▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 43/27.06.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Изменение на т.5 от Решение №250/30.05.2017 год. и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.

 

РЕШЕНИЕ № 376 Изменение с Решение №466/30.04.2019 год.

На основание чл. 21, ал.1 т. 8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:          

Изменя т.5 на Решение №250/30.05.2017 г. и одобрява ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общинските горски територии на временен склад, както следва:

Сортимент

Дървесен вид

Мярка

Цена без ДДС/лв./

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи над 30 см.

Черен бор

м³

96

Тп,лп

м³

81

Яс, дб,кл

м³

106

Ак, глд, кдб

м³

81

Цр, мжд, гбр и др.

м³

76

Трупи от 18 до 29 см.

Черен бор

м³

91

Тп,лп

м³

76

Яс, дб,кл

м³

101

Ак, глд, кдб

м³

76

Цр, мжд, гбр и др.

м³

66

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи от 15 до 17 см.

Черен бор

м³

80

Тп,лп

м³

63

Яс, дб,кл

м³

72

Ак, глд, кдб

м³

70

Цр, мжд, гбр и др.

м³

67

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

51

Ак, глд

м³

60

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

63

Греди

всички

м³

70

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Колове

всички

м³

70

Мертеци

всички

м³

70

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

50

Ак, глд

м³

60

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

60

ДЪРВА

ОЗМ

Тп,лп

м³

61

яс,дб,кл

м³

65

Ак, глд

м³

65

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

53

Ак, глд

м³

60

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

63

Дърва за огрев

иглолистни

пр.м³

26

меки широколистни

пр.м³

30

твърди широколистни

пр.м³

35

широколистни - ак, глд

пр.м³

34

Вършина

иглолистни

пр.м³

13

меки широколистни

пр.м³

13

твърди широколистни

пр.м³

13

широколистни-ак,глд

пр.м³

13

 

По точка втора от дневния ред – Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“.                                           

 

РЕШЕНИЕ № 377

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.004 Детска градина - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в рамките на допустимия бюджет .

2. Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Главиница и по-конкретно:

Приоритет 2 - Инвестиции в образование, спорт и социални дейности, Специфична цел 1 - Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги.

                                                                                                                                 

По точка трета от дневния редКандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“.

 

 РЕШЕНИЕ № 378

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в рамките на допустимия бюджет.

2. Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Главиница и по-конкретно:

Приоритет 2 - Инвестиции в образование, спорт и социални дейности, Специфична цел 1 - Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги.

 

По точка четвърта от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с. Вълкан и гр. Главиница общ.Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 379

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:                                              

Дава съгласието си да се продадат поземлени имоти както следва:

1. Поземлени имоти.

Имот №

Землище

Местност

№ и дата на АОС

Категория

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./

1

050087

с.Вълкан

МЕРИ

3319/24.04.2015г.

III

717

824.00 лв.

2. Утвърждава пазарните оценки в описаните по горе таблици, на поземлени и урегулирани поземлени имоти общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00лв., за дадения имот.

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

 

По точка пета от дневния ред – Отдаване под наем на общински имоти с НТП - „полски пътища „ в землищата на община Главиница за стопанската 2018 -2019 година.

 

РЕШЕНИЕ № 380

На основание основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС , чл. 37в от ЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие Кмета на Общината да сключи договори за наем за една стопанска година 2018-2019 г. за имоти с НТП „Полски пътища”/ нефункциониращи като такива/ ,с техните ползватели ,съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма - „Ползване на земеделски те земи” от ППЗСПЗЗ.

2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане за землището /Приложение 1/ за всяко землище на територията на община Главиница.

3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят, на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.

4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.

 

По точка шеста от дневния ред – Разни

         

         

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                            Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                   /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.