▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 48/28.09.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редИнформация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2018 год.                

РЕШЕНИЕ № 394

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2018г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1 :

1.1. По прихода:

1.1.1. Уточнен план в размер на 10 971 996 лв., в т.ч. :

       - Приходи с държавен характер – 5 342 045 лв.;

       - Приходи за местни дейности – 5 629 951 лв.

1.1.2.Отчет към 30.06.2018 г. в размер на 5 014 650 лв., в т. ч.:

       - Приходи с държавен характер – 2 642 993 лв.;

       - Приходи за местни дейности – 2 371 657 лв.

1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. Уточнен план в размер на 10 971 996 лв., в т.ч. :

       - Разходи с държавен характер – 5 342 045 лв.;

       - Разходи за местни дейности – 5 129 513 лв.;

       - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 500 438лв.

1.2.2.Отчет към 30.06.2018 г. в размер на 5 014 650 лв., в т. ч.:

      - Разходи с държавен характер – 2 642 993 лв.;

      - Разходи за местни дейности – 2 195 000 лв.;

      - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 176 657 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2018г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 548 466 лв., съгласно Приложение №2.

3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2018г., съгласно Приложение №3, както следва:

     3.1. По прихода308 973лв., в т.ч.:

         3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 304 377 лв.;

         3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;

         3. 1.3. други европейски средства, в размер на 4 596 лв.

3.2. По разхода308 973лв., в т.ч.:

        3.2.1.  на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 304 377лв.;

        3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;

        3.2.3. други европейски средства, в размер на 4 596лв.

            

По точка втора от дневния ред – Актуализация на план-сметката за разходите от такса битови отпадъци през 2018 год.

РЕШЕНИЕ № 395

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

        1. Одобрява актуализираната план-сметка сметката за разходите от такса битови отпадъци през 2018г. съгласно Приложение №1.

       2. Приема актуализирания план на бюджета на община Главиница, в т.ч. на дейност „Чистота“ – местна дейност по разходни параграфи и подпараграфи по единната бюджетна класификация, съгласно Приложение №2.

     3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.2 от решението.

 

По точка трета от дневния редАктуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 396

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2018г., собствени средства и други средства в размер на 1 953 605 лв. съгласно Приложение №1, както следва:

      1.1. Увеличава приходен §40-00 „Постъпления от продажба на

      нефинансови активи“                                                                               + 35 000 лв.

       1.2. Увеличава §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                              + 25 194 лв.

              Увеличава §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“     + 22 813 лв.

       Намалява §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“

       в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ -                          - 5 502 лв.

       Намалява §10-00 „Издръжка“ в дейност 621 „Управление, контрол и

       регулиране на дейностите по опазване на околната среда“                         - 7 505 лв.

 2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                 

По точка четвърта от дневния редПриемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

РЕШЕНИЕ № 397

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:                                

        Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Главиница, съгласно Приложение №1 към докладната записка.

 

По точка пета от дневния ред – Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерна самостоятелна паралелка в СУ „Васил Левски” гр. Главиница с пълняемост по задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ № 398

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с, чл.68, ал.1, ал.2, т.2 и ал.4, т.2 и т.5 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС №219/05.10.2017 г./, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

         1. Разрешава формирането на маломернa самостоятелнa паралелкa с не по-малко от 10 ученици през учебната 2018/2019 година в СУ „Васил Левски” гр. Главиница –Xб клас.

       2. Дофинансира самостоятелната маломерна паралелка в СУ „Васил Левски” гр. Главиница – Xб клас с 548 лева.

 

По точка шеста от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Зафирово, общ. Главиница.

      

РЕШЕНИЕ № 399

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот както следва:

  1. Урегулиран поземлен имот.

Имот №

Землище

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв.,без ДДС/

1

УПИ XXII кв.1

с.Зафирово

4203/12.09.2018г.

24624.00

80 015.70

  1. Утвърждава пазарната оценка на описаният по горе в таблицата, урегулиран поземлен имот общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00лв., за дадения имот.
  1. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

         

По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване възмездно право на ползване на част от общински имот за разполагане на пчелин по КВС на с. Малък Преславец, общ. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 400

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11 ал.1, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, и чл.15, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

          1. Не дава съгласието да се учреди възмездно право на ползване на ********** от с. ***** обл. Силистра ул.” *****” № **  върху 2000 кв.м., представляваща част от недвижим имот – публична общинска собственост, в землището на с.Малък Преславец, съставляваща имот № 002157, местност „Кору Кулак”по КВС на с.Малък Преславец с обща площ 156439 кв.м., с НТП:пасище, мера за срок от 10 /десет/ години.

Годишната наемна цена за ползване на имота няма да се определи от лицензиран оценител.

Неразделна част от решението е протокол от заснемане на пчелин в ПИ № 002157, землище с.Малък Преславец, общ.Главиница.

       2. Не възлага на Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно ползване .

По точка осма от дневния ред – Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год.

        

РЕШЕНИЕ № 401

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2018г., със следният имот:

Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС.

3.3.Отдаване под наем на водоеми на търг

землище

имот №

местност

НТП

категория

Площ/дка

1

Главиница

15031.1.202

З-ще на гр.Главиница

Водоем

V

2.052

  1. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

 

По точка девета от дневния ред – Отпускане на финансови средства за спешен ремонт на покрива на Психиатрично отделение в „МВАЛ-Силистра” АД.

 

РЕШЕНИЕ № 402

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

     1. Дарява в размер на 5 218,00 (пет хиляди двеста и осемнадесет) лева от сумата, необходима за ремонт на покрива на Психиатрично отделение в „МБАЛ-Силистра“ АД. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

     2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка десета от дневния ред – Допълване на Решение №393 от Протокол №47/15.08.2018 год. на Общински съвет – Главиница.

РЕШЕНИЕ № 403

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

РЕШИ:

Допълва Решение №393 от Протокол №47/15.08.2018 год., както следва:

т.4. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Главиница, проведено на 15.08.2018 год., Протокол № 47, т.5 от дневния ред по доклад №ОБС-06-70/15.08.2018 год. при кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 14 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Главиница.

 

По точка единадесета от дневния ред – Разни

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                        Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.