▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

                ПРОТОКОЛ  № 25/28.02.2017 ГОДИНА

           

           По точка първа от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница.   

 

            РЕШЕНИЕ № 188

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.1 и чл.79 от АПК, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема измененията и допълненията на Наредба № 26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, както следва:

1.1.В чл. 4, ал. 4 се заличава точката и се добавя „при приемане на бюджета за съответната година.“  Добавя се изречение второ: „При възникнала законова необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“.

 1.2.Създава се нов чл.13а със следния текст: „Кмета на общината:

    1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за представяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.

     2. осъществява текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел и на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ.

    3. осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия и информира Общинския съвет за това.

     4.възлага на длъжностни лица от администрацията изпълнение на ангажиментите по чл.5а от ЗМДТ.“

           1.3.Изменя се чл. 17 като се създават ал.1 и ал.2:

„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

 (2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“.

 1.4.Отменя се ал.2 от чл.25.

 1.5.В чл. 29, ал. 1 думите „утвърдения бюджетен календар“ се заменят с „утвърдената Система за финансово управление и контрол – Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес.“

 1.6.В чл. 30, ал. 5 се изменя така:

„(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на Главиница.”

       1.7.Чл. 32 се изменя така:

„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33.“

1.8. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В  т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;

2. В  т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.

3. Добавя т. 10 „второстепенните разпоредители с бюджет.“

1.9.В чл. 42 се създава ал. 5:

„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Главиница  и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет. ”

1.10.В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6. “

1.11.Създава се РАЗДЕЛ VIII “a” с чл. 47а:

„РАЗДЕЛ VIII  “a”

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ

„ Чл. 47а. При обявяването на Община Главиница за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“

1.12.В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“

Създава се нова ал.2 към чл.51:

(2) Отчетът по ал.1 се придружава и от:

отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз;

отчетна информация по чл.48, т.2 и 3 от настоящата наредба;

одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;

друга отчетна информация.“

Създава се нова ал.3 към чл.51:

„(3) Ако в сроковете по ал.1, не е връчено одитно становище на Сметна палата, кметът на общината допълнително внася за информация в общинския съвет становището в едномесечен срок  от неговото получаване.“

1.13.         В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се заличава точката и се добавя „в срок до 31 юли на годината, следваща отчетната година.“

2. В ал. 2 думите „31 декември “ се заменят с „30 септември“.

1.14.         В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;

2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

 

            По точка втора от дневния ред Определяне размера на основните месечни работни заплати на Кмет на Община Главиница и кметове на кметства в Община Главиница.

 

 РЕШЕНИЕ № 189

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.03.2017г., както следва:

-       с. Зафирово                                         780.00 лева

-       с Ножарево                                         730.00 лева

-       с. Листец                                             730.00 лева

-       с. Зебил                                               740.00 лева

-       с. Звенимир                                        740.00 лева

-       с. Зарица                                             700.00 лева

-       с. Суходол                                           740.00 лева

-       с. Стефан Караджа                             740.00 лева

-       с. Калугерене                                      720.00 лева

-       с. Черногор                                         710.00 лева

-       с. Дичево                                             720.00 лева

-       с. Богданци                                         730.00 лева

-       с. Коларово                                         710.00 лева

-       с. Падина                                            700.00 лева

-       с. Вълкан                                             700.00 лева

-       с. Сокол                                               700.00 лева

-       с. Долно Ряхово                                 700.00 лева

-       с. Осен                                                 600.00 лева

-       с. Подлес                                             600.00 лева

-       с. Бащино                                            600.00 лева

-       с. Косара                                             600.00 лева

-       с. Малък Преславец                           600.00 лева.

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница.

 

            По точка трета от дневния ред Изменение на чл.18, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.   

  

            РЕШЕНИЕ № 190

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.34, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, и чл.28 от ЗНА. Общинския съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

           Приема следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация:

Чл.18, ал.2 се изменя, както следва:

Общинския съветник получава месечно възнаграждение в размер на 65%, а председателите на постоянните комисии 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Счита се, че общински съветник е присъствал на заседание на Общински съвет и комисиите, ако е участвал в повече от половината от проведените гласувания.

            За неявяване на заседания на общински съвет и заседание на постоянните комисии се налага санкция, както следва:

 • Заседание на Общински съвет – 30%;
 • Заседание на постоянни комисии – 30%.

При неучастие във всички заседания на Общински съвет и на неговите комисии на които съветника е член, общинският съветник не получава възнаграждение за периода на отсъствие.

§ 7 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение № 190 от Протокол № 25/28.02.2017 год. и влиза в сила от 01.01.2017 год.     

                                                             

По точка трета от дневния ред - Отменяне на Наредба № 25 /приета с решение №34, протокол №5/17.02.2012 год./ за управление на горските територии на община Главиница и приемане на нова Наредба за управление на горските територии на община Главиница. 

 

            РЕШЕНИЕ № 191

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3 чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79  от АПК, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра           

           РЕШИ:

        1. Отменя Наредба № 25 за управление на горските територии на Община Главиница, приета с  решение № 34 от протокол № 5/17.02.2012 г. на Общински съвет – гр. Главиница.

2. Приема нова Наредба № 34 за управление на горските територии на Община Главиница и влиза в сила 01.02.2017 год.

 

По точка пета от дневния ред Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2017 – 2020 год.

     

             РЕШЕНИЕ № 192

  На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Главиница.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата. 

 

По точка шеста от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулиран поземлен имот по плана с. Вълкан, общ. Главиница.

   

            РЕШЕНИЕ № 193

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот УПИ XI  кв.7 с площ 1050 кв.м. по плана на с.Вълкан, общ.Главиница
 2. Утвърждава оценката на урегулиран поземлен имот УПИ XI  кв.7  с площ 1050 кв.м. по плана на с.Вълкан, общ.Главиница, в размер на 2488,40,00лв. без ДДС, /2756,00лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00лв. Данъчната оценка на имота е 2394,00лв., съгласно удостоверение № 6902000225/17.02.2017г. от отдел «МДТ» при община Главиница 
 3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

 

По точка седма от дневния ред Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост с помещение с идентификатор №15031.501.419.1 по кадастрална карта на гр. Главиница.

 

                  РЕШЕНИЕ № 194

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

        Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.  като в раздел ІІ. „Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС“ се допълни с помещение с площ 10,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в административна сграда с идентификатор № 15031.501.419.1., разположено на покривната надстройка на сградата на общинска администрация находящ се в поземлен имот № 15031.501.419.1, по кадастралната карта на гр.Главиница, с адрес ул. „Витоша“ №44. 

 

По точка осма от дневния ред Промяна на предназначение  на  УПИ ХХI в кв.1 по регулационния план на с. Зафирово, общ. Главиница от публична в частна собственост.

     

  РЕШЕНИЕ № 195

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост, Общински съвет град Главиница, област Силистра

             РЕШИ:

Променя предназначението на УПИ ХХ1  в кв.1 по регулационния план на с.Зафирово, общ.Главиница с площ от 104 000 кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

 

По точка девета от дневния ред Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. захранване на ПИ 004157 по КВС на  с. Сокол, общ. Главиница и ПЗ за промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани.

     

РЕШЕНИЕ № 196

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №12/09.12.2016 год., Общински съвет град Главиница, област Силистра

             РЕШИ:

            1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - ПП за техническа инфраструктура – ел. захранване на ПИ 004157  по КВС в землищата на  с. Сокол, общ. Главиница;

            2. Одобрява План за застрояване за промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани.

  

По точка десета от дневния ред  Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ “Йордан Йовков“ с.Малък Преславец, общ.Главиница.

РЕШЕНИЕ № 197

  На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА  във връзка с чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общински съвет - Главиница, област Силистра 

РЕШИ:

      1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване  за срок от 10 години на Народно Читалище „Йордан Йовков-1946“ с.Малък Преславец на общински имот: Двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена площ 380 кв.м., с разпределение – заседателна зала, младежки клуб, библиотека, читалня, киносалон, кинокабина, гримьорна, балкон, гише, фоайе, мазе с три разпределения. АОС № 1/74 от 10.08.1998 год.

        2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота.

                         

             По точка единадесета от дневния ред Обединение на социални услуги „Защитено жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип“ в „Комплекс за социални услуги” за лица с психични разстройства и умствена изостаналост.

                

РЕШЕНИЕ № 198

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.5 във връзка с чл.36в, ал.1 и 3 от ППЗСП, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

      1. Дава съгласие да бъде създаден „Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с административен адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 70, считано от 01.04.2017 г., като запазва общия брой на капацитета, брой персонал и издръжката за една година за двете социални услуги включващ следните алтернативни услуги:

    1.1 социална услуга в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за п ълнолетни лица с умствена изостаналост” с капацитет 15 места;

    1.2 социална услуга в общността – резидентен тип Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места.

2. Управлението на социалните услуги в комплекса по т.1 да се възложат на лице назначено с трудов договор на длъжност „Управител“.

3. Трудовите правоотношение с лицата работещи в двете социални услуги след обединение в „Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост” по т.1, следва да бъдат уредени по чл.123 от КТ.

           

            По точка дванадесета от дневния ред Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

          

РЕШЕНИЕ № 199

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето Джесур ***** Кадир с ЕГН **********.

 

   По точка тринадесета от дневния ред Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

        

РЕШЕНИЕ № 200

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

     Да внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на децата:

                        1. Алберто ***** Симеонов с ЕГН **********;

                        2. Роберто ***** Симеонов с ЕГН **********.

 

    По точка четиринадесета от дневния ред Предоставяне на Програма за управление на общината за срока на мандата.

           

РЕШЕНИЕ № 201

            На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за управление на община Главиница за срока на мандата, съгласно /Приложение №1/.

2. Приема Отчет за 2016 година на Кмета на Община Главиница за изпълнение на Програма за управление на общината за срока на мандата, съгласно /Приложение №2/.

 

      По точка петнадесета от дневния ред Определяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване за 2017 – 2018 стопанска година.

 

      РЕШЕНИЕ № 202

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37и и чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2017/2018 г., която се явява трета година от приетия през 2015 г., петгодишен перспективен експлоатационен план, съгласно Решение №405 от Протокол 44/27.04.2015г. на Общински съвет Главиница (Приложение №4) .

2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №1), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение №2).

3. Недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница за индивидуално ползване по землища на територията на общината да бъдат добавени в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Главиница за 2017 г.  – раздел ІІ,Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС , т.3.5 Отдаване под наем на мери,пасища и ливади за индивидуално ползване по землища.

4. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка. в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 100 дка. независимо от категорията на имотите.

5. Определя годишни минимални наемни цени на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади, разпределени за индивидуално ползване в размер на 8,70 лв. (осем лева и седемдесет стотинки).

6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2017/2018 г.

           7. Допуска на основание чл.60,ал.1 от АПК предварително изпълнение ,за да се защитят особено важни обществени интереси,при опасност ако от закъснение на изпълнението да последва значителна или трудно поправима вреда във връзка със спазване на определени от Закона срокове.

Приложения:

Приложение №1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за индивидуално ползване.

Приложение №2 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, собственост на Община Главиница за общо ползване.

Приложение № 3 - Предложение за справедливо наемно възнаграждение изготвено по пазарен механизъм от лицензиран оценител за наемно възнаграждение на декар за ползване на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г.,

Приложение №4 - Годишен план за паша по землища на населено място за стопанската 2017/2018 г. на Община Главиница;

Приложение №5 -  Протокол от публично обсъждане относно определяне на общински имоти с НТП „Пасище,мера” за общо и индивидуално ползване.

   

    По точка шестнадесета от дневния ред Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти „полски пътища” – общинска собственост.

  

      РЕШЕНИЕ № 203

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и §15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год. като в раздел II. „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС” се добавят имоти – общинска собственост с НТП „полски пътища” /съгласно Приложение №1/.
 2. Дава съгласие Кмета на Общината да сключи договори за наем за една стопанска година 2016/2017 год. с техните ползватели /съгласно Приложение №2/.
 3. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане за землището, съответстваща на обявената от Областна дирекция „Земеделие” гр. Силистра /Приложение №3/.
 4. Договорите да се сключат след заплащане на наемна цена за декар в размер на средно годишно рентно плащане на съответното землище при условията на параграф 16 от Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
 5. В договорите за наем изрично да се посочи,  че ползвателят, на който се предоставят за ползване на полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
 6. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.
 7. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, за да се осигури възможността за спазване на срока, посочен в параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /ДВ. Бр.14 от 20.02.2015 год./, за сключване на договори за наем и се защитят особено важни обществени интереси, т. като съществува опасност и може да се осуети или сериозно затрудни изпълнението на акт и от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда за Община Главиница и съответните ползватели.

 

   По точка седемнадесета от дневния ред – Предоставяне на дарение за изграждане на мемориална „Стена на славата” към паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк в гр. Силистра.

                    

РЕШЕНИЕ № 204

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

Община Главиница, дарява 2 000,00 /две хиляди/ лева за изграждането на мемориална „Стена на славата” към паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк в гр. Силистра. Парите да се преведат по банкова сметка на Инициативния комитет за изграждане на „Мемориална стена на славата” в Пощенска банка клон Силистра, IBAN BG46BPBI71154055470101, BIC код BPBIBGSF.

 

По точка осемнадесета от дневния ред Освобождаване на управителя „Общински превози” ЕООД – Главиница.

РЕШЕНИЕ № 205

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.1 и чл.147, ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.13 и чл.12, ал.2, т.1 и 2 от Наредба № 29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет - Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

 

 1. Прекратява Договора за възлагане на управление от 2004 год. с изпълнител Рейхан Хюсеин, като управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница на основание чл.15.1 буква „д” от същият – с едномесечно предизвестие от страна на възложителя. Лицето да отработи срока на предизвестие.
 2. Възлага на Кмета на Община Главиница да връчи предизвестие на лицето от момента на получаване на което тече едномесечният му срок.
 3. За първата редовна сесия на ОС – Главиница, след настоящата задължава кмета на Община Главиница да предложи кандидатура за управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница.


По точка деветнадесета от дневния ред Разни

 

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                     Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                 /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.