• Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-123, гр. Главиница, 12.03.2020 г.,Относно: ЗАБРАНА продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на Община Главиница

ЗАПОВЕД РД-01-123, гр. Главиница, 12.03.2020 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 1 и ал. 2, чл. 118 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 62 от Закона за лечебните растения, във връзка с писмо с изх. № И-636/27.02.2020 г. на Директора на РИОСВ – Русе, относно опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на Община Главиница, както следва: снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане.

ІІ. На нарушителите на настоящата Заповед ще бъде потърсена административна отговорност, съгласно чл. 66 от Закона за лечебните растения  - наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

ІІІ. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на:

  1. кметове и кметски наместници на населените места от територията на общината;
  2. широката общественост, чрез поставяне на копия от нея на подходящи места, както

и на интернет страницата на Община Главиница.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Сюзан Хасан – Зам.-кмет „Стопански дейности” на Община Главиница.

            Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Неждет Джевдет    /п/

/Кмет на Община Главиница/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.