▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №57/30.04.2019 ГОДИНА

 

 

  По точка първа от дневния редПриемане на Годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ №460

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от ЗНЧ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                      

РЕШИ:

         Приема Годишен доклад за дейностите и годишен финансов отчет за 2018 год. на народните читалища в община Главиница, която е неразделна част от решението.

 

По точка втора от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №34 за управление на горските територии на община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №461

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79  от АПК, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                               

РЕШИ:

Приема изменения на Наредба № 34 за управление на горските територии на Община Главиница, както следва:

  •  § 1. Отменя т.1, ал.1, чл.20
  •  § 2. Отменя т.4, ал.1, чл.20
  •  § 3. параграф 7. Измененията по настоящата Наредба №34 за управление на горските територии на Община Главиница са приети с Решение № 461 от Протокол №57/30.04.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

По точка трета от дневния редИзменение на т.2, т.3 и т.4 от Решение №250/30.05.2017 год. и изменение на Решение №376/27.06.2018 год.

  

РЕШЕНИЕ №462

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,  чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                   

РЕШИ:

 I. Изменя Решение № 250/30.05.2017 г. във вида:

Определя начални цени при организиране на конкурсите за добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, както следва:

2.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев –  9,00 лв.;

2.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 18,00 лв.

Определя цени за товарене на дървесина, както следва:

3.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев – 4,00 лв;

3.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 6,00 лв.

Определя цени за разтоварване на дървесина, както следва:

4.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев – 2,00 лв;

4.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/строителна дървесина – 3,00 лв;

II. Изменя Решение № 376/27.06.2018 г., като ценоразписа в част Категория - ДЪРВА, Сортимент - Дърва за огрев става:

Сортимент

        Дървесен вид                    

            Мярка              

    Цена без ДДС /лв./

ДЪРВА

Дърва за огрев

иглолистни

пр.м³

27

меки широколистни

пр.м³

31

твърди широколистни

пр.м³

38

широколистни - ак, глд

пр.м³

36

 

По точка четвърта от дневния редДопълване на Годишния план за ползване на дървесина за 2019 год.

  

РЕШЕНИЕ №463

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                               

РЕШИ:

 1Допълва годишния план за ползване на дървесина през 2019 г. със следните подотдели:

Отдел

   Землище   

Площ (ха)

Дървесен вид

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

29-л

М. Преславец

4,7

цер, дъб

153

5

3

-

145

-

2

29-о

М. Преславец

0,4

акация

22

-

2

1

19

-

3

29-м

М.Преславец  

3,4

акация

314

-

65

23

226

-

4

45-г

 Богданци       

6,5

акация

455

2

53

9

391

-

5

37-е1

  Коларово

2,4

черен бор

150

-

11

1

128

10

   ОБЩО:

17,4

1094

7

134

34

909

10

2. В случай, че някои от подотделите от одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските територии на Община Главиница за 2019 г. не се усвоят то ползването им да се прехвърли за 2020 г.

   

По точка пета от дневния редОтмяна на Наредба №17 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница, /приета с Решение №39 по Протокол № 6/27.03.08 г. на Общинския съвет гр. Главиница/ и приема нова Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница.

            

РЕШЕНИЕ №464

На основание Решение №29/09.04.2019 год. на Административен съд – Силистра, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                     

 РЕШИ:

  Приема Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница, която е неразделна част от решението.

 

По точка шеста от дневния редПриемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Главиница за 2020 год.

  

РЕШЕНИЕ №465

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.35 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от ППЗСП, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                          

РЕШИ:

 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Главиница за 2020 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка седма от дневния редИзбор на Обществен съвет за социално подпомагане.

  

РЕШЕНИЕ №466

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗСП и чл.52, ал.1 от ППЗСП, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

 1. Освобождава Обществения съвет за социално подпомагане приет с Решение № 106 от Протокол № 14/ 29.06.2016 год. на Общински съвет - Главиница

2. Избира Обществен съвет за социално подпомагане в състав, както следва:

Председател:

                        Соня ***** Петкова – заместник - кмет „Хуманитарни дейности”

Секретар:

                        Гюлфера ***** Сали – Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тутракан, отдел „Закрила на детето” - социален работник.

Членове:

             1. Гюлнур ***** Реджеб - Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тутракан, началник отдел „ХУСУ”.

             2. Алкин ***** Юмер – Управител на „КСУ за ЛПРУИ” гр. Главиница;

             3.Даниела ***** Димитрова – Управител „ЦНСТ за деца без увреждания” с. Малък Преславец;  

             4. Иванка ***** Сярова – Управител „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с. Сокол;

             5. Севинч ***** Шевкъ – Управител „ДСП” гр. Главиница;

            6. Първолета ***** Антонова - Общински съветник;

            7. Йозджан ***** Расим - Общински съветник.

 

 

По точка осма от дневния редОтпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.

 

РЕШЕНИЕ №467

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                         

РЕШИ:

  1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 22.04.2019 год. в жилището на Джеврие ***** Сали - ЕГН ********** с постоянен адрес: с. Зарица, ул. „*****” №*, общ. Главиница, обл. Силистра на стойност до 2 000,00 /две хиляди/ лв. от бюджета на Община Главиница за 2019 год.

  2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

 3. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

           

 По точка девета от дневния редПриемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница /2019-2020/.

 

РЕШЕНИЕ №468

На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и чл.197, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                          

РЕШИ:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница /2019-2020/, която е неразделна част от решението.

 

По точка десета от дневния редПриемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №469

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с двегодишна Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците (чл.197, ал.1 и 2 от ЗПУО), Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                           

РЕШИ:

 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница за 2019 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка единадесета от дневния редПромяна на статута на съществуваща сграда „Училище” с. Листец, общ. Главиница от публична в частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ №470

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                             

РЕШИ:

 1. Не променя собствеността на съществуваща сграда „Училище” с. Листец, общ. Главиница построен в извън регулационния план на с. Листец, общ. Главиница АПОС №3/24/от 14.01.1998 год. от публична в частна общинска собственост.

2. Не възлага на кмета на община Главиница да предприеме необходимите мерки във връзка с изпълнение на решението.

 

По точка дванадесета от дневния ред – Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №471

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                   

РЕШИ:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., със следните имоти:

           

Раздел I. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС

 1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

ИМОТ

Площ/кв.м./

65

УПИ I-4  кв.4 с. Дичево, АЧОС 7/01.10.2001 г.

936

66

           УПИ II-ОБЩ.  кв.4 с. Дичево, АЧОС 6/01.10.2001 г.        

864

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

           

По точка тринадесета от дневния ред Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти  общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна  издръжка или техни териториални структури.

 

РЕШЕНИЕ №472

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.45, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

1. Изменя решение № 293 от Протокол №32/12.10.2017 г. на Общински съвет – Главиница в частта: 1.2, като идентификатор 15031.501.434.4.14 с площ 120 кв.м., да се чете идентификатор 15031.501.1212.4.19 с площ от 92 кв.м. находящ се в гр. Главиница, ул.”Витоша” № 46, етаж ІІ, предмет  АЧОС № 4228/08.01.2019 год.

2. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите мерки във връзка с изпълнение на решението.

 

По точка четиринадесета от дневния ред – Одобряване на разход за лечение на Айнур Бошнак от с. Дичево, ул. "*****" №*.

 РЕШЕНИЕ №473

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

1. Одобрява извършения разход в размер на 2 000 (две хиляди) лева за лечението на Айнур ***** Бошнак от с. Дичево, общ. Главиница, ул. „*****” №* от бюджета на Община Главиница за 2019 год.

2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

3. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на решението.

           

 По точка петнадесета от дневния ред - Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар в с. Дичево.

  

РЕШЕНИЕ №474

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                    

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 26.02.2019 год. в жилището на Мехмед ***** Осман, с ЕГН**********3, с постоянен адрес: с. Дичево, общ. Главиница, ул. „*****“ №* на стойност до 2 000,00 /две хиляди/ лева от бюджета на община Главиница за 2019 г.Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на решението.

                        

По точка шестнадесета от дневния ред – Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и  избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Тутракан.

 

РЕШЕНИЕ №475

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, чл.68а, ал.3 от ЗСВ, Общински съвет – Главиница, област Силистра                                                                                                    

РЕШИ:

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.

2. Избира временна комисия по предложения и проверка на документите на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Тутракан в следния състав:

          1. Йозджан ***** Расим – Председател

          2. Адв. Ирена Русчева – член

          3. Никола ***** Димов - член

          4. Сейфи ***** Салим – член

          5. Шенгюл ***** Абил – член

3. Възлага на комисията да организира приемане на заявление и документи  по образец на кандидатите, съгласно чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, в определен срок, като съобщение в този смисъл се публикува на сайта на Община Главиница, след което  допуснатите кандидати следва да бъдат изслушани в публично заседание. Списъкът на допуснатите до изслушване кандидати следва да се публикува  на интернет  страницата  не по  – късно от 14 – дни преди изслушването.

4. Определя срок за изготвяне на доклад на комисията по предложенията и проверка на документите – 28.06.2019 год., който следва да бъде публикуван на интернет страницата не по- късно от 7 дни преди заседанието на Общински съвет за гласуване на кандидатите.

                                                          

 По точка седемнадесета от дневния ред - Разни

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                         Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.