▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ  № 28/30.05.2017 ГОДИНА

           

По първа точка от дневния ред - Упълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница”.

           

РЕШЕНИЕ № 248

На основаниe чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ: 

         1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.005-0136-С01/06.04.2017г. „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в Община Главиница“, на стойност 77 646,56лева (седемдесет и седем хиляди шестотин четиридесет и шест лева и петдесет и шест стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

            2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.005-0136-С01 и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

По втора точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Главиница пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за закупуване на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ автомобил /втора употреба/ и контейнери тип „Бобър” – 1,1 м3.

           

РЕШЕНИЕ № 249

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства за безлихвен заем пред ПУДООС за закупуване на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ автомобил – втора употреба и 1,1 куб. м. контейнери за битови отадъци при следните параметри:

                        1./ Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - 120 000 лв.;

                        2./ Валута на дълга – лева;

                        3./ Вид на дълга – целеви, дългосрочен безлихвен заем;

                        4./ Начин на обезпечаване – чрез запис на заповед, обезпечаващ пълния размер на заемната сума;

                        5./ Условия за погасяване – съгласно ред, определен от ПУДООС, с възможност за предсрочно погасяване на част или целия дълг;

                        6./ Лихвен процент – няма /безлихвен заем/;

                        7./ Такси и комисионни – съгласно условията от ПУДООС.

               2. Упълномощава Кмета на общината да подпише запис на заповед или писмо за намерение от страна на банка, за издаване на банкова гаранция, във връзка с обезпечаването на кредита по т.1.

                3. При необходимост, разпределението да бъде извършено от Кмета на общината.

 

По трета точка от дневния ред - Отмяна на Решение №24/07.02.2008 г., Решение №147/29.01.2009 г. и Решение №348/27.01.2011 г. и приемане на ново Решение, във връзка с дейности в горските територии на Община Главиница и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.

            

РЕШЕНИЕ № 250 Изменено с Решение №376/27.06.2018 год.; Изменено с Решение №462/30.04.2019 год.

На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 12, ал. 1, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 24/07.02.2008 г.,  Решение № 147/29.01.2009 г. и Решение № 348/27.01.2011 г.;
 2. Определя начални цени при организиране на конкурсите за добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, както следва:

2.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев –  8,00 лв.;

2.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 16,00 лв.

 1. Определя цени за товарене на дървесина, както следва:

3.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев – 3,00 лв;

3.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 5,00 лв.

 1. Определя цени за разтоварване на дървесина, както следва:

4.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев – 1,50 лв;

4.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 3,00 лв.

 1. Одобрява ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общинските горски територии на временен склад, както следва:

Сортимент

Дървесен вид

Мярка

Цена без ДДС/лв./

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи над 30 см.

Черен бор

м³

90

Тп,лп

м³

75

Яс, дб,кл

м³

100

Ак, глд, кдб

м³

75

Цр, мжд, гбр и др.

м³

70

Трупи от 18 до 29 см.

Черен бор

м³

85

Тп,лп

м³

70

Яс, дб,кл

м³

95

Ак, глд, кдб

м³

70

Цр, мжд, гбр и др.

м³

60

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи от 15 до 17 см.

Черен бор

м³

70

Тп,лп

м³

55

Яс, дб,кл

м³

65

Ак, глд, кдб

м³

65

Цр, мжд, гбр и др.

м³

60

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

42

Ак, глд

м³

55

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

55

Греди

всички

м³

60

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Колове

всички

м³

60

Мертеци

всички

м³

60

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

40

Ак, глд

м³

55

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

55

ДЪРВА

ОЗМ

Тп,лп

м³

55

яс,дб,кл

м³

55

Ак, глд

м³

60

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

50

Ак, глд

м³

57

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

57

Дърва за огрев

иглолистни

пр.м³

22

меки широколистни

пр.м³

22

твърди широколистни

пр.м³

31

широколистни – ак, глд

пр.м³

30

Вършина

иглолистни

пр.м³

5

меки широколистни

пр.м³

5

твърди широколистни

пр.м³

7

 широколистни-ак,глд

пр.м³

6

 1. Определя формирането на цената на дървесината от обект „Благоустройство и комунално стопанство”, като сбор от  цената по ценоразписа от т. 5, цената за товарене и разтоварване по точки 3 и 4 и направения разход за транспорт на дървесината от временния склад до обекта.

 

По четвърта точка от дневния ред - Одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. и определяне начина на ползване.

 

РЕШЕНИЕ № 251

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 7, ал. 1 и 4, чл. 66, ал.1, т.2 и ал. 2, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

     І. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от  общинските горски територии за календарната 2017 г., включващ следните подотдели:

 

             ГЛАВНИ СЕЧИ

     Издънкови за превръщане

Подотдел

Землище

Площ    /ха/

Дърв. вид

Стояща   /м³/

Лежаща  /м³/

Едра  /м³/

Средна /м³/

Дребна  /м³/

Дърва     /м³/

Върши-на /м³/

1

118-в

с. Черногор

13,3

цер,дъб

570

481

13

40

8

356

64

2

118-м

3,9

цер

220

198

11

33

6

144

4

3

118-с

5,1

цер

250

225

12

37

7

164

5

4

118-х

6,9

цер

320

288

16

48

9

209

6

5

118-ю

0,6

цер

25

23

1

3

3

16

0

6

1354-а

гр.Главиница

21,2

цер,дъб

620

558

30

92

17

407

12

7

1354-д

5,7

цер,дъб

230

207

11

34

9

149

4

ОБЩО:

56,7

 

2235

1980

94

287

59

1445

95

Нискостъблени

8

38-д

с. Малък Преславец

4,4

акация

440

374

0

110

22

220

22

9

38-е

5,7

акация

580

493

0

145

29

290

29

10

38-н

6,5

акация

590

502

2

147

29

295

29

11

38-с

3,5

акация

360

306

0

90

18

180

18

12

38-ф

10,7

акация

850

723

2

212

42

425

42

13

38-ц

7,8

акация

700

595

0

175

35

350

35

14

38-щ

1,1

акация

110

94

2

27

5

55

5

15

38-ю

0,2

акация

20

17

0

5

1

10

1

16

38-е1

0,5

акация

20

17

0

5

1

10

1

17

47-в

с. Богданци

5,2

акация

630

536

2

157

31

315

31

18

47-г

4,3

акация

360

306

0

90

18

180

18

ОБЩО:

49,9

 

4660

3963

8

1163

231

2330

231

 

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

Широколистни високостъблени

19

45-и

с. Богданци

13,5

липа,дъб

860

697

7

335

60

269

26

ОБЩО:

13,5

 

860

697

7

335

60

269

26

ВСИЧКО:

120,1

 

7755

6640

109

1785

350

4044

352

     ІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2017 г., да се осъществи по начина посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  за нуждите на общинска администрация, звената на бюджетна издръжка и свободна продажба на дървесина, да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на подотделите, включени в годишния план за ползване за 2017 г. по т. І.

       ІV. Определя продажбата на добитата дървесина от подотделите, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. по т. І., да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3,  чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

                 

 

По пета точка от дневния ред - Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Силистра.

          

РЕШЕНИЕ № 252

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.6 от Търговския закон, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

             I. Определя за представител г-н Неждет Джевдет - кмет на Община Главиница за участие в заседание на Общото събрание на „В и К“ ООД – гр.Силистра, което ще се проведе на 30.05.2017 г.,

                         1. При участие в Общото събрание и гласуването на всяка от обявените точки от дневния ред да гласува с положителен вот – „ЗА” приемане на предложените проекто-решения.

                         2. по т. Разни – При поставяне на други допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

             II. При невъзможност на кмета на Общината да присъства лично, Общински съвет упълномощава  г-жа Сюзан Хасан – заместник кмет за представител на Община Главиница за участие в заседание на Общото събрание на  „В и К“ ООД – гр.Силистра на 30.05.2017 г.,

По шеста точка от дневния ред - Изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 253

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

              Приема изменение в Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница, както следва:

                            1. Отменя чл.4, ал.1, т.4.

                            2. Изменя чл.18, ал.5, както следва: „Не се събира таксата по чл.16, т.2 в случаите на притежаване на имот, който не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.

                            3. Отменя чл.54.

         

 По седма точка от дневния ред - Изменение в Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа на територията на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ № 254

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2 от ЗМДТ, чл.76 ал.3 и чл.79 от АПК, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

РЕШИ:

             Приема Изменение в Наредба № 31 за управление  на общинската пътна мрежа на територията  на Община Главиница, както  следва:

                         1. Отменя ал.2 от чл.1.

                         2. Изменя ал.4 от чл.22, Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от две години.

                         3. Изменя ал. 2 от чл.33 Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок две години.

По осма точка от дневния ред - Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост с НТП „Язовир” на територията на община Главиница.

           

 РЕШЕНИЕ № 255

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ), Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Общинския съвет гр. Главиница дава съгласие за:
  • 1.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 080085, землище с.Дичево, площ – 5,899 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 2.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 080086, землище с.Дичево, площ – 10,775 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 3.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 000028, землище с.Косара, площ – 18,819 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 4.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 000043, землище с.Косара, площ – 40,403 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 5.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 000513, землище с.Черногор, площ – 16,496 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 6.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 000522, землище с.Черногор, площ – 30,387 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 7.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 060252, землище с.Бащино, площ – 12,200 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 8.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 001091, землище с.Сокол, площ – 14,000 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 9.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 028034, землище гр.Главиница, площ – 12,707 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 10. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 028097, землище гр.Главиница, площ – 18,529 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 11. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 001202, землище гр.Главиница, площ – 2,052 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 12. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 060201, землище с.Звенимир, площ – 10,450 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 13. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 060202, землище с.Звенимир, площ – 2,834 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 14. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 060054, землище с.Звенимир, площ – 3,000 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 15. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 019012, землище с.Осен, площ – 5,572 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
  • 16. Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот № 001177, землище с.Зафирово, площ – 16,806 дка, от „язовир” на „малък воден обект”.
 1. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

             

По девета точка от дневния ред - Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на гр. Главиница, общ. Главиница.

            

 РЕШЕНИЕ № 256

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление предлагам Общински съвет гр. Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г, като в раздел ІІ. „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ да бъде включен: обособена част с площ 317 кв.м. в сутерена на СУ „Васил Левски” с идентификатор № 15031.501.434.3 находящ се в гр. Главиница, ул. „Оборище” №57.
 2. Възлагам на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

             

 

 По десета точка от дневния ред - Разни

 

РЕШЕНИЕ № 257

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                 I. Определяне на представители за работни групи за актуализация на Наредби на Общински съвет гр. Главиница.

                   При необходимост от актуализация на приетите от Общински съвет гр. Главиница Наредби, определя представители, които да участват в работни групи съвместно с общинска администрация, както следва:

                                            1. Славко ***** Стефанов – Председател на ПК по бюджет и финанси.

                                    2. Йозджан ***** Расим – Председател на ПК по стопански дейности, екология и транспорт.

                                            3. Никола ***** Димов – Председател на ПК по здравеопазване и социални дейности.

                                            4. Първолета ***** Антонова – Председател на ПК по образование, религия и спорт.

                                             5. Рашко ***** Денев – ПК за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

                 II. При невъзможност за участие в работните групи на определените в т.I представители Общински съвет упълномощава Председателя на Общински съвет да посочи резервен представител.

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                    Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                              /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.