▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №58/31.05.2019 ГОДИНА

 

 

 

По точка първа от дневния редКандидатстване за членство в Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Еврорегион Данубиус".

 

РЕШЕНИЕ №476

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                 

РЕШИ:

  1. Дава съгласие община Главиница да кандидатства за членство в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Еврорегион Данубиус”.

   2. Разрешава г-н Неждет Джевдет – кмет на Община Главиница да попълни формуляри и заявления за членство в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Еврорегион Данубиус”.

 

По точка втора от дневния редПодаване на проектно предложение от Община Главиница по Процедура чрез надбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-5.052 МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

РЕШЕНИЕ №477

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                  

РЕШИ:

Дава съгласие и възлага на кмета на Община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  BG05M9OP001-5.052 МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

По точка трета от дневния редДопълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №478

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                    

РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., със следните имоти:

           

      Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС

          1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения

ИМОТ

Площ/кв.м./

66

„Пристройка“ към Читалище- Масивна двуетажна сграда с. Стефан Караджа, АЧОС 3045/05.07.2012 г.

120

        2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

По точка четвърта от дневния редФинансово подпомагане на Вътрешно отделение към "МБАЛ" - Тутракан" ЕООД гр. Тутракан.

  

РЕШЕНИЕ №479

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

 

1. Разрешава отпускане на сумата от 1080,00 (хиляда и осемдесет) лева за Вътрешно отделение към "МБАЛ" - Тутракан" ЕООД гр. Тутракан за закупуване на 1 /един/ брой перфузор за нуждите на лечебното отделение.

2. Възлага на кмета та Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

- Увеличава разходен §§ 42-14 – „Обезщетения и помощи по решение

на общински съвет”, в дейност 122 „Общинска администрация”          + 1 080,00 лв.

- Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни

 разходи”, в  дейност 998 Резерв                                                                 – 1 080,00 лв.

 

По точка пета от дневния ред – Разни

 

РЕШЕНИЕ №480

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                 

РЕШИ:

   Общински съветник г-н Рашко Денев не присъствал на проведеното редовно заседание на Общински съвет на 31.05.2019 год., да не бъде финансово санкциониран.

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                   Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.