▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 38/01.02.2018 ГОДИНА

           

           

По точка първа от дневния ред Годишен отчет за 2017 год. за изпълнението на Програмата за управление на общината за срока на мандата2016-2019 год.

 

РЕШЕНИЕ № 328

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема Годишния отчет за 2017 год. на Кмета за изпълнение на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016 – 2019 год., съгласно  Приложение №1, която е неразделна част от решението.   

                                                                      

По точка втора от дневния ред  Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление за 2017 год.

            

РЕШЕНИЕ № 329

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и резпореждане с общинско имущество при Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за  2017 год.

           

По точка трета от дневния ред  Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год.

            

РЕШЕНИЕ № 330

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка четвърта от дневния ред Изменение в общата численост и структура на Общинска администрация – гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 331 изменено с Решение №4/22.11.2019 год.

На основание чл.21, ал.1, т.2, чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от НПКДА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Изменя Решение №181 от Протокол №24/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница съгласно Приложение №1, като завишава общата численост на заетите в Общински администрация от 87,25 щ. бр. на 89,25 щ. бр.

 

По точка пета от дневния ред Отпускане на финансови средства за обучението на ученици при СУ "Васил Левски" гр. Главиница от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория "В" и "Ткт".

 

РЕШЕНИЕ № 332

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Разрешава отпускане на финансови средства относно обучение на ученици от СУ „Васил Левски” гр. Главиница в гимназиален етап – редовно обучение, за придобиване на свидетелство за управление на МПС на 24 ученици за следните категории:

                            - Категория „В” – 10 800,00 лв.

                             - Категория „Ткт” – 3 000,00 лв.

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница – Неждет Джевдет, да подпише договор с изпълнител във връзка с изпълнение на решението по т.1.

  

По точка шеста от дневния ред – Утвърждаване на щатно разписание на ДСП - гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 333 отменено с Решение №20/23.12.2019 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Изменя Решение №355 от Протокол №34/25.01.2007 год. на Общински съвет гр.Главиница.
 2. Утвърждава ново длъжностно-щатно разписание, считано от 05.02.2018 год., както следва:

Длъжност

Брой заети лица

Брой щатове

1

Управител

1 x 1

1

2

Касиер

1 x 1

1

3

Домакин

1 x 1

1

4

Специалист в социалната услуга

1 x 1

1

5

Главен готвач

1 x 1

1

6

Готвач

1 x 1

1

7

Помощник готвач

1 x 1

1

8

Работник, кухня

2 х 1

2

9

Шофьор

2 x 1

2

10

Медицинска сестра за социални дейности

1 x 0.5

0,5

11

Мияч, съдове /ръчно/

2 х 1

2

12

Домашни санитари

3 x 1

3

13

Разносвач на храна

2 x 0.5

1

14

Разносвач на храна

2 x 0.25

0,5

ОБЩО:

21

18

 

 

По точка седма от дневния ред – Приемане на бюджет на Община Главиница за 2018 год.

            

РЕШЕНИЕ № 334

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г., ПМС №332 от 22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Главиница за 2018г. в размер на 10 507 976лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва :

      1.1 По приходите в размер на 10 507 976лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

             1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 4 987 761лв., в.т.ч.,

                 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 612 398лв.;

                 1.1.1.2.Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -30 919лв. (§§88-03)

           1.1.1.3.Преходен остатък от 2017г.размер на 406 282лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4.

             1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 520 215лв., в т.ч.:

                 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 467 000 лв.;

                 1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 752 200лв.;

                 1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 856 100 лв.;

                 1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 93 900.лв.;

                 1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 558 100 лв.

                 1.1.2.6. Трансфери в размер на 294 330 лв.;

                 1.1.2.7. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за СЕС  -50 000 лв.

                 1.1.2.8. Преходен остатък от 2017г. в размер на 1 548 585лв., разпределен по

                               функции и дейности съгласно Приложение №4

  1.2 По разходите в размер на 10 507 976лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 987 761лв., съгласно Приложение №2

            1.2.2.  За  местни дейности в размер на 5 028 433лв., съгласно Приложение №3

            1.2.3.  За дофинансиране на държавните дейности в размер на 491 782лв., съгласно Приложение №3

 2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2017г. в размер на 1 954 867лв., съгласно Приложение №4

 3. Приема инвестиционна програма за 2018г.в размер на 1 905 598лв., съгласно Приложение №5  Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в т.ч.:

        3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2018г. в размер 

на 520 300 лв.

     3.2 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от продажба на общински нефинансови активи за 2018г. в размер на 45 000 лв.

        3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със собствени средства и преходен остатък от 2017г. в размер на 542 200лв.

 

       3.4 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2017г. в размер на 189 464 лв.

        3.5 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2017г., в размер на 549 234 лв.

        3.6 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани от обща субсидия от предходни години,  в размер

на 21 600 лв.

  4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

       4.1. Членски внос – 5 940 лв. , за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които

              членува общината.

       4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 25 500 лв.:

                     4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe,  и други цели – 4 000 лв.

                    4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 1 500 лв., при разход за едно погребение – до 150 лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални принадлежности.

                     4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница  – 20 000 лв.

 

       4.3. Субсидии за:

            4.3.1. Читалища  - 288 399лв., в т.ч.: съгласно ЗДБРБ за 2018г. в размер на 284 750 лв.

                      и преходен остатък в размер на 3 649 лв.

            4.3.2. Спортни клубове , в размер на 30 000 лв.

            4.3.3. Общинска фирма „Общински превози“ ЕООД, в размер на 12 000 лв.

       4.4. Приема следните лимити за разходи:

            4.4.1. Социално битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни  заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

                  4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.88, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2018г.  в размер на 17 942 лв., в т.ч.:

                              4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 11 962 лв.

                              4.4.2.2 – Представителни разходи на Общински съвет – 5 980 лв.

   5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения №6, №6а, №6б, №6в  и №6г

   6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7

   7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №8

   8. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021г., съгласно Приложение №9

   9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10

  10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2018г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11

       10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2018г. по функции и дейности , съгласно Приложение №11

       10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.

   11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2018г. по бюджета на общината в размер на 2 317 000лв.

    12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г., в размер на 3 036 264лв.

    13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. на обща стойност 0 лв.

    14. Определя максимален размер на дълга в размер на 1 160 000лв., съгласно Приложение №12  и Приложение №12а

   15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат събрани в бюджета за 2018 г. на обща стойност 37 896лв.

   16. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

        16.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

        16.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

     17. Възлага на кмета

           17.1 Да определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

           17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.

        17.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

           17.4 Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

           17.5 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

    18. Упълномощава кмета:

              18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

       18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

             18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

    19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

          20. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).

           21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.

           22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

 

По точка осма от дневния ред – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 335

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл.26, и чл.28 от ЗНА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 Приема следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация:

 • § 1. отменя чл.5 и създава нов чл.5 със следния текст:

Чл.5. (1)Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техния състав членове с обикновено мнозинство;
 2. одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация по предложение на Кмета на Общината с обикновено мнозинство;
 3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет с обикновено мнозинство;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на Общината. с мнозинство от половината от присъстващите общински съветници;
 5. приема и изменя и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол, разглежда приема отчета за изпълнението му, след обсъждане от Постоянните комисии към Общинския съвет.;
 6. определя размера на местните такси и цените на услуги;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметства;
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на Общината в тях;
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или за емитиране на общински ценни книжа и за издаване общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от нея при условия и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от присъстващите общински съветници;
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 14. приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 15. създава кметства при условия и по ред, определени с закона, с обикновено мнозинство;
 16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на Общината с обикновено мнозинство;
 17. приема решения за именуване преименуване на улици, прощадки, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 18. приема решения за произвеждане на референдуми и общински събрания на населението по въпроси от своята компетентност с обикновено мнозинство;
 19. одобрява символ и печат на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 20. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 21. когато пълномощията на кмета на община или на кметство са прекратени предсрочно от общинската избирателна комисия, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на община, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник – кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира по предложение на общински съветник.
 22. когато след прекратяване на пълномощията на кмета на община или кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се провеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на община или кмет на кметство, като за кмет на община се избира заместник-кмет или общински съветник.
 23. когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за местни избори, в 7-дневен срок преди края на мандата, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на община или кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира при условията на т.21, изречения второ и трето.
 24. Общинският съвет приема с мнозинство повече от:

          1. половината от общия брой общински съветници по чл.5, ал. 1, т.т 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18 и по чл.5, ал.1, т.26.2;

          2. половината присъстващи по чл.5, ал.1,т.т 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20;

          3. решенията на Общинския съвет по чл.5, ал.1 т.т 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

   25. взема решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на Общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с обикновено мнозинство;

   26. Общинският съвет може да избере обществен посредник;

           1. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

           2. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

      3. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

      (2) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, което не са от изключителната компетентност на други органи;

      (3) В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение;

       (4) По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения.

 • § 2. отменя чл.12, ал.1, т.8;
 • § 3. изменя чл.20, ал.1, т.5, както следва: при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
 • § 4. Изменя чл.20, ал.1, т.6, както следва: при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 • § 5. Параграф 8 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение № 335 от Протокол № 38/01.02.2018 год. и влиза в сила от 01.01.2018 год.

 

По точка девета от дневния ред – Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2018 год. и определяне на начина на ползване.

          

 РЕШЕНИЕ № 336

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 7, ал. 1 и 4, чл. 66, ал.1, т.2 и ал. 2, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

                                                                              РЕШИ:                                                                    

     І. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от  общинските горски територии за календарната 2018 г., включващ следните подотдели:

                                                                             

 

Главни сечи

Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

29-л

 М. Преславец

21,2

цер, дъб

950

815

39

92

16

576

92

2

37-г1

 Коларово

20,5

цер, дъб

850

765

42

127

25

554

17

3

1354-б

 Главиница

20,5

цер, дъб

610

549

30

91

17

400

11

ОБЩО:

62,2

 

2410

2129

111

310

58

1530

120

Нискостъблени

5

29-и

М. Преславец

7,1

акация

700

595

0

175

35

350

35

4

29-о

М. Преславец

0,4

акация

60

51

0

15

3

30

3

6

29-м

 М. Преславец

3,4

акация

560

476

0

140

28

280

28

7

37-а2

 Дичево

9,6

акация

1040

884

0

260

52

520

52

8

45-а

 Богданци

10,3

акация

810

689

2

202

40

405

40

9

45-г

 Богданци

6,5

акация

510

434

2

127

25

255

25

11

118-е

Черногор

2,6

акация

470

400

2

117

23

235

23

12

118-ж

 Черногор

3,8

акация

340

289

0

85

17

170

17

ОБЩО:

43,7

 

4490

3818

6

1121

223

2245

223

Отгледни сечи

13

37-е1

Коларово

7,4

черен бор

450

338

1

81

45

157

54

14

48-а

 Богданци

6,6

липа, ч. дъб

390

320

3

147

22

127

21

15

48-г

Богданци

5,9

липа

230

184

2

93

18

69

2

ОБЩО:

19,9

 

1070

842

6

321

85

353

77

ВСИЧКО:

125,8

 

7970

6789

123

1752

366

4128

420

 

        ІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2018 г., да се осъществи по начина посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  за нуждите на общинска администрация, звената на бюджетна издръжка и свободна продажба на дървесина, да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на подотделите, включени в годишния план за ползване за 2018 г. по т. І.

       ІV. Определя продажбата на добитата дървесина от подотделите, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. по т. І., да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3,  чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

По точка десета от дневния ред – Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Главиница.

 

 РЕШЕНИЕ № 337

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №669 от 02.11.2017 год. на Министерски съвет, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема План за противодействие на тероризма в Община Главиница, която е неразделна част от решението.

         

По точка единадесета от дневния ред - Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на ПИ 091001 и ПУП – парцеларен план за изграждане на елементи на техническата инфраструктура – изграждане на водопроводно отклонение на ПИ 091001 по КВС на с. Дичево, общ. Главиница, в местността „Стопански двор”.

 

РЕШЕНИЕ № 338

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ и Решение №3 на Общински експертен съвет по устройство на територията, взето на заседание с Протокол №12 от 31.08.2017 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 091001 по КВС, в землището на с. Дичево, общ. Главиница, в местността „Стопански двор”.

2. Одобрява Подробен устройствен план – план за изграждане на елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение за ПИ 091001 по КВС, в землището на с. Дичево, общ. Главиница, в местността „Стопански двор”.

 

По точка дванадесета от дневния ред – Разни

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                                Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                            /Месут Алиш/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.