▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №56/28.03.2019 ГОДИНА

 

 

           

По точка първа от дневния редРешение №447 от Протокол №55/27.02.2019 г. и заповед №АК-02-2/12.03.2019 г. на Областен управител на област Силистра.

 

РЕШЕНИЕ №449

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                            

РЕШИ:

1. Разрешава отпускане на годишна субсидия в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева на „Общински превози” ООД гр. Главиница, необходими за изпълнението на общински транспортни линии.

 2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

 • Увеличава разходен §§43-01 – „Субсидии за текуща дейност за нефинансови предприятия“, в дейност 849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията                                + 12 000,00лв.
 • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                                                                                                                                                      - 12 000,00лв.

 

По точка втора от дневния редРешение №448 от Протокол №55/27.02.2019 г. и заповед №АК-02-2/12.03.2019 г. на Областен управител на област Силистра.

 

РЕШЕНИЕ №450

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                 

РЕШИ:

1. Разрешава отпускане на сумата от 2 500 (две хиляди и петстотин) лева на „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД гр. Тутракан за неотложни нужди на лечебното заведение.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

 • Увеличава разходен §§42-14 – „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“, в дейност 122 „Общинска администрация“                                                                                                       + 2 500,00 лв.
 • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                                                                                                                                                    - 2 500,00 лв.

 

По точка трета от дневния редЗадължение на Община Главиница за начислена законна лихва към „Капитол груп” ЕООД.

  

РЕШЕНИЕ №451

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                            

РЕШИ:

1. Не дава съгласие да се изплати на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131112176, сумата от 12 131,52лв. (дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и петдесет и две стотинки), представляваща законна лихва върху главницата от 72 426,97лв. за периода от 06.12.2016г. до датата на плащане на вноската от 50 136лв, или 31.07.2018г.

 2. Не възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината за 2019г., свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

 • Увеличава разходен §10-92 – „Глоби, лихви, наказателни обезщетения“ в дейност 759 „Други дейности по културата“                                                                                                                                            + 12 131,52лв.
 • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                                                                                                                                                       - 12 131,52лв.

            

По точка четвърта от дневния редОтчет за изпълнението на "Програмата за управление на отпадъците" на Община Главиница за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ №452

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                            

РЕШИ:    

    Приема Годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на отпадъците” на Община Главиница за 2018 год., съгласно приложение №1, която е неразделна част от решението.

 

По точка пета от дневния редОдобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница за 2018 год.

  

РЕШЕНИЕ №453

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                              

РЕШИ:

   1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница за 2018 година, която е неразделна част от решението.

     2. Възлага на кмета да предостави настоящото решение и Годишния доклад на председателя на Областния съвет за развитие гр. Силистра.

 

 

По точка шеста от дневния редОтдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за нуждите на земеделски производители с регистриран животновъден обект на територията на община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №454

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.4, ал.1 и чл.10, ал.1 от Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд  на ОбС – Главиница, чл.49, т.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Главиница – ОбС – Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                               

РЕШИ:

     1. Дава съгласие земеделски земи от общински поземлен фонд, описани в Приложение №1 да се отдадат под наем, чрез публичен търг за срок от пет години на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни и имащи регистриран животновъден обект на територията на община Главиница, при първоначална наемна цена 65.00 лв. на дка.

        2. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг по т.1.

 

По точка седма от дневния редОтдаване под наем на обособена част от „Здравен дом” – масивна двуетажна сграда с. Стефан Караджа с площ от 71,00 кв. м.

 

РЕШЕНИЕ №455

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

     1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на Самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда с площ от 42.00 кв.м и спомагателна площ от 29 кв.м., разположен в УПИ XI-329 в кв.32, АЧОС № 3043/03.07.2012 год. находяща се в с.Стефан Караджа ул. «Централна» № 42.

    2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем с фирма ЕТ „АПМП-ИП“ д-р Калинка ***** Милкова Булстат №118505235 с адресна регистрация гр. Силистра ул. “*****“ №*, по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница възлизаща на 34,08 лв.( с ДДС) на месец зa здравни нужди.

 

 

По точка осма от дневния редГодишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2018 год.

  

РЕШЕНИЕ №456

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 год., Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

  1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2018 година на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

  2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2018 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.

 

По точка девета от дневния редДопускане на изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имот №014026 по Картата на възстановената собственост на с. Сокол, Община Главиница, във връзка с изграждането на оптично кабелно захранване на базова станция VN 4709 на БТК ЕАД, имот №14026 с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра - ЕКАТЕ 67828

 

РЕШЕНИЕ №457

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и заявление с  № УТ-02-82 /14.03.2019 г. от „БТК“ /Виваком/ ЕАД с искане за разрешаване изработването на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за имот № 014026 по КВС  на с. Сокол, Община Главиница, Община Главиница,  Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

 Одобрява задание за допускане изработването на ПУП и Разрешава изработването на проект за : „Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имоти№ 014026 по КВС на с. Сокол, Община Главиница с цел създаване на устройствена основа за изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция VN3709, поземлен имот № 014026 по КВС  на с. Сокол, Община Главиница  на БТК ЕАД с дължина на обекта 305 метра и севритут по оста на трасета с ширина 1 м, по 0,5 м от двете страни  през ПИ 10069, общинска публична собственост с НТП - път.

 

По точка десета от дневния ред - Закриване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол и откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Сокол.

  

РЕШЕНИЕ №458

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2, т.3 и чл.36в, ал.1, т.1, предл. първо, и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

   1. Отменя т. 6, т.7 и т.8 от Решение №326, от Протокол №37/05.01.2018г. на Общински съвет – гр. Главиница.

  2. Закрива, считано от 01.05.2019 година социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол, ул. „Димитър Благоев“ №61А, общ. Главиница, обл. Силистра с капацитет 15 места.

  3. Открива, считано от 01.05.2019 година, социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана от държавата дейност, в с. Сокол, ул. „Димитър Благоев“ №61А, общ. Главиница, обл. Силистра.

 • Капацитет 30 места
 • Стандарт за издръжка - съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет Република България;
 • Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността Общински съвет – гр. Главиница утвърждава обща численост на персонала 9 щатни бройки.

  4. Възлага на кмета на Община Главиница да изпрати решението на ОбС - гр.Главиница до Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Тутракан и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Силистра за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на АСП, съгласно чл.36в, ал.1, т.1 и т.2 от ППЗСП.

 

По точка единадесета от дневния редОтменяне на  Решение № 444 от Протокол №55/27.02.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №459

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6  от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

  I. Отменя Решение № 444 от Протокол 55/27.02.2019 г. Общински съвет гр.Главиница

 II. Приема ново решение със следния текст:

    1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на Самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда с площ от 44.00 кв.м , с идентификатор № 15031.501.1050.1.6, част от сграда Поликлиника гр. Главиница, етаж втори, цялата с площ от 375 кв.м.,  от поземлен имот с идентификатор №15031.501.1050 по кадастралната карта на гр.Главиница, АЧОС№ 2279/29.11.2010 год. находяща се в гр.Главиница, ул.» Оборище»№ 45 ет.2

      2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем, с фирма ЕООД  ”АПИМПДМ-ИП ” д-р Нeше ***** Заид  с БУЛСТАТ № 205583726 от с. ******, общ. Дулово обл.Силистра по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница възлизаща на 44.00 лв. ( с ДДС)  на месец за стоматологични услуги.

 

По точка девета от дневния ред – Разни

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.