▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.12.2018 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.12.2018 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2019г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Анализ за потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница за периода 2019-2020 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2019 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на финансови средства за обучението на учениците при СУ”Васил Левски” гр. Главиница от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория „В” и „Ткт”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №22 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС

Разни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.