▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ № 39/26.02.2018 ГОДИНА

           

           

По точка първа от дневния ред Приемане на Наредба за символите и отличията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 339

На основание чл.16, чл.21, ал.1, т.21 и т.22 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28 от ЗНА, чл.76 ал.3 и чл.78 ал.3 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Отменя Правилник за използване на символите на Община Главиница приета с Решение № 120 от Протокол № 14 от 12.12.2000 год. на Общински съвет – Главиница.

2. Приема Наредба №35 за символите и отличията на Община Главиница.

3. Възлага на кмета на община Главиница да предприеме необходимите действия за привеждане символиката и отличията на  община Главиница в съответствие с настоящата  наредба.

По точка втора от дневния ред – Приемане на Общински план за младежта за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 340

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за младежта, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

Приема Общински план за младежта за 2018 год., която е неразделна част от решението.

           

По точка трета от дневния ред – Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2018-2019 стопанска година.

           

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37и и чл. 37о, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Приема годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2018/2019 г., която се явява четвърта година от приетия през 2015 г., петгодишен перспективен експлоатационен план, съгласно Решение №405 от протокол 44/27.04.2015г. на Общински съвет Главиница (Приложение №4) .

2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №1), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение №2).

3. Недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница за индивидуално ползване по землища на територията на общината да бъдат добавени в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Главиница за 2018 г. – раздел ІІ.Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС , т.3.3 Отдаване под наем на мери,пасища и ливади за индивидуално ползване по землища.

4. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка. в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка. независимо от категорията на имотите.

5. Определя годишни минимални наемни цени на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади, разпределени за индивидуално ползване в размер на 8,70 лв. (осем лева и седемдесет стотинки).

6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2018/2019 г.

 

Приложения:

Приложение №1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за индивидуално ползване.

Приложение №2 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за общо ползване.

Приложение №3 - Предложение за справедливо наемно възнаграждение изготвено по пазарен механизъм от лицензиран оценител за наемно възнаграждение на декар за ползване на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 г.,

Приложение №4 - Годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2018/2019 г. на Община Главиница;

Приложение №5 - Протокол от публично обсъждане относно определяне на общински имоти с НТП „Пасище, мера” за общо и индивидуално ползване.

 

По точка четвърта от дневния ред - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 342

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год., със следните имоти:

           Раздел I. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС.

1. Продажба на сгради,части от сгради, помещения и УПИ.

ИМОТ

Площ/кв.м./

64

УПИ XXII, кв. 1, с.Зафирово

24 624

65

УПИ XXIII, кв. 1, с.Зафирово

24 198

2. Продажба на маломерни земеделски имоти от ОПФ по приложен списък на населените места.

2.13.Землище на с.Суходол – ЕКАТТЕ 70336

Имот №

Местност

НТП

Категория

Площ /дка/

24

050124

Мера

нива

VI

8.002

25

050122

Мера

нива

VI

6.722

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

 

По точка пета от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящ се в землищата на с. Зарица, с. Дичево, с. Коларово, с. Ножарево, общ. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 343

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Дава съгласието си да се продадат поземлени и урегулирани поземлени имоти както следва:

1. Поземлени имоти.

Имот №

Землище

Местност

№ и дата на АОС

Категория

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./ без ДДС

1

006013

с.Зарица

Сая Орман

2947/28.11.2011г.

III

4001

5425,00

2. Урегулирани поземлени имоти.

Имот №

Регулационен план

Квартал

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв./ без ДДС

1

III

с.Дичево

8 / осми /

3330/07.05.2015г.

1254

2930,00

2

III - 99

с.Коларово

12 /дванадесети/

439/15.01.2003г.

1248

2561,07

3

XII - 164

с.Ножарево

18 /осемнадесети/

3338/07.05.2015г.

965

2339,15

3. Утвърждава пазарните оценки в описаните по горе таблици, на поземлени и урегулирани поземлени имоти общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00 лв., за дадения имот.

4. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

 

По точка шеста от дневния ред – Определяне на представител на Община Главиница в общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "В и К" ООД - гр. Силистра

 

РЕШЕНИЕ № 344

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

I. 1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Силистра за 2017 год., съгласно чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. – „ЗА”

2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Силистра за 2017 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите. - „ЗА”

3. Приемане на Бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2018 година съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. - „ЗА”

4. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 15.03.2018 год. от 14,00 ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

 

По точка седма от дневния ред – Промяна на наименованието на постоянна комисия.

 

РЕШЕНИЕ № 345

На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.37 и чл.38 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Главиница, предлагам Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

1. Приема наименованието на съществуващата комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” да бъде променено на постоянна комисия по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”.

2. Приетата с Решение №26 по Протокол №7/08.01.2016 год. на Общински съвет – Главиница комисия, става правоприемник на новата мандатна комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество” в следния състав:

                               1. Рашко ***** Денев - председател;

                               2. Славко ***** Стефанов - член;

                               3. Зияедин ***** Исмаил - член.

 

По точка осма от дневния ред – Разни

  

РЕШЕНИЕ № 346

На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница

РЕШИ:

Общински съветници не присъствали на проведеното редовно заседание на Общински съвет на 26.02.2018 год., да не бъдат финансово санкционирани.

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                       Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.