▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 49/31.10.2018 ГОДИНА

 

 

           

По точка първа от дневния ред Допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница

 

РЕШЕНИЕ № 404

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и направеното искане за разрешаване изработването на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево, общ. Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:      

Одобрява задание за изработването и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево, общ.Главиница, през имоти, както следва:

- землище с. Падина – ПИ 030008, 030009, 030011, 050002, 050001, 050010, 030003, 050012, 007004, 007005, 007002, 007001 по КВС;

- землище с.Ножарево – ПИ 050024, 016001, 015004, 015006, 050029, 015005, 015004, 015003, 015008, 050028, 011004, 050027, 011003, 011002, 040007 по КВС;

- с дължината на трасето на водопроводите 4146,75 линейни метра и площ на сервитута 19928,20 кв.м.

 

По точка втора от дневния ред – Изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

           

РЕШЕНИЕ № 405

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл.26 ал.4 от ЗНА, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Приема Изменение в Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница, както следва :

 

 • § 1. Изменя Чл.37 ал.(1) т.20 както следва:

20. Пресъставяне на документи от чужбина /раждане, брак и смърт/

ЗГР-чл.37, чл.40, ал.1, чл.72,ал.3, във вр. с чл.70,ал.1 и чл.110 ал.2 от ЗМДТ

безплатно

 

 • § 2. Изменя Чл.37 ал.(1) т.21 както следва:

21. Издаване на решения по КМЧП – признаване на съдебни решения от чужбина –

ГПК - чл.621,чл.117 и 118 от КМЧП, чл.110, ал.2 т.7 от ЗМДТ

безплатно

 • § 3. Изменя Чл.37 ал.(1) т.23 както следва:

23. Възстановяване и промяна на име:

- издаване на решение чл.19 а от ЗГР /възстановяване и промяна на име/

ЗГР-чл.19а, Наредба №РД 02-20-9/21, чл.110, ал.2 т.7 от ЗМДТ

безплатно

 • § 4. Добавя параграф 7 Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №405 от Протокол №49/31.10.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

По точка трета от дневния редДопълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

РЕШЕНИЕ № 406

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1.Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2018г., със следният имот:

Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС.

3.2.Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка на търг

землище

имот №

местност

НТП

категория

Площ/дка

1

Подлес

029039

Шармана

Нива

IV

16.000

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.


По точка четвърта от дневния ред
Отдаване под наем на обособена част от двуетажна масивна сграда с площ от 22 кв.м., (в сграда „Здравна служба” с. Сокол, общ. Главиница).

 

РЕШЕНИЕ № 407

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:                                 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект /лекарски кабинет и манипулационна/от двуетажна масивна сграда с обща площ от 22 кв.м/ Двадасет и два кв.м./, находящи се в кв.24 парцел I по регулациоония план на с.Сокол общ. Главиница (част от сграда «Здравна служба» с.Сокол общ. Главиница), етаж първи, цялата с площ от 154 кв.м, АЧОС № 145/06.06.2000 г .
 2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС Главиница възлизаща на 8.80 лв.( без ДДС) на месец.

 

По точка пета от дневния ред – Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Главиница.

 РЕШЕНИЕ № 408

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Главиница, съгласно текста, приложен към настоящото решение и е неразделна част от него.

 

По точка шеста от дневния ред – Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар в с. Черногор.

РЕШЕНИЕ № 409

На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация предлагам, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 05.10.2018г. в жилището на Назим ***** Сали, с ЕГН: *************, с постоянен адрес: с. *****, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „*****“ №** на стойност до 4 300,00 /четири хиляди и триста лева/ от бюджета на община Главиница за 2018 г.
 2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
 3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка седма от дневния ред – Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

РЕШЕНИЕ № 410

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.82, ал.1 и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето:

Ерсин ***** Денчев с ЕГН **********.

 

По точка осма от дневния ред – Подаване на оставка на управителя на „Общински превози” ЕООД – гр. Главиница.

РЕШЕНИЕ № 411

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.13 и ал.2, т.1 и 2 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 1. Освобождава Ерол ***** Али - управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница, считано от 01.11.2018 год. и го освобождава от отговорност след заличаването му от Търговския регистър.
 2. Избира за временно изпълняващ управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница лицето Айлин ***** Елман, жител на с. *******, ул. „*****” №**, считано от 01.11.2018 год., който след тази дата незабавно следва да предприеме действия за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
 3. Определя трудово възнаграждение на Управителя в размер на две минимални работни заплати, считано от вписване промяната в Търговския регистър.
 4. Възлага на кмета на Община Главиница да сключи договор за възлагане на управление на „Общински превози” ЕООД – Главиница с това лице, до провеждане на конкурс за избор на управител.

 

По точка девета от дневния ред – Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                           /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.