• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, ПИ №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

          На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 46, ал.1 т.2 и  чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с Рег. № АО-03-15/23.06.2017 г. от ЕТ „Тони-М-Лазар Денчев” с адрес на управление: гр. Главиница, общ. Главиница, ул. „Васил Левски” №7, представлявано от Лазар Тодоров Денчев – Управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, ПИ №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, с цел – аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4 т.5 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното:

         

 1. Цел на заявеното използване на водите:

         Аквакултури и свързаните с тях дейности.

 

 1. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:

         Язовир с площ 21,968 дка, съставляващ имот № 000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, обл. Силистра. Той е част от повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG1DU000R001.

 

 1. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Яз. „Черногор” с площ 21,968 дка, съставляващ имот № 000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, обл. Силистра.

 • Максимален воден обем – 75 200 м3
 • Обща площ на язовира – 21,968 дка
 • Язовирна стена:

            -  тип - земнонасипна със заскалявка;

            - дължина на короната -  199 м;

            - височина - 4,0 м;

 • основен изпускател с диаметър Ф200 мм.

 

 1. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и

териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

Язовир с площ 21,968 дка, съставляващ имот № 000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ 81075, общ. Главиница, обл. Силистра. Имотът е публична общинска собственост - АОС № 2126/04.10.2007 г.

 

 1. Проектни параметри на ползването:

Язовир с площ 21,968 дка и общ годишен воден обем – 55 100 м3.

 

 1. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
 • да се гарантира правото на гражданите за общо водовземане и/или ползване, при наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби;
 • да не се допуска замърсяване на водния обект;
 • да не се извършва изпускане на води с цел риболов;
 • да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане /хранене и здравословно състояние на рибите/ с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система;
 • да се извършва собствен мониторинг за качеството на водите по следните показатели: разтворен кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Изследването да се извършва от акредитирана лаборатория; Резултатът от изследването да се представи в Басейнова дирекция – гр. Плевен / в срок до 1 месец от пробонабирането/;
 • при наложително изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е длъжен да уведоми:
 • Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район гр. Плевен;
 • Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”;
 • Община Главиница.
 • да спазва параметрите на разрешеното водоползване
 • при осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на

язовирната стена и съоръженията към нея, и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция – Дунавски район с център Плевен, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Главиница.

 • да се поддържа проводимостта на отводящия канал на разстояние до 300 м надолу по течението;
 • да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в Язовир, съставляващ имот №000520, местност „Около гората”, в землището на с. Черногор, общ. Главиница.
 1. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите

лица:

Общинска администрация Главиница.

            Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

 

 

Неждет Джевдет

/Кмет на община Главиница/

21.08.2017 г.

гр. Главиница

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.