▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ №45/27.07.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2018/2019 г.                

  

РЕШЕНИЕ № 382

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 2, 3 от ПМС №128 от 29.06.2017 г. и чл.53, ал.1, 2, чл.38, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 от ЗПУО, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:        

I. В Списъка на средищни детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2018/2019 година да бъдат включени:

1. Изнесените групи към ДГ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:

Изнесена група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ №77;

Изнесена група”Пролет” с. Звенимир, ул.“Четвърта“№26;

Изнесена група”Мир“ с. Калугерене, ул.“Първа“№14;

Изнесена група”Щастливо детство” с. Суходол, ул.”Първа” №26.

2. Средищни училища:

СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“№57;

ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“№9

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“№1.

II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2018 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година, както следва:

1. Средищни изнесени групи към ДГ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:

-     Изнесена група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ №77;

-     Изнесена група”Пролет” с. Звенимир, ул.“Четвърта“№26;

-     Изнесена група”Мир“ с. Калугерене, ул.“Първа“№14;

-     Изнесена група”Щастливо детство” с. Суходол, ул.”Първа” №26.

2. Средищни училища:

-     СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“№57;

-     ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“№9;

-     ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“№1.

 

По точка втора от дневния ред – Промяна на предназначението на съществуваща сграда "ЦДГ" с. Стефан Караджа, общ. Главиница от частна в публична общинска собственост.

          

РЕШЕНИЕ № 383

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Променя собствеността на съществуваща сграда „Детска градина” с. Стефан Караджа, построена в УПИ II-339, кв.25 по регулационния план на с. Стефан Караджа – АЧОС №2806/11.08.2011 год. от частна на публична общинска собственост.

2. Предоставя на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница,за ползване втория етаж на общинската сграда посочена в т.1 в която да се организира предучилищно образование.

3. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите мерки във връзка с изпълнение на решението.

 

По точка трета от дневния редДопълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 384

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:    

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., със следните имоти:

                 Раздел I. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС

 1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

ИМОТ

Площ/кв.м./

64

УПИ XIX – 313 кв.19 с. Суходол, АЧОС 4112/02.07.2018 г.

2000

Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС.

 1. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места.

3.1.20 Землище на с. Малък Преславец – ЕКАТТЕ 46927

ИМОТ

Площ/кв.м./

60

Поземлен имот № 003165

1000

 1. 2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.

По точка четвърта от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №11 приета с Решение №185 от Протокол №24/31.01.2017 год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 385

На на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.7 ал.2,чл.11 ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76 ал.3 и чл.78 ал.3 от АПК и Решение №338 от 23.06.2017г. на Министерски съвет, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:                                         

Приема изменение и допълнения на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница /приета с Решение №185 от Протокол № 24/31.01.2017 год./, както следва:

 • § 1. Изменя Чл.19 ал.(3) както следва:

3.Такси за места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и други увеселителни игри.

Населено място

Мярка

Такса /лв./ с ДДС

1

Гр. Главиница

м2 на ден

0,50

2

Други населени места

м2 на ден

0,50

 • § 2. Изменя Чл.19 ал.(5) както следва:

Редът за издаване на разрешенията се определя по ред определен с Наредба за търговската дейност на територията на община Главиница.

 • § 3. Отменя Чл.28 т.1; т.4; т.5;

           

 • § 4. Допълва Чл.28 с т.7 както следва:

За обстоятелствата, които могат да бъдат установени по служебен ред не се изискват документи.

 • § 5. Отменя Чл.29 т.2 и т.3
 • § 6. Изменя Чл.29 т.5 както следва:

Служебна бележка за децата до 18-годишна възраст от учебното заведение, което посещават.

           

 • § 7. Допълва Чл.29 с т.6 както следва:

За обстоятелствата, които могат да бъдат установени по служебен ред не се изискват документи.

 • § 8. Отменя Чл.31 ал.(2)

§ 9. Изменя РАЗДЕЛ ІV както следва: Административни услуги предоставени от Дирекция „Финансово и административно обслужване”

§ 10. Допълва Чл.37(1) т.25 както следва:
Административни услуги по гражданско състояние и актосъставяне, предоставени от отдел „ГРАО”:

- изнесен ритуал

150,00 лв.

 • § 11. Изменя Чл.37(2) както следва:

Срокът за извършване на услугите е съгласно изискванията на Административно-процесуалния кодекс, Закона за гражданска регистрация, Наредба за издаване на удостоверение възоснова на регистъра на населението, Наредба за функционирането на ЕСГРАОН и Семеен кодекс.

 • § 12. Изменя съдържанието на Чл.38 със съдържанието на Чл.39, като последният се включва в РАЗДЕЛ V

§ 13. Изменя РАЗДЕЛ V както следва:

Административно – технически услуги предоставени от Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности”

§ 14. Отменя Чл.43 (1) и приема нова ал.(1) както следва:

            Административно – технически услуги, извършвани от отдел „Устройство на територията”;

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ

БРОЙ/ЛВ.

1. Издаване на скица за недвижим имот

-          за физически лица

-          за фирми и юридически лица

                 10,00             20,00

Когато скицата съдържа и допълнителни данни, размерът се увеличава с 50 %

2.    Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

-          за физически лица

-          за фирми и юридически лица

              

                 20,00               20,00

3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

5,00

4. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

10,00

5. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

10,00

6. Издаване на разрешение за поставяне на ВПО
за обект

25,00

7. Издаване на разрешение за строеж

0,50 лв./м²

8. Издаване на акт за узаконяване на строеж

15,00

9. Заверка на разрешение за поставяне на ВПО

25,00

10. Заверяване на виза за строеж с изтекъл срок

10,00

11. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

20,00

12.  Издаване на виза за проектиране

чл. 140 от ЗУТ

20,00

13.  Разглеждане от ОЕС и процедиране на подробните устройствени планове и разработки

-          до 5 000 кв.м.

-          над 5 000 кв.м.

60,00

85,00

14.   Разглеждане, одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти за жилищни и нежилищни сгради, гаражи, пристройки, надстройки и реконструкции

0,40 лв./м²

15.   Разглеждане, одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти за узаконяване

300 % от таксата по т.3

16.   Разглеждане и съгласуване на идеен проект

50 % от таксата по т.14

17.   Разглеждане, одобряване (съгласуване) на комплексни инвестиционни проекти

Увеличение с 30 % от таксата по т. 13 и 14

18.   Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране

40 % от таксите по т. 13, 14, 15 и16

19.   Изготвяне на оценка за съответствие на проектна документация със съществените изисквания към строежите на обекти, издадени от Общински експертен съвет по Устройство на територията

-          за обекти III-та категория

-          за обекти IV-та категория

-          за обекти V-та категория

чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

200,00

180,00

160,00

20.   Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма консултант:

съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ

20.1.Жилищни сгради - 1,00 лв./м², но не по-малко от 150,00 лв., но не повече от 2 500,00 лв.

20.2.Допълващо застрояване - 0,60 лв./м², но не по-малко от 80,00 лв., но не повече от 1 000,00 лв.

20.3.Нежилищни сгради - 2,00 лв./м², но не по-малко от 200,00 лв., но не повече от 2 500,00 лв.

20.4.Площни обекти - 1,00 лв./м², но не по-малко от 150,00 лв., но не повече от 5 000,00 лв.

20.5.Линейни обекти - 0,50 лв./м, но не по-малко от 100,00 лв., но не повече от 5 000,00 лв.

20.6.Инженерни съоръжения:

   20.6.1.Геозащитни съоръжения и мостове - 3 % от СМР, но не по-малко от 400,00 лв.

   20.6.2.Примно-предавателни базови станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 500,00 лв.

   20.6.3.Трансформаторни постове:

- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kVA - 100,00 лв.

- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kVA до 1х400 kVA - 200,00 лв.

- монолитни от 1х630 kVA до 1х1 250 kVA - 300,00 лв.

   20.6.4.Други видове съоръжения - 100,00 лв.

20.7.Благоустройстване - 1,00 лв./м², но не по-малко от 150,00 лв.

20.8.Промяна по време на строителство - таксите за одобряване, но само за частта (площта), която се променя

20.9.Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл. 145, ал. 4 от ЗУТ) - 50 % от таксите за одобряване

20.10.Промяна на предназначението, преустройството и реконструкцията на съществуваща сграда - 50 % от таксата на съответната сграда (жилищна и/или нежилищна), но не по-малко от 100,00 лв., но не повече от 1 500,00 лв.

21.   Допускане на устройствена процедура

чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ (предписание)

20,00

22.   Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (разрешение)

10,00

23.   Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

чл. 150 от ЗУТ

10,00

24.   Издаване на заповед към разрешение за строеж

чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

15,00

25.   Издаване на заповед за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж

25,00

26.   Презаверяване на разрешение за строеж

чл. 153, ал. 4 от ЗУТ

50 %

от таксата

27.   Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите

чл. 177, ал. 3 от ЗУТ

На строежи от IV-та категория

 

На строежи от IV-та категория, буква „а”:

1.      Частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.

2.      Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.)

На строежи от IV-та категория, буква „б”- жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1 000 - 5 000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители:

1.      Жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

2.      Смесени сгради със средно застрояване и сградни отклонения на инженерната мрежа към тях

3.      Сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

4.      Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки

На строежи от IV-та категория, буква „в”

1.      производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места с съоръженията и складовете към тях

На строежи от IV-та категория, буква „г”

1.      паркове, градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, дендрариуми, защитени насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг - гаражи и открити паркинги, разположени с самостоятелни УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа

На строежи от V-та категория

На строежи от V-та категория, буква „а”- жилищни и смесени сгради с ниско застояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1 000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители:

1.      Жилищни сгради с ниско застрояване и сградни отклонения на инженерната мрежа към тях

2.      Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях

3.      Вилни сгради

4.      Сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

5.      Сгради за паркинг - гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа

На строежи от V-та категория, буква „б”- производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

На строежи от V-та категория, буква „в”- строежи от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория

100,00

150,00

250,00

250,00

300,00

300,00

350,00

200,00

100,00

120,00

100,00

150,00

100,00

150,00

50,00

28.    Удостоверение за идентичност на поземлен имот

10,00

29.    Удостоверение за реално определени части на поземлени имоти

чл. 200 от ЗУТ

20,00

30.    Удостоверение за реално обособени части на сгради

чл. 202 от ЗУТ

20,00

31.    Удостоверение за търпимост за строежи изградени до 07.04.1987 г.

§16, ал. 1 от ЗУТ

15,00

32.    Нанасяне на новопостроени обекти в действащия кадастрален план

изисквания на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

10,00

33.    Удостоверение от Общината

чл. 54 а от ЗКИР

20,00

34.    Удостоверение за отстояване на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

20,00

за обект

35.    Заверка на Технически паспорт на обект и вписването му в съответния регистър

10,00

36.    Констативен акт за незаконно строителство

30,00

37.    Трасиране на един поземлен имот

30,00

38.    Издаване на скица - подложка за изменение на плана за регулация и застрояване

16,00

39.    Заверка на протоколи (Обр. 2 и Обр. 2а)

Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

10,00

40.    Съставяне и заверка на констативен акт (Обр. 3)

Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

10,00

41.    Одобряване на ПБЗ (План за безопасност и здраве)

10,00

42.    Одобряване на ПУСО (План за управление на строителните отпадъци)

10,00

(2) Срокът за извършване на технически услуги е определен със ЗУТ.

 • § 15. Отменя Чл.43 (3);

§ 16. Изменя Чл.44 както следва:

            Административно – технически услуги извършвани от отдел „Общинска собственост” и отдел „Управление и стопанисване на общински гори”.

9. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

На основание чл. 483 от Гражданския процесуален кодекс

10,00

19. Такса за домашни кучета

Във връзка с чл. 174 и 175 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност

5,00

20. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета в селскостопанските земи

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

30,00

22. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

На основание чл.42 от Наредба №17 на Общински съвет град Главиница

30,00

29. За издаване на позволително, разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства

2,00

 • § 17. Отменя Чл.44 т.21

§ 18. Допълва Чл.44 както следва:

19А. Такса за издаване на становище по Наредба №21 на Общински съвет град Главиница

Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Главиница

5,00

 • § 19. Отменя Чл.46 (2)
 • § 20. Изменя ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:

Вид услуга

Мярка

Цена в лв.

без ДДС

РАЗДЕЛ I

Услуги предоставяни от

Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност

1.

Превоз с колесен трактор

лв./час

31,00

2.

Превоз с ГАЗ – 53 А

лв./км

2,00

3.

Услуги с комбиниран багер – товарач:

-          за вътрешни услуги

-          за външни услуги

лв./час

лв./час

45,00

45,00

4.

АТС

лв./час

120,00

5.

Булдозер

лв./час

120,00

6.

Превоз с ГАЗ – 53 Д

лв./км

2,00

7.

Щил /храсторез/

- вътрешни услуги

- външни услуги

лв./час

10,00

10,00

8.

Дърворезачка

лв./м3

5,40

9.

-                        Транспортни услуги

-                        - за погребение в гр. Главиница

-                        - за погребение извън гр. Главиница

лв./бр.

20,00

30,00

10.

Специализиран автомобил:

-за спешни случаи

-за други услуги

лв./км

Безплатно

1.00

11.

Роторна косачка.

лв./дка

6,00

12.

Заточване на вериги за моторни триони

лв./бр.

2,00

13.

Стругарски услуги

лв./час

20,00

14.

Шредер

лв./дка

12,00

15.

Валяк

лв./час

50,00

16.

Превоз с микробус

лв./км

1,00

17.

ГАЗ-53 - Песъкар

лв./км

20,00

18.

Отводняване с мотопомпа

лв./час

8,80

19.

Рязане на опасни дървета

лв./час

20,00

20.

Автовишка

лв./час

лв./км.

30,00

2,00

21.

Дърводелски услуги

лв./час

80,00

22.

Изработка на погребални дъски

лв./комплект

20,00

23.

Изработка на ковчег

лв./бр.

45,00

24.

Изработка на пейка

лв./бр.

96,00

25.

Изработка на маса

лв./бр.

155,00

РАЗДЕЛ II

Услуги предоставяни от

Домашен социален патронаж гр.Главиница

Вид услуга

Мярка

Цена в лв.

с ДДС

1.

Наем „Голяма зала”

лв./ден

100,00

2.

Наем „Малка зала”

лв./ден

20,00

3.

Ползване на климатици

лв./час

25,00

4.

Наем за покривка

лв./бр.

1,00

 • § 21. параграф 6 Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №385 от Протокол №45/27.07.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

           

 

По точка пета от дневния ред – Изменение и допълнение на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница /приета с Решение №107 от Протокол №14/29.06.2016 год./.

ЗА – 16                      ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

РЕШЕНИЕ № 386

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.8, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Приема изменения и допълнения на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница, както следва:

 • § 1. допълва чл.2, както следва:

Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето дете и за всяко следващо дете включително с постоянен адрес Община Главиница, имат родители или осиновители, при условие, че и двамата (майката и бащата) имат постоянен адрес в Община Главиница в следните случаи:

 • § 2. Създава нова ал.3 към чл.2, както следва:

(3) Самотна майка (самотен баща) с постоянен адрес в Община Главиница, повече от 2 г. (две години), от датата на подаване на Заявлението – декларация.

 

 • § 3. изменя чл.5, ал.2, както следва:

(2) Еднократната помощ при раждане на дете по ал. (1) може да бъде поискана в срок 2 месеца, считано от края на месеца, през който е родено детето (цата) и се изплаща в 10 дневен срок от решението за отпускане.

 

 • § 4. изменя и допълва чл.6, ал.3, т.3, както следва:

 

            (3) При подаване на Заявление-декларация, се предоставят следните документи:

 1. 1. Копие от удостоверение за раждане на детето (цата), за което се иска помощта (за справка).
 2. 2. Лична карта на родителя (за справка).
 3. 3. Копие от Решение за влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод.
 • § 5. Чл. 6, ал.4 става ал.5, създава нова ал.4, както следва:

           (4) Изискват се по служебен път препис – извлечения на следните документи:

 1. 1. Удостоверение за сключен граждански брак на родителите, ако има такъв;
 2. 2. Удостоверение за родените от майката деца;
 3. 3. Удостоверение за постоянен адрес на родителите или осиновителите;
 4. 4. Удостоверение за семейно положение;

           

 • § 6. изменя чл.7, както следва:

Заявление-декларация се приема в деловодството на община Главиница. Определено със Заповед на Кмета длъжностно лице от Общинска администрация Главиница, в седемдневен срок от подаването разглежда и удостоверява документите.

 

 • § 7. изменя и допълва чл.7, ал.2, както следва:

(2) Длъжностното лице разглежда и прави справка на подаденото Заявление – декларация и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

 

 • § 8. Отменя и създава нова чл.7, ал.3, както следва:

(3) Когато към подаденото Заявление – декларация, лицето не отговаря на изискванията съгласно чл.6, ал.3 и ал.4 от тази Наредба, се уведомява писмено от длъжностното лице с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

 

 • § 9. допълва чл.9, както следва:

чл.9. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко новородено първо, второ, трето и всяко следващо дете от Община Главиница.

 

 • § 10. допълва чл.10, ал.1, както следва:

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на чл.2, за всяко новородено или осиновено до трето и за всяко следващо дете, е както следва:

 1. 1. За първо дете - 250.00 лв.
 2. 2. За второ дете - 600.00 лв.
 3. 3. За трето дете - 300.00 лв.
 4. 4. За всяко следващо дете - 200.00 лв.

 

 • § 11. отменя ал.2, чл.10.
 • § 12. отменя ал.3, чл.10.
 • § 13. отменя ал.4, чл.10.
 • § 14. отменя ал.5, чл.10.
 • § 15. изменя чл.12, както следва:

В случаите, когато един от родителите или и двамата родители са ненавършили пълнолетие /16- 18 години/ се прави справка за сключен граждански брак, ако такова не бъде установено помощта не се изплаща.

 • § 16. параграф 8 Измененията и допълненията по настоящата Наредба №30, заедно с Приложение №1 и 2 са приети с Решение №386 от Протокол №45/27.07.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

По точка шеста от дневния ред– Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Суходол, общ. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 387

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:                                      

Дава съгласието си да се продаде поземлен имот както следва:

2. Урегулиран поземлен имот.

Имот №

Землище

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./

1

УПИ XIX – 313 кв.19

с. Суходол

4112/02.07.2018г.

2000

4599.0   без ДДС

3. Утвърждава пазарната оценка на описаният по горе в таблицата, урегулиран поземлен имот общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00лв., за дадения имот.

4. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

      

 

 По точка седма от дневния ред – Разни

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                        Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.