▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 47/15.08.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на Община Главиница за 2017 год. и уточнения план и изпълнение на план-сметката и размера на такса „Битови отпадъци” за 2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 389

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ предлагам, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:   

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 31.12.2017г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1 :

     1.1. По прихода:

   1.1.1. Уточнен план в размер на 12 285 637лв., в т.ч. :

          - Приходи с държавен характер – 5 105 928лв.;

          - Приходи за местни дейности – 7 179 709лв.

   1.1.2.Отчет към 31.12.2017г. в размер на 10 361 689лв., в т. ч.:

          - Приходи с държавен характер – 4 730 565лв.;

          - Приходи за местни дейности – 5 631 124лв.

      1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

   1.2.1. Уточнен план в размер на 12 285 637лв., в т.ч. :

         - Разходи с държавен характер – 5 105 928лв.;

         - Разходи за местни дейности – 6 590 212лв.;

         - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 589 497лв.

1.2.2. Отчет към 31.12.2017г. в размер на 10 361 689лв., в т. ч.:

      - Разходи с държавен характер – 4 730 565лв.;

      - Разходи за местни дейности – 5 076 176лв.;

      - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 554 948лв.

     2. Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2017г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 2 145 360лв., съгласно Приложение №2.

     3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2017г., съгласно Приложение №3, както следва:

         3.1. По прихода816 204лв., в т.ч.:

              3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 767 759лв.;

              3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 24 271лв.;

              3.1.3. други европейски средства, в размер на 24 174лв.

          3.2. По разхода816 204лв., в т.ч.:

               3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 767 759лв.;

               3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 24 271лв.;

               3.2.3 други европейски средства, в размер на 24 174лв.

      4. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2017г., съгласно Приложение №5.

      5. Приема уточнения план и отчет на план-сметката за приходите и разходите през 2017г. за дейност „Чистота” по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Приложение №6.

 

 

По точка втора от дневния ред – Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

 

 РЕШЕНИЕ № 390

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, чл.68, ал.1, ал.2 и ал.4, т.2, ал.6, т.2, ал.8 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС №219/05.10.2017 г./, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

  1. Разрешава формирането на маломерни изнесени групи към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница за 2018/2019 учебна година както следва:

1.1. Изнесена група „Пролет” с. Звенимир - разновъзрастова;

1.2. Изнесена група „Пролет” с. Листец – разновъзрастова;

1.3. Изнесена група „Кокиче” с. Дичево - разновъзрастова.

  1. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици през учебната 2018/2019 година, както следва:

2.1. СУ „Васил Левски” гр. Главиница – I б, II б, V б, VI б, VII а, XII а и XII б клас;

2.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – VII клас;

2.3. ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа – IV клас.

  1. Разрешава формирането на самостоятелни и слети маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2018/2019 година както следва:

3.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – I, II, III, IV, V, VI клас;

3.2. ОУ „ Отец Паисий” с. Стефан Караджа – I, II, III,V+VI, VII клас.

  1. Дофинансира самостоятелните и слети маломерни паралелки както следва:

4.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол с 16 714 лв;

  • . ОУ „Отец Паисий” с. Стефан Караджа с 17 262 лв;

4.3. СУ „Васил Левски” гр. Главиница с 4 110 лв.

  1. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви мотивирано искане до Началника на Регионално управление на образованието – Силистра във връзка с т.3 от настоящото решение.

 

По точка трета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

 РЕШЕНИЕ № 391

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

I. Определя за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 08.2018 год. от 14:00 ч. да бъде кмета на Община Главиница, при следния дневен ред:

    1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 год., в размер на 22 000,00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г.) – „ЗА”

     2. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 28.08.2018г. от 14:00 ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

 

По точка четвърта от дневния редИзбор на нови съдебни заседатели за мандат 2019 – 2023 год.

ЗА – 13                         ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0    

РЕШЕНИЕ № 392

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общинският съвет – Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

Предлага пред Окръжен съд следните лица за съдебни заседатели за мандат 2019 – 2023 год.:

     1. Севинч ***** Даил;

     2. Нергис ***** Кемал;

      3. Недрет ***** Алил.

 

По точка пета от дневния ред – Издаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2018 г. към Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50–34/20.04.2018 г. сключено между МИГ„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието храните и горите.

       

РЕШЕНИЕ № 393

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018, Заявление № 19 - 19 - 2 - 02 -8 /03.05.2018 г. за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2018 г. и Заповед № РД 09-743/10.08 .2018 г. на Зам. - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2018 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

     1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 57 341.08 лв.(петдесет и седем хиляди триста четиридесет и един лева и осем стотинки), което е 67 % от 85 583,70 лв.(осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09-743/10.08.2018 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2018 г.

   2. Общински съвет гр. Главиница дава съгласие Кмета на Община Ситово да подпише Запис на заповед /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 28 242.62 лв.(двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и два лева и шестдесет и две стотинки, което е 33% от 85 583,70 лв.(осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения от Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” размер на авансово плащане за календарната 2018 г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09-743/10.08.2018 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2018 г.

     3. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане в размер на 57 341.08 лв.(петдесет и седем хиляди триста четиридесет и един лева и осем стотинки), по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09-743/10.08 .2018 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2018 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

 

По точка шеста от дневния ред – Разни

           

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                            Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.