header proekt

         На 08.09.2020г. в Общностният център  в гр. Главиница се проведе  общностна инициатива  на тема  „Образование“ по дейност 3 по  проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  чрез  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Събитието беше организирано от общностния работник.  По време на събитието присъстваха хора от общността, които бяха информирани за  значението на образованието и причините за ранното отпадане на децата  от образователната система.

Присъстващите бяха поканени да участват в следващи събития по изпълнение на Дейност 3 от проекта, а именно в овластяване на общността и преодоляване на негативни стереотипи. Присъстващите получиха рекламни материали-брошури.

3.1       3.2

 

 

 


Проект:  BG05M9OP001-2.052-0001-С01„Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“


 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.