▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 44/18.07.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния редКандидатстване на Община Главиница по Проект „Красива България” за 2018 година.

 

РЕШЕНИЕ № 381

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

 РЕШИ:         

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства по Проект “Красива България”, Кампания 2018, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проектно предложение „Пристройка към Народно читалище „Христо Ботев – 1940” – гр. Главиница за обособяване на санитарни възли и осигуряване на достъпна среда”.

2. Дава съгласие Община Главиница да съфинансира проекта с 14% от общата стойност на одобрената сума по Проект „Красива България”.

Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

3. Упълномощава Кмета на община Главиница да подготви и внесе проектно предложение „Пристройка към Народно читалище „Христо Ботев – 1940” – гр. Главиница за обособяване на санитарни възли и осигуряване на достъпна среда” по Проект „Красива България”, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

4. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.2 от решението.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                    Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.