▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 22/21.12.2016 ГОДИНА

           

 

По точка първа от дневния ред - Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2016 год.

            РЕШЕНИЕ № 171

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Одобрява актуализацията на поименния списък за капиталови разходи в размер на 932 807лв., финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016г. и собствените средства на общината, съгласно Приложение №1, както следва:

            Увеличава приходен §§31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“ в частта за държавни дейности с 45 002лв.

            Намалява приходен §§31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“ в частта за местни дейности с 45 002лв.

            Увеличение на §§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 53 815 лв.

Намаление на §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 108 548лв.

Увеличение на §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 621 „Управление, контрол, регулиране дейностите по опазване на околната среда“ с 54 733лв.

                                   

По точка втора от дневния ред - Определяне но годишния размер на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. на територията на Община Главиница.


            РЕШЕНИЕ № 172

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 7 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА и чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

            1. Одобрява план сметката по такса „Битови отпадъци” за 2017 год. за територията на община Главиница на стойностите, посочени в Приложение №1 от настоящото предложение, която е неразделна част на решението.

         2. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. за територията на община Главиница на стойностите, посочени в Приложение №2 от настоящото предложение, която е неразделна част на решението.

           

По точка трета от дневния ред - Наредба № …. за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Главиница.

          

            РЕШЕНИЕ № 173

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

           РЕШИ:

            Приема Наредба № 32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Главиница, която е неразделна част от решението и влиза в сила от 01.01.2017 год.

                                                                                             

По точка четвърта от дневния ред - Приемане на Наредба № ….. за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в Община Главиница.

           

            РЕШЕНИЕ № 174

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

           РЕШИ:

Приема Наредба № 33 за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в Община Главиница, която е неразделна част от решението и влиза в сила от 01.01.2017 год.

По точка пета от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по ОП РЧР 2014 -2020.                  

           

            РЕШЕНИЕ № 175

  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

   1. Подкрепя намерението на Община Главиница да кандидатства с партньорски проект за създаване и функциониране на социално предприятие „Зелена улица“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по ОП РЧР 2014 -2020.

   2. Одобрява намерението на Община Главиница съгл. чл. 59 и сл. от ЗМСМА да осъществи общинско сътрудничество със Сдружение с обществено полезна дейност „Клуб Отворено общество - Русе“, с адрес на управление гр. Русе, ул. „Борисова“ № 78, бл. „Борис 1“ ЕИК 827 234 868 и Управител Микаела Здравкова, за реализирането на горе упоменатия проект.

   3. Подкрепя намерението на Община Главиница да предостави сграда, която социалното предприятие „Зелена улица“да използва за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

По точка шеста от дневния ред Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –план за застрояване на ПИ с проектен идентификатор 15031.8.130 в землището на гр.Главиница, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“.

     

            РЕШЕНИЕ № 176

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот /ПИ / с проектен идентификатор 15-31.8.130 по кадастралната карта на гр. Главиница, извън урбанизирана територия.с цел промяна на предназначението на имота.

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.

3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община-Главиница.

4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

По точка седма от дневния редПриемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 год.

 

             РЕШЕНИЕ № 177

            На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и резпореждане с общинско имущество при Община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

  Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за 2016г., която е неразделна част от решението.

 

По точка осма от дневния ред Разни

          

            РЕШЕНИЕ № 178

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

Предоставя безвъзмездно сумата от 2 000,00 лв. за пострадалите от с. Хитрино.

   

 

        

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                       /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.