▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 32/12.10.2017 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

РЕШЕНИЕ № 289

На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Главиница, съгласно Приложение №1.

 

По точка втора от дневния ред - Актуализация на план – сметката на разходите от такса битови отпадъци през 2017 год.

    

РЕШЕНИЕ № 290

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1.Одобрява актуализираната план-сметка сметката за разходите от такса битови отпадъци през 2017г. съгласно Приложение №1.

2.Приема актуализирания план на бюджета на Община Главиница, в т.ч. на дейност „Чистота“ – местна дейност по разходни параграфи и подпараграфи по единната бюджетна класификация, съгласно Приложение №2.

3.Приема актуализирания поименен списък за капиталови разходи, в частта за функция VІ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, съгласно Приложение №3.

4.Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.2 и т.3 от решението.

 

По точка трета от дневния ред – Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг.

 РЕШЕНИЕ № 291

На основание  чл. 21 ал.1 т.10, и при спазване правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, т.1, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на комбиниран багер, при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга -160 000.00 лв. ( сто и шестдесет хиляди лева) с включен ДДС;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за финансов лизинг;
 • Цел – закупуване на специализирана техника за обезпечаване на дейността на Община Главиница при предоставяне на услугите по чистота;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателно погасяване на дълга;
 • Условия за погасяване:

            - срок за погасяване на задължението – 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за финансов лизинг;

            - източник на погасяване - собствени бюджетни средства, в т.ч. от такса битови отпадъци;

 • Максимален лихвен процент – плаваща лихва, формирана на база тримесечен Euribor плюс фиксирана надбавка в размер до 5%;
 • Еднократна административна такса за управление на договор за лизинг – до 1,5% от финансираната стойност.
 1. Възлага и делегира права на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на лизингодател, който да предостави финансов лизинг на Община Главиница при одобрените от Общински съвет параметри.

 

По точка четвърта от дневния ред – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински имоти и комунални дейности” гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 292

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, чл.51, ал.1, чл.52 и чл.53 от Закон за общинската собственост, и чл.30, ал.1 и ал.2, чл.31 и чл.32 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

  1. Изменя и допълва Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, както следва:

         §1. Изменя т.1, ал.1 от чл. 5 „стопанисване и управление на имоти публична и частна общинска собственост описани в Приложение №1“.

       §2. Добавя нова т.15, ал.1 към чл.5 „събиране, извозване и претоварване на битови, строителни и други генерирани отпадъци на територията на Община Главиница и всички невключени дейности по чистота“.

      §3. Изменя ал.1 от чл.9 „Структура и общата численост на предприятието се определя с решение на общинския съвет, съгласно Приложение №2.

       §4. Изменя ал.2 от чл.9 „Директорът на предприятието изготвя длъжностно щатно разписание, което се утвърждава от Кмета на Община Главиница“.

            §5. Добавя в Приложение №1 към ал.1 от чл.10 „Недвижим имот - Спортен комплекс със застроена площ от 44 000 кв.м., находящ се в гр. Главиница, общ. Главиница, квартал 17; парцел VІІ и АОС №178/04.12.2001г.“

           §6. параграф 6 към Преходни и заключителни разпоредби „Измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница са приети с Решение №292 от Протокол №32/12.10.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет - гр. Главиница“.

 2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимите действия по утвърждаване на длъжностно щатно разписание и прехвърляне на остатъците по бюджетите на дейност 623 „Чистота“ и дейност 714 „Спорт. Бази за спорт за всички “

  3. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимите действия за предоставяне на посочения в §5 от настоящото решение недвижим имот на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, както и отразяването на същия в актовете на общинска собственост.

 

По точка пета от дневния ред Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или техни териториални структури.

 

РЕШЕНИЕ № 293

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.12, ал.3  и чл.39, ал.3 и ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница”, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмедно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на:

1.1. Агенция за социално подпомагане гр. София, дирекция „Социално подпомагане“, гр. Тутракан, за нуждите на изнесено работно място гр. Главиница  общински имоти: самостоятелен обект в сграда  с идентификатор № 15031.434.4.8 с площ 85кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.434..4.3 с площ 68 кв.м., в гр. Главиница , ул.”Витоша” № 46, ет.І, предмет на  АПОС № 2292/28.01.2011г;

1.2. Агенция по заетостта гр. София, Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе, за нуждите на дирекция „Бюро по труда” – Тутракан, филиал Главиница,  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15031.501.434.4.14 с площ 120кв.м., находящ се  в  гр.Главиница , ул.”Витоша” №46, етаж ІІ, предмет  АПОС №2292/28.01.2011г;

1.3. Министерство на земеделието, храните и горите, Областна дирекция Земеделие“ гр. Силистра за нуждите на Общинска служба по Земеделие гр .Главиница самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15031.501.434.4.11 с площ 180кв.м., находящ се  в  гр. Главиница , ул. ”Витоша” №46, етаж ІІ, предмет на  АЧОС №2295/28.01.2011г;

1.4. Районна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“, гр. Силистра, Участък „Пожарна безопастност и защита на населението“, гр. Главиница обособена част с площ 150кв.м. от сграда с идентификатор №15031.501.724.1 „БКС”, находяща се в гр. Главиница , поземлен имот с идентификатор №15031.501.724, предмет на АПОС №27/2001 год, ул.“Г.Раковски“№5;

1.5. Министерство на вътрешните работи, гр.София, Областна дирекция Министерство на вътрешните работи“ Силистра, Районно управление гр. Тутракан, участък гр. Главиница, както следва:

 • обособена част с площ 63,20.кв.м., състояща се от 2 /две/  стаи с площ 28,75 кв.м., коридор  и сервизни помещения с площ 5,25 кв.м. на етаж І в самостоятелен обект, с идентификатор № 15031.501.434.4.1, предмет на АОС № 3713/16.05.2016; ул.“Витоша“ №46, гр. Главиница;
 • обособена част с площ 63,20.кв.м., състояща се от 2 /две/  стаи с площ 28,75 кв.м., коридор  и сервизни помещения с площ 5,25 кв.м. на етаж І в самостоятелен обект, с идентификатор №15031.501.434.4.10, предмет на АЧОС №3719/16.05.2016 г., ул.“Витоша“ №46, гр. Главиница;
 1. Възлага на кмета на Общината да издаде заповеди и сключи договори със съответните структури за срок до 31.12.2022 г.

 

По точка шеста от дневния ред – Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 294

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с чл.8 ал.9 от Закона за общинската  собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год, както следва:

В Раздел I  „ Продажба на имоти и вещи по чл.35,ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС“

т.2 „Продажба на маломерни земеделски имоти от ОПФ“  със следния имот:

Имот

Площ

1.

Поземлен имот №000031,с. Косара, АЧОС  3757/27.06.2016 г

8,964 дка

 1. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

 

По точка седма от дневния ред – Изменение и допълнение на Решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 год. от проведено заседание на Общински съвет - Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 295

На основание чл.21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.5, ал.1 от Наредба №27 на Общински съвет - Главиница, чл.24а, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и решение №142/2012 г. на Общински съвет – Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Отменя точка II т. 6 от Решение № 142 по Протокол № 13 / 13.11.2012 г. на Общински съвет – Главиница;
 2. Допълва решение №142 по Протокол № 13 / 13.11.2012 г. на Общински съвет – Главиница с нова т.IV със следния текст:

 „Земеделските земи  от общинския поземлен фонд, които не са били ползвани две или повече стопански години, съгласно приложен списък, представляващ Приложение №1,  да се отдават под наем или аренда с публично оповестен търг или конкурс за срок до 10 /десет/ стопански години  при начална тръжна цена от 10.00 /десет/ лева на декар.

 1. Възлага на кмета на община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия и процедури по обявяването на търговете и/или конкурсите и сключи договори за наем или аренда за земеделските земи от общинския поземлен фонд, попадащи в обхвата на т.2 от настоящото решение.

 

По точка осма от дневния ред – Отдаване под наем на ведомствено барче, находящо се в сградата на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 296

На основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал.4 и5 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от четириетажна административна сграда с идентификатор №15031.501.419.1, предмет на АПОС № 3020/23.04.2012г. (обособена част от етаж I, представляващо „ведомствено кафе“ и прилежащи части)“ с начална конкурсна цена от 72,00 лв.без вкл. ДДС за закритата част от 48,00 кв.м. и 45,00 лв. без ДДС за лятна тераса с площ 30 кв.м. за месеци юни, юли и август.
 2. Възлага на Кмета на общината да предприеме съответните действия по обявяване, провеждане на конкурса и сключване на договор за отдаване под наем.

 

По точка девета от дневния ред – Отдаване под наем на пристройка, представляваща двуетажна масивна сграда, намираща се в с. Стефан Караджа.

 

РЕШЕНИЕ № 297

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7   от ЗОС, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Да не се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на пристройка –двуетажна масивна сграда със застроена площ от 120 кв.м, намираща се в с. Стефан Караджа, Община Главиница, попадаща в УПИ I-336, кв.25 и предмет на АПОС № 3045/05.07.2012 год. с начална конкурсна цена от 360.00 лв. без вкл.ДДС, 432.00 със вкл. ДДС ;
 2. Не възлага на Кмета на общината да предприеме съответните действия по обявяване, провеждане на конкурса и сключване на договор за отдаване под наем.

 

По точка десета от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на поземлени имоти и УПИ.

 

РЕШЕНИЕ № 298

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и5 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9, чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се продадат общински имоти, като утвърждава пазарните оценки и началните тръжни цени, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собств.

Площ

Данъчна оценка

Пазарна оценка/Начална тръжна цена

1.

УПИ XXIV, кв.4, с. Вълкан, АЧОС №218/04.04.2001 г.

1,218 дка

2630,00 лв.

2 886,60 лв.

2.

Поземлен имот №000576, с. Черногор, АЧОС №3406 /18.05.2015 г.

5,776 дка

  420,30 лв.

6 221,50 лв.

3.

Поземлен имот №000031, с.Косара, АЧОС 3757 от 27.06.2016 г.

8,964 дка

1515,40 лв

14 804,00 лв

 1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да организира и проведе явен търг, да издаде заповеди и сключи договори за продажба на гореописаните имоти.

 

По точка единадесета от дневния ред – Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – водоем, съставляващ поземлен имот №000520, местност „Около гората” в землището на с. Черногор, община Главиница, с цел на ползването „аквакултури и свързани с тях дейности”.

 

РЕШЕНИЕ № 299

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Кметът на Община Главиница да издаде разрешително за ползване на воден обект - водоем, съставляващ поземлен имот № 000520, местност „Около гората” в землището на село Черногор, община Главиница, за аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на концесионния договор.
 2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания воден обект.

 

По точка дванадесета от дневния ред – Удостояване с плакет за принос на граждани на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 300

На основание чл.21, ал.1, т.т. 22 и 23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра 

РЕШИ:

 1. Удостоява посмъртно г-жа Еленка ***** Борисова с плакет „За граждански принос в развитието на образователната и обществена дейност”.
 2. Удостоява г-н Павел ***** Иванов с плакет „За принос в развитието на спорта”.

 

По точка тринадесета от дневния ред – Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

 

РЕШЕНИЕ № 301

На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето:

Илиян ***** Данаилов с ЕГН *************.

 

По точка четиринадесета от дневния ред – Разни

 

РЕШЕНИЕ № 302

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Общински съветници не присъствали на проведено редовно заседание на Общински съвет в на 12.10.2017 год. в Румъния, Букурещ, да не бъдат финансово санкционирани.

 

РЕШЕНИЕ № 303

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

На 26.10.2017 год. /четвъртък/ от 17:00 часа да се проведе Тържествена сесия на Общински съвет – Главиница.

     

 

      

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.