▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 41/26.04.2018 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Приемане Годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 356

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.4 и 5 от ЗНЧ. Общинският съвет -Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

Приема Годишен доклад за дейностите и годишен финансов отчет за 2017 год. на народните читалища, които са неразделна част от решението.

 

По точка втора от дневния ред –  Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2019 година.

 

РЕШЕНИЕ № 357

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.19, ал.3 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

Приема Годишен план за развитието на социалните услуги в Община Главиница за 2019 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка трета от дневния ред – Кандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Главиница“, обл. Силистра”.

   

РЕШЕНИЕ № 358

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.18а, ал.1 и чл.27, ал.1, т.5 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра 

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да внесе проектно предложение „Модернизация на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Главиница“, обл. Силистра” във Фонд „Социална закрила”, гр. София

2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община Главиница да финансира 10% от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Главиница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

По точка четвърта от дневния ред –  Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2017 год.

 

 РЕШЕНИЕ № 359

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2017 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка пета от дневния редОпределяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 360

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.05.2018 год., както следва:

 • с. Зафирово 830.00 лева
 • с Ножарево 780.00 лева
 • с. Листец 780.00 лева
 • с. Зебил 790.00 лева
 • с. Звенимир 790.00 лева
 • с. Зарица 750.00 лева
 • с. Суходол 790.00 лева
 • с. Стефан Караджа 790.00 лева
 • с. Калугерене 770.00 лева
 • с. Черногор 760.00 лева
 • с. Дичево 770.00 лева
 • с. Богданци 780.00 лева
 • с. Коларово 760.00 лева
 • с. Падина 750.00 лева
 • с. Вълкан 750.00 лева
 • с. Сокол 750.00 лева
 • с. Долно Ряхово 750.00 лева
 • с. Осен 650.00 лева
 • с. Подлес 650.00 лева
 • с. Бащино 650.00 лева
 • с. Косара 650.00 лева
 • с. Малък Преславец 650.00 лева

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница.

 

По точка шеста от дневния ред – Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр. Силистра.

 

РЕШЕНИЕ № 361

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, чл.68а, ал.3 от ЗСВ, Общински съвет – Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 • 1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.

2. Избира временна комисия по предложения и проверка на документите на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр. Силистра в следния състав:

 1. Йозджан **** Расим – Председател
 2. Адв. Ирена ***** Русчева – член
 3. Никола ***** Димов - член
 4. Сейфи ***** Салим – член
 5. Шенгюл ***** Абил – член

3. Възлага на комисията да   организира приемане на заявление и документи по образец на кандидатите, съгласно чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт,   в определен срок, като съобщение в този смисъл се публикува на сайта на Община Главиница, след което допуснатите кандидати следва да бъдат изслушани в публично заседание. Списъкът на допуснатите до изслушване кандидати следва да се публикува на интернет страницата не по – късно от 14 – дни преди изслушването.

4. Определя срок за изготвяне на доклад на комисията по предложенията и проверка на документите – 20.06.2018 год., който следва да бъде публикуван на интернет страницата не по- късно от 7 дни преди заседанието на ОС за гласуване на кандидатите.

                                                          

По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарните оценки на УПИ в с. Богданци и с. Стефан Караджа, общ. Главиница.

 

 РЕШЕНИЕ № 362

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Главиница, област Силистра

РЕШИ:                   

Дава съгласието си да се продадат следните общински имоти:

1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

Имот №

Квартал

Регулационен план

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Застр. площ

/кв.м/

Пазарна

оценка /лв./

1

XIV-213

19 / деветнадесети /

с. Богданци

3330/07.05.2015 г.

1 320

69.79

5 748,46 лв.

2

XII-329

32 /тридесет и втори/

с.Стефан Караджа

3039/26.06.2012 г.

895

130

15      024,20 лв.

2. Утвърждава пазарните оценки в описаните по горе таблици, на поземлени и урегулирани поземлени имоти общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00 лв., за дадения имот.

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

         

По точка осма от дневния ред – Определяне на наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 363

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд на ОбС Главиница, Наредба № 3 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на община Главиница- на ОбС Главиница, Общинският съвет - Главиница

 РЕШИ:

I. Отменя Решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 г. и Решение №295 от Протокол №32/12.10.2017 год. на ОбС Главиница.

II. Земеделските земи от Общинския поземлен фонд, да се отдават под наем или аренда, както следва:

          1. Земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива“ от ОПФ и предназначени за отглеждане на едногодишни полски култури – 65,00 лв./ дка;

          2. Земеделски земи с начин на трайно ползване „Овощна градина“ и предназначени за отглеждане на овощни насаждения /семкови, костилкови, черупкови/ - 65,00 лв./дка

          3. Земеделски земи с начина на трайно ползване „Лозе“ и предназначени за отглеждане на лозови насаждения – 55,00 лв./дка

          4. Общински имоти, находящи се в регулационните планове на населените места – 65,00 лв./дка;

          5. Имотите в населените места извън регулация – НМИР /къшлите/ - 65,00 лв/ дка.;

III. Земеделските земи – маломерни имоти / под 10 дка / от Общинския поземлен фонд се отдават под наем за 1 /една/ година без търг или конкурс по цените, посочени в т.II.

IV. Земеделските земи от ОПФ, които се отдават под наем или аренда, чрез публичен търг или публичен конкурс, са с начални тръжни цени, съгласно посочените в т.II.

V. Земеделските земи от ОПФ, които са неатрактивни, или с начин на трайно ползване Ерозирани, изоставени и наводнени“, или не са били ползвани две и повече стопански години се отдават под наем или аренда с публично оповестен търг или конкурс за срок до 10 стопански години при начална тръжна цена 10,00 лв./дка;

VI. Възлага на Кмета на община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия и процедури по обявяването на търговете или конкурсите и сключи договори за наем или аренда за зем. земи от ОПФ.

  

По точка девета от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план застрояване за поземлен имот /ПИ/ с № 091001 - в землището на с. Дичево, Община Главиница, в местността „Стопански двор“,извън урбанзирана територия, за изграждане на обект „Комплекс за тържества и групови събирания“ и одобряване на ПУП-парцеларен план за водопроводно и Ел. отклонения за ПИ 091001 по КВС на с. Дичево с ЕКАТТЕ 21230, община Главиница, област Силистра.

 

РЕШЕНИЕ № 364

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал. 1 от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 6 от 18.04.2018 г., Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

1. Одобрява ПУП – план застрояване /ПЗ/ за изграждане на обект „Комплекс за тържества и групови събирания” за ПИ №091001 в землището на с.Дичево, общ. Главиница.  

2. Одобрява ПУП – парцеларен план /ПП/ за водопроводно и ел. отклонения за ПИ №091001 по КВС на с. Дичево с ЕКАТТЕ 21230, община Главиница, област Силистра.

 

По точка десета от дневния ред - Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация/ПР/ на УПИ I - „За училище“ и улична регулация от О.Т.169 до О.Т.197 за УПИ I - „За училище“ по регулационния план на гр.Главиница, общ. Главиница

    

РЕШЕНИЕ № 365

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ на УПИ I - „За училище“ в кв.47 по регулационния план на гр. Главиница, идентичен с ПИ с идентификатор 15031.501.44 по КККР на града, като УПИ I – се разделя на УПИ I - „За училище“ с площ от 18 335 кв.м. и УПИ III - „За спортна площадка” с площ от 1 793 кв. м. и промяна на уличната регулация от о.т.169 и о.т.197 за УПИ I - „За училище“ в кв.47 по съществуващите имотни граници на поземления имот по КККР.

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.

3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община-Главиница.

4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По точка единадесета от дневния ред - Разни

           

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                          Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                                         /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.