▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 36/22.12.2017 ГОДИНА

           

           

По точка първа от дневния ред Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

          

РЕШЕНИЕ № 315

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Одобрява актуализацията на поименния списък за капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2017г., собствени средства и средства от Европейския съюз в размер на 1 949 946лв. съгласно Приложение №1, както следва:

            Увеличава §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                        60 703лв.

            Намалява §52-00 „Придобиване на дълготрайни

                                            материални активи“ -бюджет                                    37 515лв.

            Намалява §53-00 „Придобиване на нематериални

                                            дълготрайни активи“                                                  7 993лв.

Намалява  §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“

в дейност 998 „Резерв“                                                                                          15 195лв.

 

 1. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                 

По точка втора от дневния ред Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци” за 2018 год. на територията на Община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейност по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 год.

          

РЕШЕНИЕ № 316

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

1. Одобрява план сметка за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 год., съгласно Приложение №1, която е неразделна част от решението.

2. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2018 год. за територията на Община Главиница, приета с Решение №146 на Общински съвет гр. Главиница от Протокол №16/29.01.2009 год., съгласно Приложение №2, която е неразделна част от решението.

 

По точка трета от дневния ред – Кандидатстване на Община Главиница по проект: „Красива България” за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 317 отменено с Решение №326 от Протокол №37/05.01.2018 год. на Общински съвет - Главиница.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства по Проект “Красива България”, Кампания 2018, Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Преустройство и пристройка на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол
 2. Дава съгласие Община Главиница да съфинансира проекта с 60 % от общата стойност на одобрената сума по Проект „Красива България”. Средствата да бъдат включени в Бюджет 2018г.
 3. Упълномощава Кмета на община Главиница да подготви и внесе проектно предложение „Преустройство и пристройка на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Сокол по Проект „Красива България“, Кампания 2018, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура.

 

По точка четвърта от дневния ред – Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 318

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2018 год. и Приложение №1, която е неразделна част от решението.
 2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народните читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2018 год.

 

По точка пета от дневния ред Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

 

 РЕШЕНИЕ № 319

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската  собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год, както следва: 

1.1. В т.3.2 «Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг».

 1. Поземлен имот № 001217, шеста категория с площ от 69988 кв.м. , начин на трайно ползване-други трайни насаждения,  местност „ Амзова курия “ в землището на с. Зафирово с ЕКАТТЕ 30377 общ. Главиница, предмет на АЧОС № 3927/ 02.11. 2017 г.

1.2. В РазделПрекратяване на съсобственост върху имоти между Общината, държавата, Физически лица, Юридически лица по чл.36, ал.1 от ЗОС”.

т.1 . Масивна двуетажна сграда със застроена площ от 72 кв.м. с разпределение – I етаж – 4 бр. стаи и коридор, II – 4 бр. стаи и коридор. Година – 1961 г., предмет на АЧОС №6/59, находяща се в с. Коларово, кв.6, парцел IV пл.№ 74.

 1. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост и управлението на имотите.

 

По точка шеста от дневния ред Отмяна на Наредба №8 за условията и реда за изхвърлянето, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на територията на Община Главиница, област Силистра, приета с Решение №54 от Протокол №7/29.04.2004 год. и приемане на нова Наредба №8 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, ал.1 от ЗУО, чл.7, ал.2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3, чл. 78, ал.3 и чл. 79 от АПК, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Отменя Наредба №8 за условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването и обезвреждането на битови, строителни и други разпространени отпадъци на територията на  община Главиница, област Силистра, приета с решение № 54 от протокол № 7/ 29.04.2004 г.
 2. Приема нова Наредба №8 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Главиница.

 

По точка седма от дневния ред Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.

           

РЕШЕНИЕ № 321

На основание чл.21, ал.1, т.8 и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх.№ 91.00.87/13.10.2017 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Приема и одобрява   следните инвестиции, извършени в публичните активи на Община Главиница от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 г. :

Местоположение на актива

Участък

Наименование на актива

Обща стойност, лв

71 790,81 лв.

ПС Главиница във ВШ

водопровод ф150 към НВ2000 Г-ца

Предпазен вентил WW-3"-43Q-А-C-ISO16-BD

1 862.40

ПС Главиница, гр. Главиница

Помпа SAER 151AS9 в помпена станция Главиница

6 622.17

с. Звенемир, ПС Звенемир

Помпа SAER 151AS9 в ПС, 3ти Кладенец,

6 848.78

гр. Главиница, СУПЗ Главиница

Потопяема помпа 3Е 32 -СУПЗ

261.60

с.Звенимир, ПС

Помпена станция Звенимир

Ел. Табло АСУ

3 517.75

с.Дичево, ПС

Помпена станция Дичево

Ел. Табло АСУ

3 676.50

гр.Главиница, РЕЗЕРВОАР

Резервоар Главиница

Ел. Табло АСУ

3 031.50

с.Зафирово, КВ

Кула водоем Зафирово

Ел. Табло АСУ

3 031.50

с.Зебил, КВ

Кула водоем Звенимир

Ел. Табло АСУ

3 227.60

с.Сокол, КВ

Кула водоем Сокол

Ел. Табло АСУ

3 031.50

с. Суходол, КВ

Кула водоем Суходол

Ел. Табло АСУ

3 031.49

гр.Главиница, ПС

Помпена станция Главиница

Ел. Табло АСУ

3 976.05

с.Зафирово, ПС

Помпена станция Зафирово

Ел. Табло АСУ

3 676.50

с.Сокол, ПС

Помпена станция Сокол

Ел. Табло АСУ

3 476.80

с. Ст. Караджа

Помпена станция Ст Караджа

Помпа, SAER 151

4 567.00

Община Главиница

Подмяна на водомери по чл.17 и чл.19 от ОУ на "ВиК" ООД - гр.Слистра

17 951.67

2. Активите  да преминат  в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъде предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Главиница, проведено на 22.12.2017 год.,  Протокол № 36, т. 7 от дневния ред по доклад № ОБС-06-68/18.12.2017 год. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се”0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Главвиница.

 

По точка осма от дневния ред Даване на съгласие за продажба  на имот в с. Коларово и утвърждаване на пазарна оценка.

 

РЕШЕНИЕ № 322

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.34 ал.1 и т.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продаде общински имот,  представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ от 72,00 кв.м.,  предмет на АЧОС 6/59 /06.07.1998 г. находящ се  с. Коларово, парцел IV, пл.№ 74, като   утвърждава  пазарната  оценка/начална тръжна цена на  имота в размер на 3680.00 лв.

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да организира и проведе публичен търг, да издаде заповед и сключи договор за продажба на гореописания имот.

 

По точка девета от дневния ред Дарение за Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра.

 

РЕШЕНИЕ № 323

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Дава съгласието си и заделя 1 000 /хиляда/ лева от бюджета на Община Главиница за 2017 г. дарение за Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра.

         

По точка десета от дневния ред – Разни

 

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Да се изплатят по 200 лв. коледно възнаграждение на общинските съветници.        

 

РЕШЕНИЕ № 325

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Да се удържат по 20,00 лв. от общинските съветници и да бъдат преведени по сметката на ЦНСТ с.М. Преславец.

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.