▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.02.2019 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.02.2019 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на план за действие на Община Главиница за 2019 год. в изпълнение на закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2012-2020/.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за дейността през 2018 год. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2019-2020 стопанска година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "Язовир" в землищата на общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2019 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №РД 50–34 от 20.04.2018 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от  11.2018 г.  сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието храните и горите.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от двуетажна масивна сграда с площ от 31.60 кв. м. (в сграда Поликлиника гр. Главиница).

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 1. Разни.

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.