▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №55/27.02.2019 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра.

 

РЕШЕНИЕ №436

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

    I. Определя за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 03.2019 год. от 14:00 ч. да бъде кмета на Община Главиница, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК - „ДА”.

2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите - „ДА”.

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2019 г., съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК - „ДА”.

4. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра - „ДА”.

5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Силистра през 2019 година- „ДА”.

6. Други - При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

          II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 12.03.2019г. от 14,00 ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

 

По точка втора от дневния редПриемане на план за действие на Община Главиница за 2019 год. в изпълнение на закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2012-2020/.

 

РЕШЕНИЕ №437

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за младежта, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

           Приема Общински план за младежта за 2019 година, която е неразделна част от решението.

 

По точка трета от дневния редОтчет за дейността през 2018 год. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №438

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

          Приема Годишния отчет за 2018 год. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която е неразделна част от решението.

 

По точка четвърта от дневния редОпределяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2019-2020 стопанска година.

РЕШЕНИЕ №439

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.37и и чл.37о, ал.4 ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал.1 от АПК, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

 1. Приема годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2019/2020 г., която се явява пета година от приетия през 2015 г., петгодишен перспективен експлоатационен план, съгласно Решение №405 от протокол 44/27.04.2015г. на Общински съвет Главиница (Приложение №4) .

 2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №1 ), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение 2).

 3. Недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница за индивидуално ползване по землища на територията на общината да бъдат добавени в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Главиница за 2019 г. – раздел ІІ.Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС, т.3.3 Отдаване под наем на мери,пасища и ливади за индивидуално ползване по землища.

 4. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка. в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка. независимо от категорията на имотите.

 5. Определя годишни минимални наемни цени на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади, разпределени за индивидуално ползване в размер на 10,00 лв. (десет лева ).

   6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2019/2020 г.

 

       Приложения:

          Приложение №1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за индивидуално ползване.

          Приложение №2 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за общо ползване.

             Приложение №3 - Предложение за справедливо наемно възнаграждение изготвено по пазарен механизъм от лицензиран оценител за наемно възнаграждение на декар за ползване на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 г.,

          Приложение №4 - Годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2019/2020 г. на Община Главиница;

           Приложение №5 -  Протокол от публично обсъждане относно определяне на общински имоти с НТП „Пасище, мера” за общо и индивидуално ползване.

 

По точка пета от дневния редОтдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "Язовир" в землищата на общ. Главиница.

РЕШЕНИЕ №440

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.70, 71 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

1. Възлага на кмета на община Главиница да открие процедура-публично оповестен конкурс за отдаване под наем    на имоти – публична общинска собственост/водоеми –язовири/ съставляващи: 

Землище

Имот №, идентификатор №

Местност

площ/ дка

АПОС

 Месечна наемна цена

Годишна наемна цена

1

Дичево

90117, № 21230.1.117

„Водоем“

103.358

7/117 от 09.06.1999 г.

165.40 лв.

1984.80 лв.

2

Дичево

80086, № 21230.60.86

„Водоем“

10.799

5/115 от 09.06.1999 г.

18.40 лв.

220.80 лв.

3

Зафирово

1090, №30377.60.90

„Около гората“

118.834

12/109 от 09.06.1999 г.

190.00 лв.

2280.00 лв.

4

Суходол

60214, № 70336.50.214

„Язовир“

98.428

2/103 от 09.06.1999 г.

167.30 лв.

2007.60 лв.

5

Сокол

1076, № 67828.1.76

„Пътя Зафирово-Сокол“

62.397

6/114 от 09.06.1999 г.

106.00 лв.

1272.00 лв.

6

Сокол

1077, № 67828.11.177

„Пътя Зафирово-Сокол“

37.975

5/113 от 09.06.1999 г.

64.60 лв.

775.20 лв.

7

Зафирово

1056, № 3037.1.56

„Богдански блок“

65.486

14/111 от 09.06.1999 г.

104.80 лв.

1257.60 лв.

8

Черногор

522, № 81075.51.522

„Пирамидата“

30.396

2/122 от 09.06.1999 г.

48.60 лв.

583.20 лв.

9

Косара

28, № 38707.20.28

Извън регулация

18.826

3/119 от 09.06.1999 г.

32.00 лв.

384.00 лв.

за срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързани с обекта.

    2. Определя началните годишни наемни цени без ДДС. упоменати в таблицата.

   3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаването под наем на гореописаните имоти /язовири /

 

По точка шеста от дневния редКандидатстване на Община Главиница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 

 РЕШЕНИЕ №441

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“, с проекти:

         1.1 „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница, Община Главиница"

         1.2 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово, Община Главиница ”

         1.3 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир, Община Главиница ”

         1.4 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа, Община Главиница ”

         1.5 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, Община Главиница“

         1.6 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Зебил, Община Главиница“

 2. Общинският съвет на гр. Главиница одобрява дейностите, включени в проектното предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Главиница.

    3. Определя, като приоритетни проекти:

        3.1 „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница, Община Главиница"

        3.2 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово, Община Главиница ”

        3.3 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир, Община Главиница ”

        3.4 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа, Община Главиница ”

        3.5 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, Община Главиница“

        3.6 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Зебил, Община Главиница“

в съответствие със Стратегическа цел 2 „Осигуряване на качествена среда на живот на местното население чрез подобряване на инфраструктурата и предлаганите услуги“, Приоритет 2 - Инвестиции в образование, спорт и социални дейности; Специфична цел 4 – Стимулиране на развитието на спорта и младежките дейности и Приоритет 3: „Развитие на техническата инфраструктура”, Специфична цел: 1: „Благоустрояване на населените места и поддържане на общинската, пътна инфраструктура“ от Общинския план за развитие на община Главиница за периода 2014 – 2020г.

 4. ОбщинаГлавиница да се задължи да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проекти:

      4.1 „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница, Община Главиница"

      4.2 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово, Община Главиница ”

       4.3 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир, Община Главиница ”

       4.4 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа, Община Главиница ”

       4.5 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, Община Главиница“

        4.6 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Зебил, Община Главиница“

   5. Упълномощава кмета на община Главиница да предприеме всички необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Главиница с проекти:

      5.1 „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница, Община Главиница"

      5.2 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово, Община Главиница ”

      5.3 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир, Община Главиница ”

      5.4 „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа, Община Главиница ”

       5.5 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, Община Главиница“

       5.6 „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Зебил, Община Главиница“

по Процедура BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

  6. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Главиница.

 

По точка седма от дневния редИздаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2019 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,  по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №РД 50–34 от 20.04.2018 г. и Допълнително Споразумение №РД50–34 от 29.11.2018 г. сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието храните и горите.

 

РЕШЕНИЕ №442

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 29.11.2018 г. и Заповед № РД 09-120 от 08.02.2019 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2019 г.,, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

  1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 80 028,09 лв. /осемдесет хиляди и двадесет и осем лева и девет стотинки/, което е 67 % от 119 444,91 лв. /сто и деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/ за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №РД 50-34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните, и Заповед №РД 09-120 от 08.02.2019 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2019г.

 2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане в размер на 80 028.09 лв. / осемдесет хиляди и двадесет и осем лева и девет стотинки/, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09-120 от 08.02.2019 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

  

По точка осма от дневния редДопълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №443

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС., Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ

     1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., със следните имоти:

      Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС

    1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения

ИМОТ

Площ/кв.м./

65

 „Здравен Дом“ – Масивна двуетажна сграда с. Стефан Караджа, АЧОС 3043/03.07.2012 г.

320

 

       2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

По точка девета от дневния редОтдаване под наем на обособена част от двуетажна масивна сграда с площ от 31.60 кв. м. (в сграда Поликлиника гр. Главиница).

 

РЕШЕНИЕ №444 отменено с Решение № 459 от Протокол №56/28.03.2019 год. на ОбС - Главиница

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6  от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

      1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на Самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда с площ от 21.60 кв.м и спомагателна площ от 10 кв.м., с идентификатор № 15031.501.1050.1.6 (част от сграда Поликлиника гр. Главиница),етаж втори, цялата с площ от 375 кв.м ,  от поземлен имот с идентификатор №15031.501.1050 по кадастралната карта на гр.Главиница, АЧОС № 2279/29.11.2010г .находяща се в гр.Главиница, ул.» Оборище»№ 45 ет.2

      2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем с лицето Неше Заид Заид от с.Орешене общ.Дулово обл.Силистра, по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница възлизаща на 31.60 лв.( с ДДС) на месец за стоматологични услуги.

 

По точка десета от дневния редОпределяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на Община и кметове на кметства в Община Главиница.

РЕШЕНИЕ №445

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

  1. Определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Главиница, считано от 01.01.2019 г., в размер на 2 150.00 лева.

  2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.01.2019 г., както следва:

 • с. Зафирово 950.00 лева
 • с Ножарево 900.00 лева
 • с. Листец  900.00 лева
 • с. Зебил   910.00 лева
 • с. Звенимир 910.00 лева
 • с. Зарица 860.00 лева
 • с. Суходол 910.00 лева
 • с. Стефан Караджа 910.00 лева
 • с. Калугерене 885.00 лева
 • с. Черногор 870.00 лева
 • с. Дичево 885.00 лева
 • с. Богданци 900.00 лева
 • с. Коларово 870.00 лева
 • с. Падина 860.00 лева
 • с. Вълкан 860.00 лева
 • с. Сокол 860.00 лева
 • с. Долно Ряхово 860.00 лева
 • с. Осен 750.00 лева
 • с. Подлес 750.00 лева
 • с. Бащино 750.00 лева
 • с. Косара 750.00 лева
 • с. Малък Преславец 750.00 лева

  3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.

 

По точка единадесета от дневния редПредоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на Юсуф Мустафа Юсеинов.

 РЕШЕНИЕ №446

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Заявление с вх. № 162А/20.08.2018  год. и писмо с изх. № РД-27/26.09.2018г . на Общинска служба по земеделие - град Главиница, във връзка с § 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

   1. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 09114 с обща площ 3,877 дка, местност „НМИР“, категория III находящ се в землището на с. Калугерене,Община Главиница, област Силистра, съгласно АЧОС № 2483/28.02.2011 г., при граници и съседи: имот №090113; имот №014038,имот № 090200 и имот № 050311 на наследниците на Юсуф ****** Юсеинов

  2. Възлага на Кмета на община Главиница да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС - Главиница.

   3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Главиница , Областния Управител на Област Силистра, Общинската служба по земеделие град Главиница и на наследниците на Юсуф ****** Юсеинов в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  

По точка дванадесета от дневния ред – Разни

 

РЕШЕНИЕ №447 ново Решение № 499 от Протокол №56/28.03.2019 год. на ОбС - Главиница

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

   1. Одобрява годишна субсидия в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева за „Общински превози” ООД гр. Главиница, необходими за изпълнението на вътрешни транспортни линии. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

   2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

РЕШЕНИЕ №448 ново Решение №450 от Протокол №56/28.03.2019 год. на ОбС - Главиница

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

    1. Дарява на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД гр. Тутракан сумата от 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, необходими за разплащане на просрочени задължения. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

    2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                        Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.