• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ПРЕЦЕНКА съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, ПИ №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075

 

П Р Е Ц Е Н К А

съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

          Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал.1 и ал.6, чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с Рег. № АО-03-15/23.06.2017 г. от ЕТ „Тони-М-Лазар Денчев” с адрес на управление: гр. Главиница, общ. Главиница, ул. „Васил Левски” №7, представлявано от Лазар Тодоров Денчев – Управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, ПИ №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, с цел – аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за водите данни и документи.         

Преценката по чл.62, ал.1 е съобразена със следното:

 1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:

Язовир с площ 21,968 дка, съставляващ имот № 000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, обл. Силистра. Той е част от повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG1DU000R001.

Съгласно писмо Изх. № АО2316/22.06.2017 г. на РИОСВ – гр. Русе, ползването на

язовира не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и/или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

              От гореизложеното е видно, че заявеното искане за ползване на язовир, ПИ №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, общ. Главиница, с цел аквакултури и свързани с тях дейности не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район 2016 г. - 2021 г., т.е. заявеното ползване на повърхностния воден обект няма да повлияе отрицателно на повърхностното водно тяло.

 1. Съвместимост с обществените интереси и придобити права, в това число

нуждите на населението от района на водовземането:

С реализацията на заявената дейност не се нарушават обществени интереси и придобити права на други ползватели/водоползватели, тъй като към настоящия момент няма заявени и съответно предоставени такива.

Заявителят е представил Договор за наем на водоем № 3526/27.06.2016 г. за дългосрочно ползване и стопанисване.

 1. Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани

от международни договори и вътрешното законодателство:

Решение № РУ-81-ПР/2017 г. на РИОСВ-Русе: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –„Отглеждане на риба и организиране на спортен риболов в изкуствена водна площ – имот с № 000520 в землището на с. Черногор, общ. Главиница”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и

човешкото здраве. Обектът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

 1. Възможност за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за

изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване:

Ползването на водния обект - Язовир с площ 21,968 дка, съставляващ имот № 000520, местност „Около гората” е за аквакултури и свързани с тях дейности и не засяга съществуващи съоръжения за водовземане и/или ползване.

 1. Налични водни ресурси по количество и качество:

 

Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.

 1. Съответствие на заявеното водно количество с целите на водовземане:

 

Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.

 1. Наличие на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване:

 

Няма друга алтернатива за исканото ползване.

 1. Изпълнение на условията на чл.156б – 156ж на Закона за водите:

 

Съгласно ПУРБ посочения участък попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001. Реализирането на инвестиционното намерение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Настоящата преценка е положителна при стриктно спазване на мерките, заложени в ПУРБ и въз основа на нея се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Черногор”, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности находящ се в ПИ № 000520, местност „Около гората” в землището на село Черногор, ЕКАТТЕ 81075, община Главиница, област Силистра.

 

 

Неждет Джевдет

/Кмет на община Главиница/

21.08.2017 г.

гр. Главиница

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.