• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - Относно: постъпило Писмо с вх. № РД-04-68/ 02.08.2017 г. от Басейнова дирекция 'Дунавски район' - с център Плевен за 'Проект за санитарно-охранителни зони' на обект: 'Тк ВиК Силистра - Зафирово' в село Зафирово

HEADER GLAVINITSA

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Главиница обявява на заинтересованите лица, че е постъпило Писмо с вх. № РД-04-68/ 02.08.2017 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" - с център Плевен за "Проект за санитарно-охранителни зони" на обект: "Тк ВиК Силистра - Зафирово" в село Зафирово, община Главиница, област Силистра.

            Проектът за санитарно-охранителна зона - пояси I, II и III около водовземно съоръжение СК-2, с. Зафирово е на разположение на обществеността, в продължение на 1 /един/ месец, всеки работен ден в периода от 03.08.2017 г. – 03.09.2017 г., в сградата на Община Главиница, дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности” ул. „Витоша” №44, етаж III-ти, стая №8, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

            Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси I, II и III /описани в обявлението/ могат да се запознаят с проекта в посочения по-горе срок и да направят своите становища или възражения.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.