▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №52/28.12.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редОпределяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2019г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019година.       

РЕШЕНИЕ №418

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.7, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2019г., съгласно Приложение №1.

2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2019г. за територията на община Главиница, приета с Решение № 146 на Общински съвет гр. Главиница от протокол №16 / 29.01.2009г., съгласно Приложение №2.

3. Задължава Кмета на общината да включи в бюджета на Общината за 2019 година по прихода и разхода определените в план - сметката средства.

 

По точка втора от дневния редАктуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 г.       

 

РЕШЕНИЕ №419

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2018г., собствени средства и други средства в размер на 3 744 117лв. съгласно Приложение №1, както следва:

  1.1. Увеличава приходен §40-00 „Постъпления от продажба на

                          нефинансови активи“                                                         +       4 482 лв.

          Увеличава приходен §61-01 – „Получени  трансфери“                  +    100 000 лв.

          Увеличава приходен §64-01 – „Получени  трансфери

                          от ПУДООС“                                                                      + 1 562 642 лв.

          Увеличава приходен §93-17 „Задължения по

                          финансов лизинг“                                                               +    151 080 лв.

  1.2. Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                + 1 629 361 лв.

          Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на

          Дълготрайни материални активи“                                                    +   122 353 лв.

          Намалява  разходен §53-00 „Придобиване на

                          нематериални Дълготрайни активи“                                -      22 300 лв.

          Увеличава  разходен §10-30 „Текущ ремонт“                                  +     61 098 лв.

          Увеличава разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и

                          неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                    +     27 692 лв.   

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка трета от дневния редПриемане на Анализ за потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница за периода 2019-2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №420

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:    

 1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница.
 2. Възлага на Кмета на Община Главиница, да представи анализа по точка първа от решенията в Областна администрация – Силистра, за да послужи за разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Приложение: Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница за периода 2019 - 2020 г.

 

По точка четвърта от дневния редПриемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2019 година.

 

РЕШЕНИЕ №421

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:       

 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2019 год.
 2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народните читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2019 год.

           

Приложение:

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2019 год.;
 2. Приложение №1 (календарен план за дейностите на читалищата в Община Главиница през 2019 год.).

 

По точка пета от дневния редОтпускане на финансови средства за обучението на учениците при СУ”Васил Левски” гр. Главиница от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория „В” и „Ткт”.

           

РЕШЕНИЕ №422

На основание чл.21, ал1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:     

 1. Разрешава отпускане на финансови средства относно обучение на ученици от СУ „Васил Левски” гр. Главиница в гимназиален етап – редовно обучение, за придобиване на свидетелство за управление на МПС на 37 ученици за следните категории:
 • Категория „В” – 16 650 лв.
 • Категория „Ткт” – 2 800 лв.,

да се плануват в Бюджет 2019 на Община Главиница.

 1. Упълномощава Кмета на Община Главиница – Неждет Джевдет, да подпише договор с изпълнител във връзка с изпълнение на решението по т. 1.

 

По точка шеста от дневния редИзменение на Наредба №22 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница  

 

РЕШЕНИЕ №423

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 Изменя Наредба  22 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница, както следва:

 1. Отменя т.1, ал.1, чл.29.
 2. Добавя параграф 8 Измененията по настоящата Наредба №22 са приети с Решение № 423 от Протокол №52/28.12.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

По точка седма от дневния редВнасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

 

РЕШЕНИЕ №424

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.82, ал.1 и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:       

Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето:

Тимучин ***** Рамадан с ЕГН **********.

 

По точка осма от дневния ред – Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                        Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.