▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 35/08.12.2017 ГОДИНА

           

Дневен ред:        

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница за сформиране на комисия за изработване на Областна здравна карта на област Силистра.

Внася: Месут Алиш

Председател ОбС - Главиница

  1. Разглеждане на докладна записка относно: Оттегляне на жалба от Административен съд - Силистра против Акт за установяване на публично държавно вземане №01-0800/760#2 от 19.07.2017г., издаден от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           

 по точка първа от дневния ред - Определяне на представител на Община Главиница за сформиране на комисия за изработване на Областна здравна карта на област Силистра.

 

            РЕШЕНИЕ № 313

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.29, ал.4 от ЗЛЗ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

  1. Определя представител на Община Главиница за участие в комисията по изработването на Областната здравна карта г-н  Сейфи ***** Салим – общински съветник.
  2. Резервен представител на Община Главиница за участие в комисията по изработването на Областната здравна карта г-н Никола ***** Димов – общински съветник.

 

по точка втора от дневния ред -    Разглеждане на докладна записка относно: Оттегляне на жалба от Административен съд - Силистра против Акт за установяване на публично държавно вземане №01-0800/760#2 от 19.07.2017г., издаден от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

             РЕШЕНИЕ № 314

             На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:       

  1. Дава съгласие Община Главиница да оттегли подадената жалба от Административен съд - Силистра против Акт за установяване на публично държавно вземане №01-0800/760#2 от 19.07.2017 г, издаден от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по която е образувано административно дело № 219 по описа за 2017 г.
  2. Задължава и упълномощава Кмета на Община Главиница да извърши необходимите действия пред Административен съд - Силистра по оттегляне на жалбата срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №01-0800/760#2 от 19.07.2017 г. на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
  3. В случай, че до приемане на това решение има извършени действия по оттеглянето на жалбата срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №01-0800/760#2 от 19.07.2017 г. на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да се смята за извършени с одобрението на Общински съвет гр.Главиница.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                            Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.