Осен

8

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 432

Сокол

9

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 433

Бащино

10

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 435

Ножарево

11

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 436

Вълкан

12

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 437

Звенимир

13

Храсторез

STIHL

FS 360

№ 178 127 438

М. Преславец

14

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 172 915 796

Подлес

15

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 172 915 785

Коларово

16

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 168 003 071

Зебил

17

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 172 915 776

Падина

18

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 172 915 873

Калугерене

19

Храсторез

STIHL

FS 350

№ 171 093 894

Зафирово

       4.1. Разходите по поддръжка на моторните превозни средства, свързани с управлението и експлоатацията са за сметка на съответното кметство при Община Главиница;     

5. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по предоставянето на вещите за управление.

          

По точка осма от дневния ред – Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница във връзка с инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на автоматични Хидрометрични станции по българския бряг на река Дунав”, част от дейност 3 от проект „FAIRWAY Danube”.

 

РЕШЕНИЕ № 373

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6, от ЗОС, чл.21, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години без провеждането на търг или конкурс на 20 кв.м /двадесет кв.м/, за монтаж и обслужване на автоматична хидрометрична станция на брега на река Дунав, в имот частна общинска собственост №021011 в землището на с. Малък Преславец, с ЕКАТТЕ 46927, общ. Главиница по плана за земеразделяне в местност „ЗАЩИТЕНА ИВИЦА НА РЕКА ДУНАВ”, с площ от 10.635 дка. предмет на акт за частна общинска собственост №2232/30.03.2010 год. на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” - гр. Русе, за разполагане на автоматична станция.

2. Определя месечна наемна цена, съгласно “Тарифата за началния размер на месечните наеми на 1 кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени и земи“ в размер на 8.00 лв. без вкл. ДДС, 9.60лв. със вкл. ДДС.

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всякакви фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.

 

По точка девета от дневния ред – Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 374

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с двегодишната Общинска стратегия за личностното развитие на деца и ученици, чл. 197, ал.1 и 2 от ЗПУО, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие за 2018 година.

 

По точка десета от дневния ред – "Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване, за промяна предназначението на земята и за създаване  на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани   в ПИ с № 004157 по Картата на възстановената  собственост  на с.Сокол, общ.Главиница, както и ПУП -Парцеларен план за техническа инфраструктура за  осигуряването на достъп на гробищния парк до път с.Сокол - с.Суходол през ПИ с № 004160 в местността "Опитите" в землището на с.Сокол, община Главиница и неговата промяна на предназначението му от "пасище" в "местен път".

 

РЕШЕНИЕ № 375

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и §124, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №12 от 09.12.2016 г., чл.25, ал.3, т.1 и т.3 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава предварително съгласие със срок на валидност до влизане в сила решението на комисията за земеделските земи за промяна предназначението на следните имоти - публична общинска собственост, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Поземлен имот с №004157 по КВС на землище с.Сокол, с начин на трайно ползване "пасище" и с площ   1 999 кв.м., категория ІІІ (трета), находящ се в местността "ОПИТИТЕ" и с АОПС №3711/10.05.2016г., вписан в Служба по вписвания под № 64 на 13.05.2016г, вх.рег. № 1346, том. 6, дело 851, за промяна на предназначението му от „пасище” в „гробищен парк за мюсюлмани”.

2. Поземлен имот с №004160 по КВС на землище с. Сокол, с начин на трайно ползване "пасище" и с площ 2 315 кв.м., категория ІІІ (трета), находящ се в местността "ОПИТИТЕ" и с АОПС №4051/22.05.2018 год., вписан в Служба по вписвания под №123 на 22.05.2018 год., вх.рег. № 1107, том IV, дело 719, за промяна на предназначението му от „пасище” в „местен път”.

 

 По точка десета от дневния ред – Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                        Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.