▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 12/26.04.2016 ГОДИНА

           

 

                По точка първа от дневния ред - Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2015 год.     

ЗА – 17                            ПРОТИВ – 0            ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

                  РЕШЕНИЕ № 76

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

                      1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2015 година на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

                      2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2015 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

                  По точка втора от дневния ред - Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 год.

ЗА – 16                            ПРОТИВ – 0            ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

                 РЕШЕНИЕ № 77

                 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

        Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.  

    По точка трета от дневния ред - Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2015 год.

                

      РЕШЕНИЕ №78 изменя и добавя Решение № 100/25.05.2016 год.

                  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.5 във връзка с чл.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

              І. Приема Доклада за осъществяване на читалищна дейност и Годишен финансов отчет на следните читалища:

1. НЧ “Христо Ботев” – гр. Главиница;

2. НЧ “Освобождение” – с. Сокол;

3. НЧ “Христо Ботев” – с. Зафирово;

4. НЧ “Просвета” – с. Стефан Караджа;

5. НЧ “Кирил и Методий” – с. Коларово;

6. НЧ “Зора” – с. Листец;

7. НЧ “Христо Ботев” – с. Зебил;

8. НЧ “Христо Ботев” – с. Дичево;

9. НЧ “Светлина” – с. Вълкан;

10. НЧ “Развитие” – с. Подлес;

11. НЧ “Отец Паисий” – с. Богданци;

12. НЧ “Бъднина” – с. Бащино;

13. НЧ “Светлина” – с. Звенимир;

14. НЧ “Стефан Караджа” – с. Суходол;

15. НЧ “Стефан Караджа” – с. Долно Ряхово;

16. НЧ “Пеньо Пенев” – с. Ножарево;

17. НЧ “Стефан Караджа” – с. Падина;

18. НЧ “Светлина” – с. Калугерене;

19. НЧ “Мехмед Джон” – с. Зарица;

20. НЧ Йордан Йовков” – с. Малък Преславец;

21. НЧ “Янко Забунов” – с. Черногор;

22. НЧ “Зора” с. Осен.

ІІ. Не приема отчета на НЧ “Ведрина” с. Косара.

ІІІ. Задължава НЧ “Ведрина” с. Косара, чрез нейния Председател, да се яви лично на следващото заседание на Общински съвет, за което ще бъде уведомена и даде обяснения за ползването на аванса от 41 000,00 лв. от Община Главиница със счетоводни документи.   

            Приложение:

                          1. Доклад за осъществените читалищни дейности;

                          2. Отчет за изразходваните финансови средства.

            По точка четвърта от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница.                 

                  

             РЕШЕНИЕ №79

                   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

           Изменя и допълва Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, както следва:

      Чл.23 се изменя:

¨      т.1 – За целодневни детски градини – 15,00 лв.

¨      т.2 – За полудневни детски градини – 5,00 лв.

чл.25 се допълва:

Нова т.6 – Родители или настойници на деца от 5 и 6 годишна възраст, посещаващи задължителна или незадължителна предучилищна подготовка при посещение на целодневни детски градини са освободени от заплащане на такса за периода от 15.09 до 31.05 на съответната година.

            По точка пета от дневния ред - Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.  

                 

      РЕШЕНИЕ № 80 отменено с Решение №129/27.07.2016 год.

             На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

        1. Одобрява общата численост и структура на общинската администрация, съгласно Приложение №1, неразделна част от решението.

             2. След влизане в сила на решението на ОбС Главиница, възлага на вр. изп. дл. Кмет да предприеме незабавни действия по утвърждаване на нов Устройствен правилник, изготвяне на длъжностно и поименно щатно разписание.

             3. Закрива изнесената структура Управление „Образование”, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, като е необходимо да се предприемат съответните действия, съгласно действащото законодателство.

                    4. Разкрива дирекция „хуманитарни дейности” от 10 щ. Бр. в състава на общинската администрация.

     

            По точка шеста от дневния ред - Допълнение и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница и разширяване функциите на предприятието.

                 

       РЕШЕНИЕ № 81 Потвърдено с Решение №99/25.05.2016 год. и отменено с Решение №133/29.08.2016 год.

                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, чл. 181, ал.1 и ал.7 от Закона за горите, след като се съобрази с изложените мотиви, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

      1. Възлага на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ стопанисването, управлението, ползването, възпроизводството и опазването на горските територии, представляващи Общински горски фонд на Община Главиница.

      2. Възлага на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ стопанисването и управлението на земеделските земи общинска собственост, представляващи Общински поземлен фонд на Община Главиница.

         3. Възлага на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ поддържането на системата на уличното осветление в Община Главиница.

   4. Одобрява придобиването на специализирано пътно превозно средство, тип „автовишка“ от Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ за нуждите на поддържането на системата на уличното осветление в Община Главиница, което да бъде включено в бюджета на предприятието за 2016 год.

       5. Изменя Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“, както следва:

В чл.2, ал.1 т.1 , отпада текста след името на Община Главиница и се чете следното съдържание:

„ефективното стопанисване, управление, възстановяване, възпроизводство, опазване и неувреждащо ползване на определени и възложени му за управление от Общински съвет Главиница земи от общинския поземлен фонд и други имоти, публична и частна общинска собственост на Община Главиница.

Член 5, алинея 1, точка 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„стопанисване и управление на недвижими имоти публична и частна общинска собственост на Община Главиница, описани в Приложение №1, представляващи земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съставляващи Общинския поземлен фонд и поддържането им в добро земеделско, екологично и агроекологично състояние, съответстващо на приетите и законово постановени европейски, национални и общински стандарти“;

Член 5, алинея 1, точка 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„стопанисване и управление на недвижими имоти публична и частна общинска собственост на Община Главиница, описани в Приложение №4, представляващи горски територии по Закона за горите и съставляващи общинския горски фонд, поддържане и подобряване на състоянието на горите, поддържането им в добро екологично състояние, съответстващо на приетите и законово постановени европейски, национални и общински стандарти“.      

Член 5, алинея 1, точка 3 се изменя и придобива следното съдържание: 

„изготвяне и прилагане на правила за ползване и на перспективен и годишен експлоатационен план за паша, относно ползването на пасища и мери общинска собственост, от земеделски стопани на територията на общината, определени от общинския съвет за общо и индивидуално ползване както и осъществяване на контрол по спазването им;“

Член 5, алинея 1, точка 4 се изменя и придобива следното съдържание:

„прилагане на мерки за опазване, поддържане и подобряване на земеделските земи и горските територии на Община Главиница;“

Член 5, алинея 1, точка 7 се изменя и придобива следното съдържание:

„стопанисване и управление на общинските пътна и улична инфраструктура и прилежащите и терени и уличното осветление на територията на общината;  

Член 9 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) Директорът на предприятието изготвя и предлага структура и длъжностно щатно разписание на предприятието, които след съгласуване с кмета на Община Главиница се утвърждават от Общински съвет - Главиница.

(2) Дейността на предприятието е организирана в две самостоятелни управления, както следва:

1. управление „Общински горски фонд“;

2. управление „Общински поземлен фонд и комунални услуги“;

(3) Общата численост на персонала на предприятието се утвърждава от общинския съвет и се описва в Приложение №2.

(4) Длъжностните характеристики на директора на предприятието и началниците на управления се утвърждават от кмета на Община Главиница.

Създава се нов член 9а със следното съдържание:

(1) Началникът на управление „Общински горски фонд“ отговаря за стопанисването на горските територии на общината в съответствие със Закона за горите, правилника за прилагането му и актовете на Общински съвет – Главиница.

(2) За началник управление „Общински горски фонд“ се назначава лице с висше лесовъдско образование и образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малък от 7 години, придобит след завършване на висшето образование и което не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

(3) Началникът на управление „Общински горски фонд“ се отчита за своята дейност пред директора на общинското предприятие, кмета на Община Главиница и пред Общински съвет Главиница;

Създава се нов член 9б със следното съдържание:

(1) Началникът на управление „Общински поземлен фонд и комунални услуги“ отговаря за:

                      1. стопанисването на земеделските земи в съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, правилника за прилагането му, Закона за общинска собственост и актовете на Общински съвет – Главиница;

                      2. изпълнението на възложените задачи от директора на общинското предприятие по реализиране на предмета на дейност на общинското предприятие;

(2) За началник управление „Общински поземлен фонд и комунални услуги“ се назначава лице с висше образование и образователно-квалификационна степен "магистър".

(3) Началникът на управление „Общински поземлен фонд и комунални услуги“ се отчита за своята дейност пред директора на общинското предприятие, кмета на Община Главиница и пред Общински съвет Главиница;

В чл.10, ал.1 отпада текста след наименованието на предприятието: Общинско предприятие “Общински имоти и комунална дейности“ и се чете следното съдържание:

„Общински съвет Главиница с решение определя поземлените и недвижими имоти публична и частна общинска собственост, които ще се стопанисват и управляват от Общинско предприятие “Общински имоти и комунална дейности“;

Чл.10, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:   

„По предложения на Кмета на Община Главиница, Общински съвет Главиница с решение определя движимото имущество, описано в Приложение №3, което се предоставя на Общинско предприятие “Общински имоти и комунална дейност“ за осъществяване на дейността му.“

6. Одобрява придобиването на специализирано пътно-превозно средство, тип „автовишка“ от Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ за нуждите на поддържането на системата на уличното осветление в Община Главиница, което да бъде включено в бюджета на предприятието за 2016 г.   

7. В длъжностното щатно разписание на предприятието да бъде закрита една щатна бройка с наименование „монтьор“ и на нейно място да бъде разкрита една нова щатна бройка с наименование „монтьор поддръжка на инсталации и оборудване“;

8. В длъжностното щатно разписание на предприятието да бъде закрита една щатна бройка „чистач“ и да бъде разкрита една щатна бройка началник „Общински поземлен фонд и комунални услуги“;

9. В длъжностното щатно разписание на предприятието да бъде закрита една щатна бройка „секач“, незаета и да бъде разкрита една щатна бройка началник управление „Общински горски фонд“;

10. Разкрива четири щатни бройки за длъжностите, както следва: една щатна бройка за длъжността лесовъд, една щатна бройка за длъжността пожаронаблюдател и две щатни бройки за длъжностите „Горски надзирател“;

11. Утвърждава структурата и длъжностното разписание на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ с обща численост от 26 човека.

12. Наредба №25 за управление на горските територии на Община Главиница се отменя.

Приложения:

          1. Приложение №1 - Списък на недвижимите имоти от ОПФ на Община Главиница, които се предоставят за стопанисване и управление;

          2. Приложение №2 - Структура и длъжностно разписание на Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност”.

          3. Приложение №4 – Списък на недвижимите имоти от ОГФ на Община Главиница, които се предоставят за стопанисване и управление;

      По точка седма от дневния ред - Приемане на Наредба и стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мера” от общинския поземлен фонд на Община Главиница.

             РЕШЕНИЕ № 82

             На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА и чл. 8 от ЗНА, чл. 37и и чл.37о от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

        Приема Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начина на трайно ползване „пасища и мери” от Общински поземлен фонд на Община Главиница.

            По точка осма от дневния ред - Споразумение за разсрочване на дълг по договор с ДФ „Земеделие”, а именно „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, обл. Силистра” осъществяван с финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони – 2007-2013 г. мярка 321, съгласно договор за финансиране с номер 19/321/01276 от 27.11.2012 год.

          

       РЕШЕНИЕ № 83 отменено с Решение № 104/29.06.2016 год.

                   На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.5, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Общински съвет гр. Главиница разрешава да сключи споразумение за расрочване на задължение по договор №19/321/01276 от 27.11.2012 год. „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница,община Главиница, обл. Силистра.”.

               2. Упълномощава вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница да подпише същото при погасителен план за срок от 5 /пет/ години и 53 263,51 лв. месечна вноска, като се предвиди възможносттта за изплащане на главница и лихва еднократно в край на всяка година при невъзможност да се извършват ежемесечни плащания от страна на Община Главиница.

                    3. Погасителния план да се изменя при нужда в полза на Община Главиница.

                По точка девета от дневния ред - Приемане Бюджета на Община Главиница за 2016 г.                 

           

  РЕШЕНИЕ № 84

              На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС №380 за изпълнението на бюджета за 2016 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                 Приема бюджета на Община Главиница за 2016 г. в размер на     074 923 лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва :

           1.1. По приходите в размер на 074 923 лв./ Съгласно Приложение №1/

             1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 4 484 795 лв., в.т.ч.,

             1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 113 317лв.;

             1.1.1.2. Временно съхранявани средства от преходни остатъци §88-03 в приходната част в размер на -10 389 лв.;

             1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 г.размер на 381 867 лв./Съгласно Приложение № 4/

              1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 590128 лв., в т.ч.

              1.1.2.1.   Данъчни приходи в размер на 398 000 лв.;

              1.1.2.2.   Неданъчни приходи в размер на 431700 лв.;

              1.1.2.3.     Обща изравнителна субсидия в размер на 856 100 лв.;

              1.1.2.4.   За зимно поддържане на пътищата 73 800.лв.;

              1.1.2.5.   За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 470 400 лв.

              1.1.2.6.   Трансфери в размер на 431 857 лв.;

              1.1.2.7.   Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки – 100 000.лв.

              1.1.2.8.   Преходен остатък от 2015 г.в размер на 1 028 271 лв.; /Съгласно Приложение № 4 /

           1.2 По разходите в размер на 9 074 923 лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 3 , в.т.ч.

               1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 484 795 лв ;/ Съгласно Приложение № 2 /

               1.2.2. За местни дейности в размер на 095 755 лв./ Съгласно Приложение № 3 /

               1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности в размер на 494373 лв. / Съгласно Приложение № 3 /

          2. Разпределя преходния остатък от 2015 г. в размер на 1 410 138 лв. / Съгласно Приложение №4 /

          3. Приема инвестиционна програма за 2016 г.в размер на 1 023 540лв., съгласно Приложение №5-Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране, като:

              3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 470 400лв.

              3.2. Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от § 40-00 „ Постъпления от продажба на общински нефинансови активи “ в размер на 110 000 лв.;

              3.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със собствени средства и преходен остатък от 2015г- в размер на 443 140лв.

          4. Приема следните лимити за разходи и субсидии, както следва:

               4.1.Социално битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

               4.2. Представителни разходи в размер на 17 000 лв.

               4.3. Субсидии за спортни клубове размер на 30 000 лв.

           5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „ Общински имоти и комунални дейности “,/съгласно Приложение № 6/

           6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Дирекция „ Управление и стопанисване на общински гори“,/съгласно Приложение № 7/

           7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8.

           8. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенни разпоредители бюджетни кредити, съгласно Приложение № 9.

           9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018 г. съгласно Приложение № 10.

           10. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2016 г.по бюджета на общината в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

           11. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи , които могат да бъдат поети през 2016 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

           12. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 г. на обща стойност 14 085 лв.

           13. Приема план- график за разплащане на отчетени просрочени задължения към 31.12.2015 г. Приложение № 11.

           14. Намеренията за общинския дълг се определят в размерите , съгласно Приложение № 12.

           15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат събрани в бюджета за 2016 г. на обща стойност 67 942 лв.

           16. Упълномощава кмета на общината да извърши компенсирани промени:

               16.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               16.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

           17. Възлага на кмета:

                17.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

                17.2 .Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.

           18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

           19. Упълномощава кмета :

                19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

                 19.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 

            По точка десета от дневния ред - Признаване на разходите по проект „Читалището – надежда и дом за хората” при НЧ „Светлина - 1960” с. Звенимир, общ. Главиница.       

     РЕШЕНИЕ № 85

            На основание чл. 21, ал1, т.12, т.23, от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

            Признава разходите направени по сградата на читалището в размер на 11 000,00 лв.

            По точка единадесета от дневния ред - Кандидатстване по ОП „Науки и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 год.

     

            РЕШЕНИЕ № 86

            На основание чл. 21, ал1, т.12, т.23, чл.59 и чл. 61, ал.2г от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             Дава съгласие за участие в Проект: „Образование без предразсъдъци и дискриминация в училищата на територията на Община Главиница и Тутракан”.

            По точка дванадесета от дневния ред - Даване на съгласие за партньорство при създаване на Местна инициативна група (МИГ) „Главиница – Ситово“ и кандидатстване за финансиране по процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.


            РЕШЕНИЕ № 87

            На основание чл. 21, ал1, т.12 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

           1. Одобрява участието на общината Главиница за подаване на Заявление за подпомагане по 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез СНЦ „МИГ-Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ и подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие на цялата територия на общините Главиница и Ситово.

2. Одобрява споразумение за партньорство, което е неразделна част от решението.

3. Одобрява бюджет за покриване на разходите за консултантски услуги по изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие в размер на 5 000.00 лева.

4. Общински съвет Главиница упълномощава г-жа Данка Милчева Иванова – зам. – кмет да представлява Община Главиница, като член на сдружението в СНЦ „МИГ-Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ за подготовка на стратегия и подаване на Заявление за подпомагане по 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

            По точка тринадесета от дневния ред - Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект: язовир, съставляващ имот №15031.37.96, с площ 17.852 дка., местност „Коджа екинлик”, землище гр. Главиница, област Силистра. 

     

           РЕШЕНИЕ № 88

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1, т. 5 от Закона за концесиите и Решение № 359, Протокол №39 от 27.11.2014 год. на Общински съвет Главиница, за проведена процедура за предоставяне на концесия върху воден обект - язовир, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Прекратява открита процедура за предоставяне на концесия върху воден обект - язовир , съставляващ имот № 15031.37.96, с площ 17.852дка,   местност „Коджа екинилик”, землище гр.Главиница. АОС № 3137 от 26.04.2013г.         

 2. Паричната гаранция за участие в конкурса, внесена от „ ЛРД „СОКОЛ-ТУТРАКАН“ гр.Тутракан, да се задържи.          

        По точка четиринадесета от дневния ред - Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план застрояване за поземлен имот /ПИ/ с №000238 - в землището на с. Долно Ряхово, Община Главиница за изграждане на обект „Фотоволтаична централа за захранване на помпа към законно изграден тръбен кладенец в собствения ми имот ПИ 000238 в землището на с. Долно Ряхово, общ Главиница. Имотът е с площ 523.003 кв. м., от които с ПУП ще бъде отредена част от имота за застрояване, съгласно Наредба № 19/25.10.2012 г. на МЗХ и МРРБ.

     

             РЕШЕНИЕ № 89

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и мотивирано искане вх. № И-0336/12.03.2016 г., Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Допуска изработването на ПУП – план застрояване за поземлен имот /ПИ/ с №000238 - в землището на с. Долно Ряхово, Община Главиница за изграждане на обект „Фотоволтаична централа за захранване на помпа към законно изграден тръбен кладенец в имот ПИ 000238 в землището на с. Долно Ряхово, общ Главиница. Имотът е с площ 523.003 кв. м., от които с ПУП ще бъде отредена част от имота за застрояване, съгласно Наредба № 19/25.10.2012 г. на МЗХ и МРРБ.

           

                По точка петнадесета от дневния ред - Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ „Христо Ботев – 1945 г.” с. Дичево, общ. Главиница.


       РЕШЕНИЕ № 90

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                          1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на „Христо Ботев-1945Г“ с.Дичево на общински имот: Едноетажна масивна сграда „Училище“ със застроена площ 250кв.м., с разпределение – класни стаи-4бр., салон, коридор, уч.стая, стая за директора и кабинет. АОС № 1/85 от 10.10.1998г.

                                2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на гореспоменатите имоти.

           

                    По точка шестнадесета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имоти в землището на гр. Главиница.


РЕШЕНИЕ № 91

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                     Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел ІI „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се допълни с поземлени имоти :

 

 

Номер на имота

Землище

 

Местност

 

Кате-

гория

 

Площ в дка

 

1

15031.37.63

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

17,322

2

15031.37.62

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

42,206

3

15031.37.59

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

55,325

4

15031.37.58

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

13,444

5

15031.37.57

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

37,540

6

15031.37.56

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

11,293

7

15031.37.51

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

26,437

8

15031.37.50

гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

14,604

9

15031.37.64

Гр.Главиница

Коджа екинлик

ІV

8,676

 

            По точка седемнадесета от дневния ред - Монтиране на „Паметник на загиналите в отечествената война” до сградата на НЧ „Христо Ботев – 1940” в гр. Главиница.

           

            РЕШЕНИЕ № 92

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                     1. Дава съгласие военен „Паметник на загиналите в отечествена война” да се монтира временно до сградата на НЧ „Христо Ботев – 1940” в гр. Главиница.

                     2. Възлага на вр. и. д. Кмет на Община Главиница да организира дейностите по монтирането на паметника.

                     3. Копие от Решението да се изпрати до Областна комисия „Военни паметници” Област Силистра.

           По точка осемнадесета от дневния ред - Разни.

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.