header proekt

 

ОБЯВА НОВ ПРИЕМ

 Във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ ще бъде направен подбор за назначаване на „Лекар“ в рамките на Дейност „Иновативен достъп до социални и здравни услуги, повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права“ (Направление 2).

 

Община Главиница в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ стартира процедура за прием на документи, подбор и наемане на кандидат за длъжността „ЛЕКАР”.

Брой свободни работни места за обявената позиция:  1  работно място;

Заетост – общо 90 ч. за 10 мес;

Вид на правоотношението – срочен трудов договор / договор за услуга по ЗЗД.

І.Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността и въведените типови длъжностни характеристики:

За „лекар“ се назначава лице, което: е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 107а, ал. 1 от KT; минимална степен на образование – висше – специалност в направление „медицина“; професионален опит – 2 години е предимство.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността „лекар“:

а/ Хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на лицата от целевата група;

б/ Мотивация и опит в работа с лицата от целевата група;

в/ Отлични организационни умения и работа с граждани и в екип;

г/ Умения за общуване с лицата от целевата група; Отлични комуникативни умения, самодисциплина и отговорност;

д/ Лични качества - дискретност,  инициативност, комуникативност, лоялност.

 

II. Необходими документи.

Кандидатите за заемане на длъжността „Лекар” представят следните документи:

- Заявление до кмета на Община Главиница ( Приложение 1)

- - Документ за завършено образование (копие);

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;

- CV – по образец (Приложение 3).

ІІІ.Начин на провеждане на подбора:

1. Подборът за заемане на длъжността „Лекар” се провежда чрез:

- допускане по документи;

- събеседване (интервю) с кандидатите;

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до   17.00 ч., в Деловодството на Община Главиница – гр. Главиница, област Силистра, ул.“Витоша” № 44, в срок до 15.07.2020 г. вкл.

V. Резюме на проекта

BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“    

Проектът си поставя основна цел да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната социално-трудова и здравна интеграция на най-маргинализираните общности от територията на община Главиница. Специфични цели: 1. Подпомагане социалната и трудова интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1) чрез: трудово посредничество; професионално ориентиране към активно поведение на трудовия пазар; насърчаване на предприемачеството и осигуряване заетост на 15 лица от маргинализираните общности в Община Главиница. 2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 2) чрез социално-здравна занималня, здравни обучения и подкрепа за лица и семейства от уязвимите групи. 3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 3) чрез изграждане и ресурсно осигуряване на Общностен център в подкрепа на уязвимите и маргинализирани общности в Община Главиница, с участието на всички заинтересовани страни.

Целева група са 100 лица, в т.ч. от ромската общност и др. етнически групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора от изостанали райони.

В резултат ще се активират неактивни лица от общината, целевата група ще се ориентира към заетост или самонаемане, ще се проведат обучения и консултации за насърчаване на предприемачеството, ще се предоставят иновативни интегрирани социални и здравни услуги, ще се изгради Общностен център в подкрепа на уязвимите и маргинализирани общности.

Продължителност на проекта - 16 месеца.

Лице за контакти:

  Екип за организация и управление на проекта:

083636/2040 – г-жа С. Акиф  и г-жа М. Тодорова

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.