▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 51/12.12.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редОдобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или  финансов посредник.

 

РЕШЕНИЕ № 416

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.19 от Закон за общинския дълг и чл.60 ал.1 от АПК, Общински съвет – град  Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1.Одобрява Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

2.Допуска предварително изпълнение на Решение №416/12.12.2018г. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по изложените мотиви, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

 Приложение:

Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

 

По точка втора от дневния редПоемане на дългосрочен общински дълг, под формата на договор за  общински банков заем.

РЕШЕНИЕ № 417

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 при спазване правилата на  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 т.2, чл.4 т.8, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.17а от Закона за общинския дълг, чл.32 и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 60 ал.1 от АПК, Общински съвет – град  Главиница, област Силистра

РЕШИ:

I. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен дълг, чрез банков заем за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“, по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., към ДФ „Земеделие“, при следните условия:

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева;

2. Валута на дълга –  български лева /BGN/;

3. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4. Начин за обезпечаване – Особен залог, по реда на Закона за особените залози, върху всички настоящи и бъдещи собствени приходи на община Главиница, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, както и залог на сметката, по която постъпват описаните приходи.

5. Условия на погасяване:

5.1.Срок на погасяване – от 60 до 96 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит на равни месечни вноски;

5.2. Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части;

6. Размери на плащанията по кредита:

6.1. Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 5,0 % за целия период на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс предложена от банката надбавка;

6.2. Без такси за предсрочно погасяване;

6.3. такса за управление на кредита – до 0,2% от размера на дълга

7. Източници на погасяване на дълга – настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на община Главиница от собствени приходи по чл.45, ал.1,т.1, б.”а” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за публичните финанси.

II. Възлага на Кмета на Община Главиница:

 - да проведе процедура за избор на кредитна институция въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и ред, приети от общинския съвет;

 - да подпише договор за кредит с избраната кредитна институция;

 - да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

III. Допуска предварително изпълнение на Решение № 417/12.12.2018г. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра за поемане на дългосрочен дълг чрез банков заем за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“, по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., към ДФ „Земеделие“, по изложените мотиви, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Приложение:

  1. Приложение №1 - Протокол от проведено публично обсъждане.
  2. Приложение №2 – Тристранно споразумение между министъра на финансите, министъра на земеделието, храните и горите и кмета на община Главиница, подписано на 30.11.2018г.

 

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.