▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 29/30.06.2017 ГОДИНА

           

            По първа точка от дневния ред - Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.

          

           РЕШЕНИЕ № 258

          На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5  от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5,  от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

       I. Определя за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 18.07.2017 год. от 14:00 ч. да бъде кмета на Община Главиница, при следния  дневен ред:

             1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018г., в размер на 22 000,00лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от 8 август 2014г.) – „ЗА”

              2. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

       II. При невъзможност на кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра,  на 18.07.2017г. от 14,00ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

            По втора точка от дневния ред - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

          

                  РЕШЕНИЕ № 259

                 На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                  1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2017г, със следните имоти;

                   І. „Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС“от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

                           1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ.

ИМОТ

Площ(кв.м.)

1

УПИ XXIV кв.4,  с.Вълкан, АЧОС № 218/04.04.2001г.

1218

2

ПИ №000576 по КВС на с.Черногор, АЧОС № 3406/18.05.2015г.

5766

3

УПИ XII кв.7, с.Вълкан, АЧОС № 17/10.04.2001г.

1350

4

ПИ № 000109, кат IV, местност „Населено място“, АЧОС №3816/02.06.2017г., с.Богданци

1999

                      ІІ. Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС.

            2.Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

ИМОТ

Площ(кв.м.)

1

Самостоятелен  обект в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4.6

гр.Главиница ул.“Витоша“ №46, ет.1, АЧОС №2294/27.01.2011г.

17

2

Част от  ПРИСТРОЙКА-Двуетажна масивна сграда  с.Стефан Караджа, АПОС № 3045/05.07.2012г.

120

3

Част от четириетажна административна сграда с идентификатор №15031.501.419.1, АПОС № 3020/23.04.2012г. (обособена част от етаж I „ведомствено кафе“ и прилежащи части)

78

         3. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места.

Имот №

Землище

НТП

Кат.

Площ(дка)

Местност

1

020010

Звенимир

нива

V

11,202

Аша къшла 20

2

090060

Звенимир

нива

V

11,072

НМИР

3

009205

Малък Преславец

нива

VI

18,360

Къшла екинлик

4

002070

Малък Преславец

нива

III

13,270

Куру кулак

5

001211

Зафирово

нива

IV

13,889

Амзова курия

6

000020

Коларово

Др.сел.тер.

III

23,177

НМИР

7

000023

Коларово

Др.сел.тер.

III

12,925

НМИР

8

000071

Коларово

Др.сел.тер.

III

11,931

НМИР

9

000169

Коларово

Др.сел.тер.

III

11,185

НМИР

10

000109

Богданци

Изост.нива

IV

1,999

Населено място

        2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

 

             По трета точка от дневния ред - Отдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища” в землищата на Община Главиница за стопанската 2017-2018 год.

            

                 РЕШЕНИЕ № 260

             На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.37в от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

              1. Дава съгласие Кмета на Общината да сключи договори за наем за една стопанска година 2017-2018 год. за имоти с НТП „Полски пътища” /нефункциониращи като такива/, с техните ползватели, съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма – „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ.  

          2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане за землището. /Приложение №1/ за всяко землище на територията на Община Главиница.

               3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.

                4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.

          По четвърта точка от дневния ред Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

           

                РЕШЕНИЕ № 261

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

  1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г, със следните имоти;

            ІІ. Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС

  1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

ИМОТ

Площ(кв.м.)

1

Част от едноетажна сграда със застроена площ от 144кв.м., находящ се в с.Подлес, кв.19, УПИ III-121, АЧОС № 4/33 от 27.01.1998г.

38

2

Част от II етаж  на сграда с идентификатор № 15031.501.402.4.2 със застроена площ от 273 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.402, ул.“Витоша“ № 39, гр.Главиница

АЧОС № 181/06.12.2001г.

99,75

3

Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 108кв.м. находящ се в поземлен № II, кв.47, ул.“Дунав“ 13а, гр.Главиница, АЧОС № 23/25.04.2001г.

108

  1. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

 

           По пета точка от дневния ред Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура за обект: Ново водопроводно отклонение за поземлени имоти № 014012 и № 050050 по КВС на с.Листец, общ.Главиница.

 

                РЕШЕНИЕ № 262

             На основание чл. 21, ал.1, т. 11от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал. 1от ЗУТ и §124, ал. 1от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №12  от 09.12.2016, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

          Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - ПП за техническа инфраструктура за обект: Ново водопроводно отклонение за поземлени имоти № 014012 и № 050050 по КВС на с.Листец, общ.Главиница през поземлен имот № 050051 - общинска публична собственост с НТП „пасище, мера“.

 

            По шеста точка от дневния ред – Покана за свикване на неприсъствено Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Силистра.

 

                РЕШЕНИЕ № 263

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, чл.139, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.19, ал.4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

  1. Дава съгласие  да се предприемат съответните действия за актуализация на дружествения договор на „В и К” ООД гр.Силистра , във връзка с взети решения на общи събрания на съдружниците (проведени на 01.07.1997 г., 15.12.1997 г., 14.07.1998 г. и 04.05.2000 г.) и вписани обстоятелства в Търговския регистър, както следва:

- Навсякъде наименованието на дружеството да се промени от „В и К“ на „Водоснабдяване и канализация“;

-  В чл. 3 предметът на дейност да стане:

                        „Проучване, проектиране, изграждане, стопанисване, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страна и зад граница.”

-  В чл.11, ал.1 и ал.2 да се променят, както следва:

„(1) Основният капитал на дружеството е в размер на 192 410 лв. Той се състои от 19 241 дяла, по 10 лв. всеки.

                        (2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

-   Държавата – 9 813 дяла, на стойност 98 130 лв.;

-   Община Алфатар – 192 дяла, на стойност 1 920 лв.;

                        -   Община Главиница  – 962 дяла, на стойност 9 620 лв.;

                        -   Община Дулово  – 1924 дяла, на стойност 19 240 лв.;

                        -   Община Кайнарджа – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.;

                        -   Община Силистра – 4 233 дяла, на стойност 42 330 лв.;

                        -   Община Ситово – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.;

                        -   Община Тутракан – 1 347 дяла, на стойност 13 470 лв.”

           2. Управителят на „В и К” ООД - гр. Силистра да предприеме съответните действия за обявяване в Търговския регистър на актуализирания дружествен договор, съгласно чл.119, ал.4 от Търговския закон.

 

           По седма точка от дневния ред Отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

           

                  РЕШЕНИЕ № 264

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.21, ал.1 и чл.26 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет -  Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

  1. Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс със срок не повече от 5 години на следния общински имот: помещение с площ от 99,75 кв.м. част от втори етаж с площ от 273кв.м. от масивна двуетажна търговска сграда, предмет на АЧОС № 181/06.12.2001г., на Сдружение с нестопанска цел „Център за обучение и развитие“ с БУЛСТАТ 177126468.
  2. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за отдаване под наем без търг или конкурс на имота със срок не повече от 5 години.

 

                 По осма точка от дневния ред – Дарение за доизграждане на Мемориален комплекс на гроба на кан Кубрат.

 

                  РЕШЕНИЕ № 265

                  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

              Дава съгласието си и заделя 300,00 /триста/ лева от бюджета на Община Главиница за 2017 г. дарение за доизграждане Мемориален комплекс на кан Кубрат.

 

                    По девета точка от дневния ред - Разни

 

                     РЕШЕНИЕ № 266

                     На основание чл.21 ал.1, т.23  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                    Да се отпусне безвъзмездно на Айше ***** Салим жител на с. Богданци еднократна помощ в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, които да бъдат изплатени от бюджета на Община Главиница.

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.