header proekt

  На 21.05. / петък/ 2021 година в 11.00 часа в залата на Домашен социален патронаж се проведе публична дискусия "Успешна е единната общност"  по проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“    

  Събитието се организира от Община Главиница и служителите в Общностния център в изпълнение на Дейност 5 Овластяване на общността и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 3) от проекта.

  На публичната  дискусия "Успешна е единната общност" присъстваха  над 50 представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за

постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегрираните райони; идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните общности.

Участниците  дискутираха  три основни теми:

- проблеми на ромите, етническите малцинства и хората, застрашени от дискриминация;

- конфликтни ситуации между етническите общности;

- мерки за социалното включване на уязвимите групи в местната общност.

   Експертите от Общностния център представиха презентация на тема „Успешна е единната общност“.

 20210521 110824

20210521 111522

20210521 111526

20210521 111543

20210521 111548

20210521 111557

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.