▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №54/11.02.2019 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редПриемане на бюджета на Община Главиница за 2019г.

          

РЕШЕНИЕ №432

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г., ПМС №344 от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

    1. Приема бюджета на Община Главиница за 2019г. в размер на 11 418 840лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва :

1.1 По приходите в размер на 11 418 840лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

             1.1.1.Приходи с държавен характер в размер на 5 564 597лв., в.т.ч.,

                 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 5 286 971лв.;

                 1.1.1.2.Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -26 397лв. (§§88-03)

          1.1.1.3.Преходен остатък от 2018г.размер на 304 023лв., разпределен по функции и

                дейности съгласно Приложение №4.

             1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 854 243лв., в т.ч.:

                 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 506 500 лв.;

                 1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 923 500лв.;

                 1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 907 100 лв.;

                 1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 103 300 лв.;

                 1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 625 700 лв.

                 1.1.2.6. Трансфери в размер на 370 800 лв.;

                 1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки  -95 000лв.

                 1.1.2.8. погашения по финансов лизинг - 42 216лв.

                 1.1.2.9. Преходен остатък от 2018г. в размер на 1 554 559лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4

       1.2 По разходите в размер на 11 418 840лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 564 597лв.., съгласно Приложение №2

            1.2.2.  За  местни дейности в размер на 5 276 523лв., съгласно Приложение №3

            1.2.3.  За дофинансиране на държавните дейности в размер на 577 720лв., съгласно  Приложение №3

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018г. по функции и дейности съгласно Единна бюджетна класификация за 2019г.в размер на  1 858 582лв., съгласно Приложение №4

3. Приема инвестиционна програма за 2019г.в размер на 2 231 784лв., съгласно Приложение №5 Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране и Приложение №5а, - Справка по чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:

    3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2019г. в размер на 625 700лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 254 722лв.

     3.2 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от продажба на  общински нефинансови активи за 2019г. в размер на 50 047лв.

     3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от остатък собствени средства през 2018г. в размер на 130 380лв.

  3.4 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 22 578лв.

    3.5 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2018г., в размер на 1 272 600лв.

     3.6 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани от други трансфери от министерства и ведомства от 2018г. (ПУДООС, МОН),  в размер на 120 579лв.

     3.7. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 9 900лв.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

              4.1. Членски внос – 10 940лв., за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината.

       4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 25 500лв.:

                           4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe,  и други цели – 4 000лв.

                    4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 1 500 лв., при разход за едно погребение – до 150 лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални  принадлежности.

                      4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница  – 20 000лв.

       4.3. Субсидии за:

            4.3.1. Читалища  - 338 846лв., в т.ч.: съгласно ЗДБРБ за 2019г. в размер на 332 150лв. и преходен остатък в размер на 4 696лв.

                         4.3.2. Спортни клубове , в размер на 30 000лв.

       4.4. Приема следните лимити за разходи:

             4.4.1. Социално-битови разходи в размер на 3% върху плануваните средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

            4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.90, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2019г.  в размер на

            18 672 лв., в т.ч.:

                            4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 12 722лв.

                            4.4.2.2 – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 5 950лв.

      5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения №6, №6а, №6б, №6в и №6г

          6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7

         7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №8

      8. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за 2020г., 2021г. и 2022г. съгласно Приложение № 9

        9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10

      10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2019г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11

     10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2019г. по функции и дейности , съгласно Приложение №11

    10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.

            11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2019г. по бюджета на общината в размер на 2 004 620лв.

           12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г., в размер на 2 722 644лв.

13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. на обща стойност 0 лв.

14. Определя:

               14.1. Максимален размер на дълга за 2019г. в размер на 882 141 лв., съгласно Приложение №12 и Приложение №12а.

            14.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019г. в размер на 742 004лв., съгласно Приложение №12 и Приложение №12а

        15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат събрани в бюджета за 2019 г. на обща стойност 33 581лв.

         16. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

     16.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

     16.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17. Възлага на кмета

                    17.1 Да определи и утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

     17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.

     17.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

    17.4 Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

     17.5 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

    17.6  Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

18. Упълномощава кмета:

           18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

  18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

     18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

  18.4 Да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране съгласно Приложение №5а.

19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

20. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).

21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

 

По точка втора от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

       

РЕШЕНИЕ №433

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот.

Имот №

Землище

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв.,без ДДС/

1

УПИ XXII кв.1

с.Зафирово

4203/12.09.2018г.

24624.00

80 015.70

2. Утвърждава пазарната оценка на описаният по горе в таблицата, урегулиран поземлен имот общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00лв., за дадения имот.

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

           

По точка трета от дневния редКандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

 

РЕШЕНИЕ №434

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

        1. Дава съгласие община Главиница да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ помощ BG05M9OP001-2.0 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

           2. Предоставя помещение в сградата на общинска администрация – гр. Главиница, ул. „Витоша” №44 за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

По точка четвърта от дневния редДопълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

      

РЕШЕНИЕ №435

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

    1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2019г., със следните имоти:

                  Раздел I. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС

         1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

ИМОТ

Площ/кв.м./

63

УПИ XXI – 307 кв.19 с. Суходол, АЧОС 4231/29.01.2019 г.

2117

64

УПИ XIII – 718 кв.27 с. Зафирово, АЧОС 4233/30.01.2019г.

1500

         2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.


По точка пета от дневния ред
Разни

 

 

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.