▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 37/05.01.2018 ГОДИНА

           

Дневен ред:     

1. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница по Проект „Красива България“ за 2018 година и промяна вида на социалната услуга в общността от   „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с.Сокол в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница за участие в заседания на  Общо събрание на съдружниците на  „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра.

                                             Внася: Председател на ОбС

           

по точка първа от дневния ред - Кандидатстване на Община Главиница по Проект „Красива България“ за 2018 година и промяна вида на социалната услуга в общността от   „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с.Сокол в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол.

 

РЕШЕНИЕ № 326

На основание  чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36б, ал.4, т.2, ал.5  и чл.36в, ал.1, т.1, ал.2, ал.3, т.1 и т.2 от ППЗСП, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 317 от Протокол №36/22.12.2017 год. на Общински съвет – Главиница.

2. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства по Проект “Красива България”, Кампания 2018, Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол  в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол.

3. Дава съгласие Община Главиница да съфинансира проекта с 60 % от общата стойност на одобрената сума по Проект „Красива България”.  Средствата да бъдат включени в Бюджет 2018г.

4.Упълномощава Кмета на Община Главиница да подготви и внесе проектно предложение „Преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол  в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол  по Проект „Красива България“, Кампания 2018, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура.“

5. Актуализира Годишния план за действие на Община Главиница за планов период 01.01.2018 – 31.12.2018 год. по изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги в т.6, с цел промяна вида на социалната услуга и промяна на капацитета от 15 на 30 потребители.

6. Промяна вида на социалната услуга в общността от „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  с. Сокол в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол, ул. „Димитър Благоев” № 61А, общ.Главиница, обл. Силистра, като делегирана държавна дейност с натурални  и стойностни показатели:

-          Капацитет – 30 лица;

-          Персонал - 9 щатни бройки;

-          Издръжка – 90000 лева /30 лица х 3000 лева/.

7. Възлага на кмета на Община Главиница да изпрати решението на ОбС гр.Главиница до Дирекция „Социално подпомагане“гр.Тутракан и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Силистра за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на АСП, съгласно чл.36в, ал.1, т.1 от ППЗСП.

8. Точка 6 от настоящото решение влиза в сила със Заповедта на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр. София за промяна на вида на социалната услуга в общността.

 

по точка втора от дневния ред -    Определяне на представител на Община Главиница за участие в заседания на  Общо събрание на съдружниците на  „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра.

           

РЕШЕНИЕ № 327

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра, чл.20, т.1 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Определя за представител на Община Главиница в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра  - г-н Неждет Джевдет - кмет на Община Главиница.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра да бъде заместван от  г-жа Сюзан Хасан – заместник-кмет на Община Главиница.

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.