▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ  № 30/26.07.2017 ГОДИНА

           

        По точка първа от дневния ред - Одобряване на предварителен проект за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Главиница.

        

        РЕШЕНИЕ № 267

        На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

           1. Одобрява предварителен проект за Общ устройствен план на Община гр.Главиница.

      2. След влизане на решението в сила предварителния проект за ОУП на гр.Главиница да се публикува в „Държавен вестник“.

 

       По втора точка от дневния ред Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017г.

      

        РЕШЕНИЕ № 268

        На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

         1. Одобрява актуализацията на поименния списък за капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2017г., собствени средства и средства от Европейския съюз в размер на 1 957 232 лв. съгласно Приложение №1 и Приложение №1а, както следва:

                        Намалява §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                                        - 65 737 лв.

                        Увеличава §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ - бюджет              + 60 621 лв.

                        Увеличава §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“                           + 34 701 лв.

                        Намалява  §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 589 

„Други служби и дейности     по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“                               - 10 000 лв.

                        Намалява §10-00 „Издръжка“ в дейност 322 „Неспециализирани училища“                       - 19 585 лв.

                        Увеличава §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – ЕС                        + 5 976 лв.

                        Увеличава приходен §63-00 „Трансфери за средства от ЕС“                                                   + 5 976 лв.

            2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

           По трета точка от дневния ред - Резрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2017/2018 год.

 

           РЕШЕНИЕ № 269

        На  основание чл. 17, ал.1, т.3, чл. 21, ал.1, т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 и чл. 11а, ал. 1  от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

    I. Разрешава маломерни паралелки и слети класове в общинските училища с осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик, с цел обезпечаване на учебния процес, разпределени по училища, както следва:

            1. ОУ”Отец Паисий” с. Ст. Караджа

                 Слят клас - I  клас- 6 ученици  + II клас- 8 ученици = 14 ученици с недостиг до минимума от 2 ученици;

                  III клас - 14 ученици с недостиг до минимума от  2 ученици;

                   IV клас -  5  ученици с недостиг до минимума от 11 ученици;

                   V клас -  5  ученици с недостиг до минимума от 13 ученици;

                  VI клас -  8  ученици с недостиг до минимума от 10 ученици;

                   VII клас    6  ученици с недостиг до минимума от 12 ученици.

 

              Сума за дофинансиране за учебната година 2017/2018 година  22 000 лева за 50 ученици. 

              2. ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

                    I клас -  0 ученици;

                    II клас -  6 ученици с недостиг до минимума от 10 ученици;

                    III клас -   8 ученици с недостиг до минимума от  8 ученици;

                     IV клас - 10 ученици с недостиг до минимума от  6 ученици;

                      V клас -   6 ученици с недостиг до минимума от 12 ученици;

                      VI клас - 11 ученици с недостиг до минимума от   7 ученици;

                       VII клас -  0 ученици.

              Сума за дофинансиране за учебната година 2017/2018 година 18 920 лева за 43 ученици.

              3. СУ”Васил Левски” гр. Главиница

                        I б клас -  14 ученика с недостиг до минимума от  2 ученици;

                        VI а клас -  15 ученика с недостиг до минимума от  3 ученици;

                        ХI а клас -  16 ученика с недостиг до минимума от  2 ученици;

                        ХI б клас -  17 ученика с недостиг до минимума от  1 ученик.

                Сума за дофинансиране за учебната година 2017/2018 година 3 520 лева за 8 ученици.

 

           По четвърта точка от дневния ред Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2017/2018 год.

 

            РЕШЕНИЕ № 270

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, 2, 3 от ПМС №128 от 29.06.2017 г. и чл. 53, ал. 1, 2, чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

          I. В Списъка на средищни детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2017/2018 година да бъдат включени;

              1. Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1 и изнесени групи:

 • Група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ №77;
 • Група”Пролет” с. Звенимир, ул.“Четвърта“№26;
 • Група”Мир“ с. Калугерене, ул.“Първа“№14.

                 2. Средищни училища:

 • СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“№57;
 • ОУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“№9
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“№1.

           II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2017 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година.

 

       По пета точка от дневния ред Включване на  изнесените групи  „Васил Левски“ и „Слънчице“ с. Зафирово и изнесена група „Пролет“ с.Звенимир към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 година.

 

        РЕШЕНИЕ № 271

       На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

            1. В списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 год. от Община Главиница да бъдат включени изнесените групи:

 • Група „Васил Левски“ и група „Слънчице“ с. Зафирово, с адрес ул. „Ген. Атила Зафиров“ №77;
 • група „Пролет“ с. Звенимир, с адрес ул. „Четвъртва“ №26 към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес на управление обл.Силистра, общ.Главиница, гр.Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1.

            2. Възлага на Кмета на Община Главиницада внесе мотивирано предложение в МОН,за включване на изнесенитегрупи „Васил Левски“ и „Слънчице“ с. Зафирово и група „Пролет“ с. Звенимир към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница в списъка на защитените детски градинидо 10 септември 2017 год.

 

        По шеста точка от дневния ред Предоставяне на имот публична общинска собственост на "В и К" ООД - гр. Силистра.

          

          РЕШЕНИЕ № 272

      На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.198ж от Закона за водите, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

       1. Дава съгласие безвъзмездно да се предостави общински имот публична общинска собственост за стопанисване и управление от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра, представляващ сондажен кладенец и застроена площ в размер на 63 кв. м., находящ се в границите на имот №060054 от плана за земеразделяне на с. Звенимир, за който е съставен АОС №1782/14.04.2006 год.

               2.  Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия и да състави необходимите актове за предоставяне на имота, посочен в т.1 от решението.

 

      По седма точка от дневния ред Кандидатстване с проект „Изграждане на мултифункционално игрище” в УПИ-I-135, кв.22 по плана на с.Дичево, Община Главиница, обл.Силистра към Министерство на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения.

 

          РЕШЕНИЕ № 273

         На основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

          1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проект „Изграждане на мултифункционално игрище” в УПИ-I-135, кв.22 по плана на с.Дичево, Община Главиница, обл.Силистра към Министерство на младежта и спорта.

           2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет.

 

       По осма точка от дневния ред Определяне на нов представител на Община Главиница в работата на Управителния съвет и Общото събрание на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

           

          РЕШЕНИЕ № 274

        На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с  чл.34, ал.3, т.1 от Устава на СНЦ „МИРГ Главиница– Тутракан – Сливо поле”, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

         1. Прекратява пълномощията на Данка ***** Иванова, като представител на Община Главиница в дейността на органите на СНЦ „МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле”.

        2. Определя за представител на Община Главиница в Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Главиница– Тутракан – Сливо поле” – Сюзан ***** Хасан - заместник-кмет „Стопански дейности“ в Община Главиница.

      

    По девета точка от дневния ред - Утвърждаване на скица–проект за имот №15031.28.67 по кадастралната карта на гр.Главиница  и промяна начина на трайно ползване на  имот №15031.28.107  и  промяна вида собственост от публична в частна на имота №15031.28.107.

            

        РЕШЕНИЕ № 275

      На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам на Общински съвет гр. Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

     1. Утвърждава скица-проект за разделяне (делба) на поземлен имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр.Главиница.

     2. Променя начина на трайно ползване от пасище, мера в НТП: „Деградирала земя“ на имот № 15031.28.107 с площ 2015кв.м., по кадастралната карта на гр. Главиница.

      3. Променя собствеността от публична в частна общинска собственост на имот №15031.28.107 с площ 2015кв.м., по кадастралната карта на гр. Главиница.

                  Неразделна част от решението е скица – проект.

 

       По десета точка от дневния редОпределяне на представител в колективния върховен орган на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“, предоставяне на дългосрочен заем и осигуряване на самостоятелен офис на МИГ и помещения за срещи и заседания на територията на град Главиница в подкрепа на Стратегия за ВОМР.

          

          РЕШЕНИЕ № 276

      На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и т.15, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                1. Дава съгласие Община Главиница да продължи членството си в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

                2. Определя Неждет ***** Ниази - кмет на Община Главиница да представлява Община Главиница в колективния върховен орган - Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“.

                3. Община Главиница да предостави „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за управление и безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години имот ЧОС Акт № 23/25.04.2001 год. , представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 108 кв.м., състояща се от коридор, лаборатория, канцелария, стая за охрана, находящ се в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, ул.“Дунав“ №13А.

            4. Упълномощава кмета на Община Главиница да извърши необходимите административни и правни действия по предоставяне на имота за безвъзмездно ползване и управление.

                5. Община Главиница дава съгласие Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ при необходимост да ползва заседателната зала на ет.4 в Общинска администрация за провеждане на работни срещи и информационни събития с представители на местната общност, както и за провеждане на заседания на колективния управителен орган и събрания на колективния върховен орган на МИГ.

                 6. Дава съгласие Община Главиница да предостави на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 20 000 /Двадесет хиляди/ лева. Средствата да се използват по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

                 7. Упълномощава кмета на Община Главиница да сключи договор по т.6, като договори условията и начина за предоставяне на средствата.

                 8. Упълномощава председателя на Общински съвет гр. Главиница да подпише декларация, че Стратегията за ВОМР, подготвена за прилагане на територията на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“, е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.

 

          По единадесета точка от дневния ред - Разни

 

          РЕШЕНИЕ № 277

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                         Обявява месец август 2017 год. за ваканция на Общинските съветници.

                 Вярно с оригинала!

                                  Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                                        /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.