▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 50/28.11.2018 ГОДИНА

 

 

           

По точка първа от дневния ред Решение №411/31.10.2018 год. и Заповед №АК-02-4/12.11.2018 год. на Областен Управител на Област Силистра.

            

РЕШЕНИЕ № 412

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.13 и ал.2, т.1 и 2 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Отменя Решение № 411 от Протокол №49/31.10.2018 год. на Общински съвет – Главиница.

2. Освобождава Ерол ***** Али с ЕГН *********** - управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница с ЕИК 118038098, от заеманата длъжност и го освобождава от отговорност след заличаването му от Търговския регистър.

3. Избира за временно изпълняващ управител на „Общински превози „ЕООД – Главиница с ЕИК-118038098 , лицето Айлин  ***** Елман, жител и живущ в с. ******, общ. Главиница, ул. „******” №**, с ЕГН – **********, считано от  влизане на решението в сила  за срок до провеждане на конкурс  за управител на дружеството , но не по дълъг от три месеца. Задължава г-н Айлин ****** Елман с ЕГН – *********** незабавно да предприеме действия за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

4. Определя трудово възнаграждение на Управителя в размер на две минимални работни заплати, считано от вписване промяната в Търговския регистър.

5. Възлага на кмета на Община Главиница да сключи Договор за възлагане на управление на „Общинска превози“ ЕООД - Главиница с ЕИК-118038098, с това лицето Айлин ****** Елман, жител и живущ в с. *******, общ.Главиница, ул. „******” №**, с ЕГН **********  до провеждане на конкурс за избор на управител, но за не по – дълъг срок от три месеца, считано от влизане на настоящото  решение в сила.

6. Открива конкурс за избор на управител на „Общински превози „ЕООД - Главиница с ЕИК-118038098.

Минималните изисквания към кандидата  са следните:

Да притежава  образователно – квалификационна степен най - ниска- средно,  да има най – малко три години общ трудов стаж, да не е осъждан  на лишаване от свобода  за умишлено престъпление  от общ характер, освен ако е реабилитиран. 

 Конкурсът да се проведе на два етапа: по документи и представяне на бизнес план, като необходимите документи са: диплом за образователна степен, копие от трудова книжка или друг аналогичен документа за доказване продължителността на трудовия стаж, копие от лична карта, свидетелство за съдимост, издадено след датата на обявяване на конкурс  и бизнес план – предложен от кандидата за развитие на дружеството за три годишен период.  

Мястото и срока за подаване на документите е: Информационен център на Община Главиница  - 30 дневен срок  от датата на публикуване на обявата на Официалната интернет страницата  на Общината, както и в един местен вестник .

Документите следва да бъдат подадени в непрозрачен запечатан плик, като кандидатите, допуснати за по – нататъшно участие след първи етап , следва да представят бизнес план за развитие на дружеството за следващите три години , за което ще бъдат изрично уведомени писмено. Срок за представянето му – 7 дневен от съобщението за допускане до втори етап.

Срокът на договора е три години  със спечелилия конкурса.

Комисията за провеждане  на конкурса  да се състои от трима души , като  единият от тях правоспособен юрист  в следния  състав:

1. Ирена Русчева – правоспособен юрист;

2. Нурхан Али – икономист;

3. Йозджан Шабан;

  адв.Ирена Русчева е определена за  председател на комисията!

Упълномощава  Кмета на Община Главиница да организира и финализира провеждане на конкурса при посочените условия, с оглед изпълнение на процедурата по чл.28 от Наредба 29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

           

По точка втора от дневния ред – Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "Водоснабдяване и канализации" ООД - Силистра през 2018 год., като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра

                 

РЕШЕНИЕ № 413

На основание чл.21, ал.1, т.8 и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх  № 91.00.87/13.10.2017 г., Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Приема и одобрява   следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2018 г. в публични активи на Община Главиница:

Местоположение на актива

Участък

Наименование на актива

Обща стойност, лв

1

с.Зафирово, ПС Зафирово

с.Зафирово, ПС Зафирово

помпа   SAER S 151 A/9 18.5kW 38A 12 l/s.

6,696.10

2

с.Зафирово, ПС Зафирово

с.Зафирово, ПС Зафирово

ДИАФРАГМЕНА ДОЗИРАЩА ПОМПА

686.67

3

с.Звенимир, ПС Звенимир

с.Звенимир, ПС Звенимир

помпен агрегат SAER SP152-X/10.Q-12-38m3/h.H=128-25m 11kW.

5,851.40

4

с.Вълкан, ул.Първа

с.Вълкан, ул."Първа"

Водопровод етернитов ф100-880м, инв.№011355

3,566.61

5

гр.Главиница, ПС Главиница

ПС Главиница

ПОМПА 25Е 80

947.16

6

с.Осен, ул."Седма"№3

с.Осен, ул."Седма"3

Спирателен кран DN80, ул."Седма"№3, с.Осен

670.14

7

с.Долно Ряхово, ул."Осма"№8

с.Долно Ряхово, ул."Осма" №8

Спирателен кран DN80, ул."Осма"№8, с.Долно Ряхово

597.61

8

с. Падина, ул."Първа" №40

с. Падина, ул."Първа" №40

ПХ, ул."Първа" №40

1,521.95

9

с.Бащино,

Вход населено място

с.Бащино, ВНМ

СК DN80, ВНМ, с.Бащино

678.65

10

с.Листец, ул."Осма"

с.Листец, ул."Осма"

СК DN80, с.Листец, ул.Осма"

1,280.86

11

с.Зебил, ул."Първа"

с.Зебил, ул."Първа"

СК DN80, с.Зебил, ул.Първа"

739.75

12

с.Зебил, ул."Седма"

с.Зебил, ул."Седма"

СК DN125, с.Зебил, ул."Седма"

783.13

13

с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

СК DN100, с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

493.72

14

с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

СК DN80, с.Стефан Караджа, ул."Хаджи Димитър"

444.70

15

с.Зафирово, ПС Зафирово

ПС Зафирово ТК2/85 Зафирово

Реконструкция ТК СК2/85 Зафирово

5,336.72

16

с.Вълкан , Лозя

с.Вълкан , Лозя

ПХ, Лозя, с.Вълкан

986.33

17

с.Суходол, ул."Първа"№19

с.Суходол, ул."Първа"№19

ПХ, ул."Първа"№19

1,362.29

18

гр.Главиница, Поликлиника

гр.Главиница, Поликлиника

СКО, Поликлиника

1,890.72

 

 

ОБЩО

34,534.51

 2. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2018 г. в публични активи на Община Главиница да преминат в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване иканализация“ ООД – Силистра.

 

По точка трета от дневния ред –  Придобиване на дарение на недвижим имот УПИ I-384 в кв.25 с площ 1 500 кв.м. находящ се в с. Малък Преславец, общ. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 414

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, от ЗОС, Общинският съвет – Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

1. Дава съгласие кмета на Община Главиница да приеме дарение от г-н Андрей ***** Андреев с ЕГН********** и г-жа Славка ******* Андреева с ЕГН********, постоянен адрес: гр. **********, ул. „**********” №**, вх. *, ет. *, ап.* на следния недвижим имот:

– Празно дворно място с площ 1 500 кв. м. УПИ №I-384,  в кв. 25 по плана на село Малък Преславец, при съседи за имота по скица: улица, имот с №II-383, имот с №III-378 и имот с №III-385, описан в  Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение №14, том I, Общ. рег. №735, дело №71 от 2006 год. 

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да сключи договор за дарение при условията на т.1.

           

По точка четвърта от дневния редРазни

ЗА – 13                      ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

РЕШЕНИЕ № 415

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

 Общински съветници не присъствали на проведеното редовно заседание на Общински съвет на 28.11.2018 год., да не бъдат финансово санкционирани.

           

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.