▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ  № 31/12.09.2017 ГОДИНА

           

По точка първа от дневния ред Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на Община Главиница за 2016 год. и изпълнение на план - сметката и размера на такса "Битови отпадъци" за 2016 год.

           

РЕШЕНИЕ № 278

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 31.12.2016 г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

1.1. По прихода:

1.1.1. Уточнен план в размер на 10 688 460 лв., в т.ч. :

      -  Приходи с държавен характер – 4 727 373 лв.;

-  Приходи за местни дейности – 5 961 087 лв.

1.1.2.Отчет към 31.12.2016г. в размер на 8 364 664 лв., в т. ч.:

      -  Приходи с държавен характер – 4 351 904 лв.;

-  Приходи за местни дейности – 4 012 760 лв.

 • 2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. Уточнен план в размер на 10 688 460 лв., в т.ч. :

      -  Разходи с държавен характер – 4 727 373 лв.;

-  Разходи за местни дейности – 5 444 588 лв.;

-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 516 499 лв.

1.2.2.Отчет към 31.12.2016г. в размер на 8 364 664 лв., в т. ч.:

      -  Разходи с държавен характер – 4 351 904 лв.;

-  Разходи за местни дейности – 3 532 961 лв.;

-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 479 799 лв.

 1. Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2016г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 966 655 лв., съгласно Приложение №2.
 1. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2016г., съгласно Приложение №3, както следва:
  • 1. По прихода647 327 лв., в т.ч.:
   • 1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 513 218 лв.;
   • 1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 110 427 лв.;
   • 1.3. други европейски средства, в размер на 23 682 лв.
  • 2. По разхода647 327лв., в т.ч.:
   • 2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 513 218 лв.;
   • 2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 110 427 лв.;
   • 2.3. други европейски средства, в размер на 23 682 лв.
 1. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г., съгласно Приложение №5.

 

 1. Приема Одитно становище на Сметна палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Главиница за 2016 г., съгласно Приложение №6.

 

 1. Приема Отчет на план-сметката за приходите и разходите през 2016 г. за дейност „Чистота” по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Приложение №7.

 

По точка втора от дневния ред - Информация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2017 год.

            

РЕШЕНИЕ № 279

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                     1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2017г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

                       1.1. По прихода:

                        1.1.1. Уточнен план в размер на 10 375 213 лв., в т.ч. :

                                    -  Приходи с държавен характер – 4 718 789 лв.;

                                    -  Приходи за местни дейности – 5 656 424 лв.

                         1.1.2. Отчет към 30.06.2017г. в размер на 4 675 693 лв., в т. ч.:

                                     -  Приходи с държавен характер – 2 232 841 лв.;

                                     -  Приходи за местни дейности – 2 442 852 лв.

                        1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

                         1.2.1. Уточнен план в размер на 10 375 213 лв., в т.ч. :

                                    -  Разходи с държавен характер – 4 718 789 лв.;

                                    -  Разходи за местни дейности – 5 131 888 лв.;

                                    -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 524 536 лв.

                         1.2.2. Отчет към 30.06.2017г. в размер на 4 675 693 лв., в т. ч.:

                                   -  Разходи с държавен характер – 2 232 841 лв.;

                                   -  Разходи за местни дейности – 2 175 677 лв.;

                                   -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 267 175 лв.

                        2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 640 611лв., съгласно Приложение №2.

                       3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2017г., съгласно  Приложение №3, както следва:

                          3.1. По прихода – 356 824 лв., в т.ч.:

                             3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 345 834 лв.;

                             3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;

                             3.1.3. други европейски средства, в размер на 10 990 лв.

                           3.2. По разхода356 824лв., в т.ч.:

                             3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 345 834 лв.;

                             3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;

                             3.2.3. други европейски средства, в размер на 10 990 лв.

 

 По точка трета от дневния ред – Разрешаване на маломерна самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в първи клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сокол за учебната 2017/2018 год.

           

РЕШЕНИЕ № 280

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 и чл. 11а, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Разрешава маломерна самостоятелна паралелка в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Сокол, с осигуряване на допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти за издръжка на един ученик, с цел обезпечаване на учебния процес за учебната 2017/2018 година.

                                       I клас -  5 ученици с недостиг до минимума от 11 ученици.

                            Сума за дофинансиране за учебната 2017/2018 година -  4 840 лева за 11 ученици.

 

 По точка четвърта от дневния ред – Изменение на Решение №269 от Протокол №30/26.07.2017 год. и сформиране на две отделни самостоятелни маломерни паралелки в ОУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа за учебната 2017/2018 год.

 

РЕШЕНИЕ № 281

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 и чл.11а, ал.1 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                  1. Изменя Решение №269 от Протокол №30/26.07.2017 година.

                  2. Разрешава от слят клас, сформиране на две отделни самостоятелни маломерни паралелки в ОУ „Отец Паисий” с. Стефан Караджа, както следва:

                                    I клас – 5 ученици с недостиг до минимума от 11 ученици.

                                    II клас – 8 ученици с недостиг до минимума от 8 ученици.

                      Сума за дофинансиране за 19 ученици  за учебната 2017/2018 година е  8 360.00 лева.

           

По точка пета от дневния ред Разрешаване на маломерни изнесени разновъзрастови групи в с. Листец и с. Зебил за учебната 2017/2018 год. към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 282

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с Приложение към чл.2, ал.1 (изм. – ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. бр.75 от 2010 г.) „Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини” от Наредба №7/29.12.2000 год. от МОН, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

           1. Дава съгласие за учебната 2017/2018 год. да има маломерни изнесени разновъзрастови групи, както следва:

              1.1. В група „Пролет” с. Листец – записани 9 деца с недостиг до минимума от 3 деца към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница за учебната 2017/2018 год.

               1.2. В група „Кокиче” с. Зебил – записани 11 деца с недостиг 1 дете към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница за учебната 2017/2018 год.

По точка шеста от дневния ред – Отдаване под аренда чрез провеждане на публично оповестен конкурс на поземлени имоти от ОПФ частна общинска собственост на територията на Община Главиница.

           

РЕШЕНИЕ № 283

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1  от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5, изречение първо и второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.1, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за аренда в земеделието, чл.28 от Наредба № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд и във връзка със Заповед №РД-46-158 / 30. 03. 2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обн. в ДВ.бр.35/2017 год., Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

             1. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на следните земеделски имоти, част от ОПФ -частна общинска собственост, за срок от 25 /двадесет и пет/ стопански години, с предназначение за създаване и отглеждане на трайни насаждения, считано от стопанската 2017/2018 г, както следва:

          1.1. Поземленимот № 011026/ единадесетнуладведесет и шест/ по КВС на с.Коларово община Главиница ЕКАТТЕ 37993,  с площ от 26.409 / Двадесет и шест декара и четиристотин и деветквадратни метра/, Категория Пета, находяща се в местността «Куванлък кулак», НТП : Нива, при граници и съседи ПИ с номера: 011025, 011003, 011001, 010002, АЧОС № 3478/04.06.2015 г.;

       1.2. Поземленимот № № 011027/ нулаединадесетнуладвадесет и седем/ по КВС на с.Коларово община Главиница ЕКАТТЕ 37993,  с площ от 12.379 /  Дванадесетдекара  и триста  седемдесет и деветквадратни метра/, Категория Пета, находяща се в местността « Куванлък кулак», НТП : Нива, при граници и съседи ПИ с номера : 011029, 012014, 012032, 011013, 01017, АЧОС № 3479/04.06.2015 г.;

            1.3. Поземленимот № 011028/ нулаединадесетнуладвадесет и осем/ по КВС на с.Коларово община Главиница ЕКАТТЕ 37993,  с площ от 12.127 /Дванадесетдекара  и сто двадесет и седемквадратни метра/, Категория Пета, находяща се в местността «Куванлък кулак », НТП : Нива, при граници и съседи ПИ с номера :  011029, 011016, 012014, АЧОС № 3480/04.06.2015 г.;

           1.4. Поземленимот № 000205/ нуланулануладвеста и пет/по КВС на с.Богданци,  община Главиница ЕКАТТЕ 04670, с площ от 130,729 дка./сто и тридесетдекара и седемстотиндвадесет и деветквадратни метра/ Категория Четвърта, находаща се в местността „ Карамана“, НТП : нива, при граници и съседи ПИ с номера : 000208, 000207, 000323, 018023, 018024, 018007, 018008, 018013, 018003, 018022, 018027, 018028, 018029, 018030, 018031, 018036,000202, АЧОС № 3371/11.05.2015 г.

           2. Утвърждаваначалнатръжна цена за имотите,предоставени под аренда в размер  на 40,00 лв./дка за първите 4 /четиристопанскигодини/  и 60,00 лв/дка след четвъртата година, съгласноизвършената оценка, съобразена с параметрите, заложени в Приложение №2 към т.4.2. от Заповед №РД-46-158/30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обн. в ДВ.бр.35/2017 год.

       3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме и извърши всякакви фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.                                                                  

                 

 По точка седма от дневния ред – Изменение и допълнение на решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 год. от проведено заседание на Общински съвет - Главиница.

       

РЕШЕНИЕ № 284

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.5, ал.1 от Наредба №27 на Общински съвет-Главиница, чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ и решение №142/2012 год. на Общински съвет - Главиница Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                1. Не отменя точка 6 от Решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 год. на Общински съвет – Главиница.

          2. Не приема нова точка 6 към Решение №142 по Протокол №13/13.11.2012 год. на Общински съвет – Главиница, със следния текст:

                  „Земеделските земи от общинския поземлен фонд, които не са били ползвани две или повече стопански години, да се отдават без публично оповестен търг или конкурс, за срок до 10 /десет/ стопански години под наем или аренда, при цени не по-ниски от 10,00 /десет/ лева на декар.

                 3. Не възлага на кмета на община Главиница да сключи договори за наем или аренда за земеделските земи от общинския поземлен фонд, попадащи под обхвата на т.2 от настоящото решение.

По точка осма от дневния ред – Отпускане на целеви заем на Сдружение "МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле".

 

РЕШЕНИЕ № 285

На основание чл.21, ал.1, т.10, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.104, ал.1 т.5 от Закона за публичните финанси и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

               Предоставя безлихвен заем в размер на 13 522,00 (тринадесет хиляди петстотин двадесет и два) лева на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле“, за реализиране на дейностите по проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле““, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“

            Срок на погасяване – веднага след получаване на окончателно плащане от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. към ДФ „Земеделие“, съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-5 / 26.06.2017г.

По точка девета от дневния ред Разрешаване за изработване на проект за ПУП - план за застрояване на ПИ №091001 в землището на с. Дичево, общ. Главиница в местността "Стопански двор", находящ се извън границите на урбанизирана територия.  

 

РЕШЕНИЕ № 286

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

               1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ и парцеларен план за довеждащата техническа инфраструктура  на поземлен имот /ПИ/  №091001, находящ се в землището на с.Дичево, общ.Главиница, обл. Силистра, в местността „Стопански двор“,   извън урбанизирана територия.

                          2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.

                   3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и на интернет страницата  на Община гр.Главиница.

                          4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

По точка десета от дневния ред – Изменение и допълнение на Решение № 269 от Протокол №30/26.07.2017 год.

 

РЕШЕНИЕ № 287

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 и чл.11а, ал.1 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                       I. Изменя и допълва т. 3 от Решение №269 от Протокол №30/26.07.2017 год., както следва:

                    Разрешава маломерни паралелки и слети класове в общинските училища с осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик, с цел обезпечаване на учебния процес, разпределени по училища, както следва:

                             1. Изменя т.3. СУ ”Васил Левски” гр. Главиница, както следва:

                                          I б клас -  13 ученика с недостиг до минимума от  3 ученици;

                                        VI а клас -  14 ученика с недостиг до минимума от  4 ученици;

                             2. Допълва:

                                        Х б клас -  17 ученика с недостиг до минимума от  1 ученици;

              Сума за допълнително дофинансиране за учебната година 2017/2018 година за още 3-ма ученици  е 1 320 лв.

           

По точка единадесета от дневния ред – Разни


 РЕШЕНИЕ № 288

 На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 

            Възлага на Председателя на Общински съвет да насрочи и организира работна среща  с

                     1. Училищни ръководства;

                     2. Обществени съвети;

                     3. Общинско ръководство;

                     4. Постоянна комисия по образование, религия и спорт;

                     5. Граждански организации.

             във връзка с проблемите и перспективите в образованието в Община Главиница.

 

 

 

 

                   Вярно с оригинала!

                                        Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                                            /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.