▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  № 27/28.04.2017 ГОДИНА

           

           По точка първа от дневния ред - Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Главиница през първото тримесечие на 2017 год., и актуализираното разпределение на промените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община Главиница към 31.03.2017 год.

         

             РЕШЕНИЕ № 230

             На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

             Приема извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Главиница през първото тримесечие на 2017 год. и актуализираното разпределение на промените бюджети на разпоредителите с бюджет при община Главиница към 31.03.2017год.

 

 

            По точка втора от дневния ред - Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница (2017-2018).

 

             РЕШЕНИЕ № 231

             На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 197, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

              Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Община Главиница (2017-2018), която е неразделна част от решението.

 

 

              По точка трета от дневния ред - Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие за 2017 год.

 

              РЕШЕНИЕ № 232

             На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с двегодишна Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците (чл. 197, ал.1 и ал.2 от ЗПУО), Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

            Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017 год., която е неразделна част от решението.

 

 

                По точка четвърта от дневния ред - Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 год.

 

                 РЕШЕНИЕ № 233

                 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от ППЗЗД, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                  Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 год., която е неразделна част от решението.

 

           По точка пета от дневния ред - Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2018 год.

 

                    РЕШЕНИЕ № 234

                    На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.19, ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                    Приема Годишен план за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2018 год., която е неразделна част от решението.

 

 

                    По точка шеста от дневния ред - Приемане на годишен доклад за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2016 год.

 

                    РЕШЕНИЕ № 235

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.4 и ал.5 от ЗНЧ, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

             Приема Годишен доклад за дейностите и годишен финансов отчет за 2016 год. на народните читалища в Община Главиница, които са неразделна част от решението.

 

             По точка седма от дневния ред - Одобряване на годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за 2016 год.

 

             РЕШЕНИЕ № 236

             На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.7 от ППЗРР, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

                  2. Възлага на Кмета да предостави настоящото решение и Годишен доклад на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.

 

 

              По точка осма от дневния ред - Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с поземлен имот ПИ № 050087 в землището на с. Вълкан, общ. Главиница.

            

                   РЕШЕНИЕ № 237

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:  

               1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г, като в раздел І. „Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42,ал.2 от ЗОС“ да бъде включен: Поземлен имот ПИ № 050087 с площ от 717 кв.м., предмет на АЧОС №3319/24.04.2015г., находящ се в землището на с.Вълкан.

            2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

 

 

              По точка девета от дневнияред - Утвърждаване на оценка за отдаване под наем.

 

             РЕШЕНИЕ № 238

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.43,ал.1 и ал.3 и чл.51 от Закона за горите във връзка с чл.15 и чл.16 от Наредба № 34 на ОбС Главиница и Наредба, за оценка на поземлени имоти в горски територии /Приета с ПМС № 236/2011 г. изм.и доп….бр.34 от 03.05.2016 г./, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:  

             1. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот №000075 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, община Главиница,  попадащ в отдел 46 , подотдел „р“ – трайни насаждения от орехи с площ 92 дка, предмет на АЧОС №1345/2004 г. с обща площ 368,182 дка и начин на трайно ползване „Горско стопанска територия“, местност „Край гората“и Част от имот № 000076 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, Община Главиница попадащ в отдел 46 , подотдел „n“ – трайни насаждения от лешници с площ 15 дка, предмет на АЧОС № 1344/2004 г. с обща площ 281,379 дка и начина на трайно ползване „ Друго трайно насаждение“ , местност „Край гората“;

                 2. Утвърждава начални тръжни цени за посочените имоти, както следва:

                    2.1. За част от имот №000075 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, община Главиница,  попадащ в отдел 46 , подотдел „р“ – трайни насаждения от орехи с площ 92 дка, предмет на АЧОС №1345/2004 г. с обща площ 368,182 дка и начин на трайно ползване „Горско стопанска територия“, местност „Край гората“- 27 464,00 лв. без включен данък добавена стойност;

                    2.2. За част от имот № 000076 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, Община Главиница попадащ в отдел 46 , подотдел „n“ – трайни насаждения от лешници с площ 15 дка, предмет на АЧОС № 1344/2004 г. с обща площ 281,379 дка и начина на трайно ползване „ Друго трайно насаждение“ местност „Край гората“- 4 924,00 лв. без включен данък добавена стойност;

              3. Възлага на Кмета на община Главиница да проведе публичен търг за  предоставянето на гореспоменатите имоти  под наем  за срок от 10 (десет)  години.

 

 

                 По точка десета от дневния ред - Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин по КВС на с. Малък Преславец.

        

              РЕШЕНИЕ № 239

              На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12 от Закана за пчеларството, чл.45 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имушество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

           1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване на Александър Николаев Колев от гр. Силистра, ул.“Ангел Кънчев“№ 63, вх.А, ап.3 върху 1000 кв.м., представляващо част от поземлен имот №002163 в землището на с. Малък Преславец с ЕКАТТЕ 46927 с площ 178,737 дка с НТП : пасище, мера за срок от пет /5/ години;

    2. Годишната наемна цена за ползване на имота да се определи от лицензиран оценител, като индивидуализирането на имота се извърши от отдел „Общинска собственост“, съвместно с поддържащата фирма на КВС.

 

               По точка единадесета от дневния ред - Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин по КВС на с. Стефан Караджа.

            

                РЕШЕНИЕ № 240

                На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12 от Закана за пчеларството, чл.45 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ: 

            1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване на Станислав ***** Стоянов, ЕГН **********, гр.***********, ул. “**********“ №** върху 1000 кв.м., представляващо част от поземлен имот №099076 в землището на с. Ст. Караджа с ЕКАТТЕ69184 с площ 104,383 дка с НТП: пасище, мера за срок от пет /5/ години;

      2. Годишната наемна цена за ползване на имота да се определи от лицензиран оценител, като индивидуализирането на имота се извърши от отдел „Общинска собственост“, съвместно с поддържащата фирма на КВС;

             3. Възлага на Кмета на Община Главиница да издаде заповед и договор  за учредяване възмездно право на ползване.

 

              По точка дванадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 15031.30.59 находящ се в землището на гр.Главиница, общ. Главиница.

 

               РЕШЕНИЕ № 241

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:                             

               Не дава съгласието си да се продаде поземлен имот ПИ №15031.30.59 с площ от 9472 кв.м., находящ се в землище гр.Главиница, общ.Главиница.

 

               По точка тринадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ №026008, находящ се в с. Богданци, общ. Главиница.

            

                РЕШЕНИЕ №242

                На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:  

                1. Дава съгласието си да се продаде поземлен имот ПИ №026008 с площ от 5333 кв.м., находящ се в землище с.Богданци, общ.Главиница.

               2. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот ПИ №026008 с площ от 5333 кв.м., находящ се в землище с.Богданци, общ.Главиница, в размер на 6645,20лв. без ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв. Данъчната оценка на имота е 139,20 лв., съгласно удостоверение №6902000449/13.04.2017г. от отдел «МДТ» при община Главиница.

                     3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

 

 

              По точка четиринадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 090158 находящ се в с. Дичево, общ. Главиница.

   

               РЕШЕНИЕ № 243

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:  

               1. Дава съгласието си да се продаде поземлен имот ПИ №090158 с площ 893 кв.м, находящ се в с.Дичево, общ.Главиница.

               2. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот ПИ №090158 с площ 893 кв.м., находящ се в с.Дичево, общ.Главиница, в размер на 562,30 лв. без ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв. Данъчната оценка на  имота е 100,60 лв., съгласно  удостоверение № 6902000447/13.04.2017г. от отдел «МДТ» при община Главиница.

                 3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на имота.

 

 

              По точка петнадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ №060035 находящ се в с. Дичево, общ. Главиница.

  

              РЕШЕНИЕ № 244

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:  

              1. Дава съгласието си да се продаде поземлен имот ПИ №060035 с площ 2917 кв.м., находящ се в с.Дичево, общ.Главиница.

              2. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот ПИ №060035  с площ 2917 кв.м., находящ се в с.Дичево, общ.Главиница, в размер на 1517,20 лв. без ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв. Данъчната оценка на имота е 9,20 лв., съгласно удостоверение № 6902000436/12.04.2017 г. от отдел «МДТ» при община Главиница.

              3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

              По точка шестнадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на поземлен имот ПИ № 090039, находящ се в с. Бащино, общ. Главиница.

           

            РЕШЕНИЕ № 245

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:  

               1. Дава съгласието си да се продаде поземлен имот ПИ №090039 с площ от 1494 кв.м., находящ се в землище с.Бащино, общ.Главиница.

              2. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот ПИ №090039 с площ от 1494 кв.м., находящ се в землище с.Бащино, общ.Главиница, в размер на 921,80 лв. без ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв. Данъчната оценка на имота е 139,20 лв., съгласно удостоверение № 6902000449/13.04.2017г. от отдел «МДТ» при Община Главиница.

                     3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

            По точка седемнадесета от дневния ред Даване на съгласие за възмездно придобиване на сграда УПИ №191, парцел V и VІ в кв. 32 по плана на с. Сокол – собственост на частно физическо лице.

           

              РЕШЕНИЕ № 246

              На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.34,ал.2, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление предлагам Общински съвет гр. Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                1. Дава съгласи Община Главиница да закупи на стойност 10 000,00 лв. /десет хиляди/ от собственика на дворно място с къща от 1500 кв.м, намираща се в с. Сокол, УПИ №191, парцел V и VІ, кв. 32 по регулационния план на с. Сокол.

               2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко – продажба, обективиран в Н.А №44, том I, дело № 132 от 1992г.  по силата на който Община Главиница да закупи от собственика на гореспоменатия имот.

                3. Разходите по сделката да се поемат от Община Главиница.

               По точка осемнадесета от дневния ред Разни

 

                РЕШЕНИЕ № 247

                На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

               Да се отпусне безвъзмездно на Талиб ***** Галиб жител на с. ***** еднократна помощ в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, които да бъдат изплатени от бюджета на Община Главиница.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                                              Председател ОбС:   /п/

                        /инж. Севинч Даил/                                                                                                                    /Месут Алиш/ 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.