▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №53/22.01.2019 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редГодишен отчет за 2018 год. за изпълнението на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016-2019 г.

 

РЕШЕНИЕ №425

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:      

Приема Годишния отчет за 2018 год. на Кмета за изпълнение на Програмата за управление на Общината за срока на мандата 2016-2019 год., съгласно Приложение №1.

 

По точка втора от дневния редПриемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление за 2018 г.

РЕШЕНИЕ №426

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:    

Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за 2018 год.

 

По точка трета от дневния редПриемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год.

РЕШЕНИЕ №427

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:       

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2019 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка четвърта от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.

РЕШЕНИЕ №428

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

           Изменя и допълва Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци, както следва:

 • § 1. Добавя т.8 към чл.2, , както следва:

Данък върху таксиметров превоз на пътници.

 • § 2. Допълва ал.1, чл.7, както следва:

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

 • § 3. Допълва чл.9, както следва:

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

 • § 4. Изменя чл.10, ал.1, т.1, както следва:

Брой в касите на общината, находящи се гр.Главиница, ул.”Витоша” № 44, етаж 1;

 • § 5. Допълва чл.10, ал.(2), както следва:

Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на граниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

 • § 6. Изменя чл.15 и създава нови точки 1 и 2, както следва:

Размерът на данъка се определя:

1. За недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т.2, в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет №153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници както следва:

    а)  5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т.2;

     б)  4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а”.

 • § 7. Създава нова ал.3 към чл.19, както следва:

Случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по  ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

 • § 8. Изменя и допълва чл.41, ал.1, както следва:

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният  данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

Където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

2. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана  с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК  = Сkw х Кгп,

   Където:

Сkw  е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

                   a)до 55 kW включително – 0,38 лв. за 1 kW;

                  б)  над 55  kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

                   в)  над 74 kW до 110 kW включително – 1,21 лв. за 1 kW;

                  г)  над 110  kW до 150 kW включително – 1,48 лв. за 1 kW;

                  д)  над 150  kW до 245 kW включително – 1,92 лв. за 1 kW;

                   е) над 245 kW – 2,52 лв. за 1 kW;

          Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на
 производство, включително годината
 на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над  5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1” и „Евро 2”

1,10

„Евро 3 „

1,00

„Евро 4 „

0,80

„Евро 5 „

0,60

„Евро 6 „ и „EEV”

0,40

 • § 9. Допълва чл.41, ал. 2, както следва:

          Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в следните размери:

          1. товарно ремарке – 7 лв.

          2. къмпинг ремарке - 20 лв.

 • § 10. Изменя и допълва чл.41, ал.4, както следва:

          Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло е,  както следва:

        1. до 400 кг включително – 5,00 лв.

        2. над 400 кг – 8,00 лв.

 • § 11. Допълва чл.41, ал.6, както следва:

          Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 15 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

 • § 12. Изменя чл.41, ал.8, както следва:

          Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.

 • § 13. Изменя чл.41, ал.9, както следва:

          Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 150 лв.

 • § 14. Изменя и допълва чл.41, ал.12, както следва:

Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер 50 лв.

 • § 15. Създава нова ал.14 към чл.41, както следва:

Когато в регистъра по чл.54, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

 • § 16. Отменя ал.1, чл.45
 • § 17. Изменя и допълва ал. 2, чл.45, както следва:

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“

 • § 18. Изменя и допълва ал. 3, чл.45, както следва:

          За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;

 • § 19. Изменя ал. 5, чл.45, както следва:

          Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

 • § 20. Изменя и допълва чл.46, ал.3, както следва:

Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

    1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

               а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

                  б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

          2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

 • § 21. Изменя чл.47, както следва:

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.

 • § 22. Изменя ал.1, чл.60б, както следва:

Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в размер на 300 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

 • § 23. Създава нова ал.3 към §1 от Предходни и заключителни разпоредби, както следва:

За 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

 • § 24. Отменя т.21 в Приложение № 1 към чл.56:
 • § 25. Добавя към параграф 7 Измененията и допълненията са приети с решение №428 на Общински съвет от протокол №53/22.01.2019 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2019 г.

 

По точка пета от дневния редОдобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница.

 РЕШЕНИЕ №429

На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №1  от 10.01.2019 г., Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ -ПП за техническа инфраструктура за обект–за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево, общ. Главиница,  през имоти,  както следва : землище с. Падина – ПИ 030008, 030009, 030011, 050002, 050001, 050010, 030003, 050012, 007004,  007005, 007002, 007001 по КВС, землище с.Ножарево – ПИ 050024, 016001, 015004, 015006, 050029, 015005, 015004, 015003, 015008, 050028, 011004, 050027, 011003, 011002, 040007 по КВС с дължината на трасето на водопроводите  4146,75 линейни метра и площ на сервитута  19928,20 кв.м.

  

По точка шеста от дневния редОдобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. и определяне начина на ползване.     

 РЕШЕНИЕ №430

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 7, ал. 1 и 4, чл. 66, ал.1, т.2 и ал. 2, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

      І. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от  общинските горски територии за календарната 2019 г., включващ следните подотдели:

                                                                             

Главни сечи

Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

29-з

 М. Преславец

17,6

цер, дъб

700

592

19

56

10

441

66

2

29-к

М. Преславец

6,8

клен,бряст

310

273

25

39

12

192

5

3

49-с

Богданци

5,5

ясен

480

432

52

134

19

223

4

4

1309-х

Главиница

0,7

цер,благун

20

18

1

3

1

13

0

5

1309-ц

Главиница

15,7

цер,благун

460

414

23

69

13

301

8

6

1309-ш

Главиница

12,7

цер,благун

360

324

18

54

10

235

7

7

1309-щ

Главиница

2,1

цер,благун

55

50

2

8

1

38

1

8

1309-з1

Главиница

8,9

цер,благун

340

302

14

44

8

222

14

9

1354-г

Главиница

16,9

цер, дъб

500

450

24

74

14

328

10

10

1353-д

Главиница

2,8

цер,благун

110

98

6

14

2

73

3

ОБЩО:

89,7

3335

2953

184

495

90

2066

118

 

 

Нискостъблени

11

45-б

Богданци

18,2

акация

1260

1071

0

315

63

630

63

12

48-ж

Богданци

19,5

акация

2240

1904

0

560

112

1120

112

13

118-е

Черногор

2,6

акация

470

400

2

117

23

235

23

14

1001-а

Бащино

1,0

акация

60

51

0

15

3

30

3

15

1001-б

Бащино

6,8

акация

580

493

0

145

29

290

29

ОБЩО:

48,1

4610

3919

2

1152

230

2305

230

 

Отгледни сечи

16

46-о

Богданци

10,0

липа, ясен

730

610

4

220

46

330

10

ОБЩО:

10,0

 

730

610

4

220

46

330

10

ВСИЧКО:

147,8

8675

7482

190

1867

366

4701

358

 

     ІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2019 г., да се осъществи по начина посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  за нуждите на общинска администрация, звената на бюджетна издръжка и свободна продажба на дървесина, да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на подотделите, включени в годишния план за ползване за 2019 г. по т. І.

       ІV. Определя продажбата на добитата дървесина от подотделите, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. по т. І., да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3,  чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

По точка седма от дневния редОпределяне на общински съветници за член и резервен член в комисия за разглеждане, провеждане, оценка и класиране на оферти за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

РЕШЕНИЕ №431

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на т.10 от Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник,  Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1.  Определя за Комисията за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник за избор на представител от Общински съвет–Главиница, следните лица:

     г-н/жа Йозджан Шабан Расим – Общински съветник – член

     г-н/жа Димитър Петров Сяров – Общински съветник – резервен член.

2. Допуска предварително изпълнение на Решение №431/22.01.2019 г. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра за Определяне на общински съветници за член и резервен член в комисия за разглеждане, провеждане, оценка и класиране на оферти за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по изложените мотиви, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

  

По точка осма от дневния редРазни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.