Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Главиница

 • Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Главиница, е публикувана в  Публични регистри.
 • Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в Профил на купувача.
 • Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в Проекти на документи.
 • Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Главиница съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в Бюджет и отчет.
 • Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в Обяви, Търгове.
 • Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в  Административни документи и актове.
 • Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в  Заповеди на Кмета на Община Главиница.
 • Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в  Местни данъци и такси.
 • Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Главиница е публикувана в Административни услуги
 • Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в Устройство на територията.
 • Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Главиница, са публикувани в  Администрация.
 • Декларациите и регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са публикувани в  Декларации по Закона за конфликт на интереси.
 • Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в  Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ.
 • В  Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Главиница и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
 • Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Главиница е публикувана в панел Общински съвет.
 • Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Повече информация за връзка с Община Главиница може да получите в  Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в  Кметове и кметски наместници.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.