▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 24/31.01.2017 ГОДИНА

           

           

 

   По първа точка от дневния ред - Промяна наименованието на социалните услуги на територията на Община Главиница.

 

            РЕШЕНИЕ № 180

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 16, ал.7 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т. 2 и 4 от ППЗСП, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

       Променя наименованията на социалните услуги предоставяни в общността на територията на Община Главиница:

  1. „Защитено жилище за хора с психични разтройства” на основание чл.36, ал.2, т.4, буква „е”, „аа” от ППЗСП се преименува на „Защитено жилище за лица с психични разтройства” гр. Главиница, ул. „”Витоша” №70, обл. Силистра.
  2. „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост”, на основание чл.36, ал.2, т.4, буква „а”, „жж” от ППЗСП се преименува на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” гр. Главиница, ул. „”Витоша” №70, обл. Силистра.
  3. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания”, на основание чл.36, ал.2, т.4, буква „а”, „аа” от ППЗСП се преименува на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” с. Малък Преславец, ул. „Димитър Дончев” № 1, обл. Силистра.
  4. „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, на основание чл.36, ал.2, т.2, буква „б” от ППЗСП се преименува на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с.Сокол, ул. „Димитър Благоев” № 61А, обл. Силистра.

                       

    По точка втора от дневния ред - Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.

                             

            РЕШЕНИЕ № 181

На основание чл.15, ал.2, чл.21, ал.1, т.2, чл.29а, чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от НПКДА, чл.7 от ЗА, чл.12, ал.2, т.2 от ЗВОПС, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

        1. Отменя решение № 51/28.03.2012 год. на Общински съвет – гр. Главиница, с което е одобрена настоящата численост и структура на общинска администрация.

       2. Закрива изнесена структура Управление „Образование”, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, като възлага на Кмета да предприеме съответните действия, съгласно действащото законодателство.

         3. Одобрява общата численост и структура на общинска администрация, съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка.

        4. След влизане в сила решението на ОбС, възлага на Кмета да предприеме действия по утвърждаване на нов Устройствен правилник, както и изготвяне на длъжностно и поименно щатно разписание.

       5. Разкрива структурно звено към Общинска администрация „Други дейности по образованието” с 6 щатни бройки.

 

            По точка трета от дневния ред - Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 год.

     

            РЕШЕНИЕ № 182

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, и ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4, ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра    

       РЕШИ:

           Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год., която е неразделна част от решението.

           

              По точка четвърта от дневния ред - Приемане бюджета на Община Главиница за 2017 год.

           РЕШЕНИЕ № 183

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г., ПМС №374 от 22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, предлагам, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

            1. Приема бюджета на Община Главиница за 2017г. в размер на 10 166 093лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва :

         1.1 По приходите в размер на 10 166 093лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

                   1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 4 515 266лв., в.т.ч.,

                      1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 139 797лв.;

                      1.1.1.2. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -22 761лв. (§§88-03)

                      1.1.1.3. Преходен остатък от 2016г.размер на 398 230лв., съгласно Приложение №4

                   1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 650 827лв., в т.ч.:

                      1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 407 000 лв.;

                      1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 475 700 лв.;

                      1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 856 100 лв.;

                      1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 77 400.лв.;

                      1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 520 300 лв.

                      1.1.2.6. Трансфери в размер на 616 000 лв.;

                      1.1.2.7. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за СЕС -250 000 лв.

                      1.1.2.8. Преходен остатък от 2016г. в размер на 1 948327лв., съгласно Приложение №4

            1.2 По разходите в размер на 10 166 093лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3 , в.т.ч.:

                    1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 515 266лв., съгласно Приложение №2

                    1.2.2. За местни дейности в размер на 5 128 685лв., съгласно Приложение №3

                    1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности в размер на 522 142лв., съгласно Приложение №3

        2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2016г. в размер на 2 346 557 лв., съгласно  Приложение № 4

   3. Приема инвестиционна програма за 2017г.в размер на 1 921 671лв., съгласно Приложение №5 и №5а Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в т.ч.:

          3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2017г. в размер на 520 300лв.

            3.2 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от § 40-00

          „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ в размер на 45 000 лв.;

           3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със собствени средства и преходен остатък от 2016г. в размер на 478 317лв.

          3.4 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2016г. в размер на 674 198лв.

           3.5 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от § 40-00

          „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ остатък от 2016г. в размер на 108 935лв.

          3.6 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани от икономии от предходни години, съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2017г. в размер на 70 650лв.

           3.7 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани със средства от ЕСФ в размер на 24 271лв.

        4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

            4.1. Членски внос – 5 940лв. , за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината.

            4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 23 500лв.:

                    4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe, и други цели – 4 000лв.

                  4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 1 500лв., при разход за едно погребение – до 150лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални принадлежности.

           4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница – 18 000лв.

             4.3. Субсидии за:

                    4.3.1. Читалища , съгласно ЗДБРБ за 2017г. в размер на 248 200лв.

                    4.3.2. Спортни клубове , в размер на 30 000лв.

             4.4. Приема следните лимити за разходи:

                              4.4.1. Социално битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни  заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

                        4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.90, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2017г. в размер на 11 900 лв., в т.ч.:

                              4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 11 600лв.

                              4.4.2.2 – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 300лв.

    5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“, съгласно Приложение №6

   6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7

    7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №8

  8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019г., съгласно Приложение №9

   9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10

    10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2017г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11

       10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2017г. по функции и дейности, съгласно Приложение №11

    10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.

    11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2017г.по бюджета на общината, като наличните към края на годината разходи не могат да надвишават 1 246 948лв. (15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години)

    12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишават 4 156 492лв. (50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години).

     13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. на обща стойност 0 лв.

  14. Определя максимален размер на дълга в размер на 1 150 000лв., съгласно Приложение №12 и Приложение №12а

    15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат

събрани в бюджета за 2017г. на обща стойност 41 538лв.

    16Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

     16.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

     16.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

  17. Възлага на кмета

     17.1 Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

     17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.

     17.3 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

18. Упълномощава кмета

     18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

           18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

  20. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).

  21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.

  22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

 

По точка пета от дневния ред - Оптимизация на мрежата от Детските градини на територията на Община Главиница.

    

            РЕШЕНИЕ № 184

  На основание чл. 17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от ЗОС и съгласно чл.305, ал.1, чл.310, ал.5, чл.311, ал.1, чл.313, ал.1, т.3 и чл.322, ал.1 и чл.289, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.11,ал.10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

        I.  1. Закрива група „Слънце“ с.Долно Ряхово, ул. „Първа“ №81 към ДГ „Васил Левски“ с.Зафирово, ул.“ Генерал Атила Зафиров” №77, считано от влизане в сила на решението.

            2. Децата от закритата група „Слънце“ с.Д.Ряхово да се пренасочат към ДГ„Васил Левски“ с.Зафирово, съгласно Наредба №32 на ОбС гр.Главиница, съгласно чл.16, ал.4.

                3. Трудовоправните отношения с персонала на група „Слънце“ с.Долно Ряхово, да  се уредят при условията по чл.328,ал.1,т.2 от КТ. 

               4. Сградния фонт на закритата група, да се стопанисва от кмета на населеното място до вземане на решение за друга форма на управление.

       II.   1. Преобразува ДГ „Васил Левски“ с.Зафирово, ул. „Генерал Атила Зафиров” №77, в две групи и заедно с

-     група „Роза“ с.Богданци ул.“Пирин“№6;

-     група „Кокиче“ с.Дичево, ул.“Втора“ №1;

-     група „Щастливо детство“ с.Суходол, ул.“Първа“ №26

ги влива в ДГ„ Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница, с административен адрес гр.Главиница, ул.„Христо Ботев” №1. ( ДГ с 13 тринадесет групи). 

    2. Задължителната документация на ДГ „Васил Левски“ с.Зафирово, ул. „Генерал Атила Зафиров”№77, ведно с наличния инвентар се приема от директора на приемащата ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница, ул.„Христо Ботев” №1, съгласно чл.25, ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

          3. Сградния фонд се приема за управление и стопанисване от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница, ул.„Христо Ботев” №1. 

       4. Трудовоправните отношения с персонала по т.II.1. следва да бъдат уредени при условията на чл.123,ал.1,т.2 от КТ.

III. Предоставя на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница, с административен адрес гр.Главиница, ул.„Христо Ботев” №1, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет съгласно чл.289, ал.3 от ЗПУО във връзка с чл.11, ал.10 от Закон за публичните финанси.

    IV. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия, като издаде заповед за преобразуване на детските градини и обнародва същата в „Държавен вестник“, след влизане в сила на решението.

  

     По точка шеста от дневния ред Отмяна на Наредба №11 от 29.01.2009г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница и приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.

    

            РЕШЕНИЕ № 185

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Отменя Наредба №11 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Главиница приета с Решение №145 от Протокол №16/29.01.2016 год.

2. Приема нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница с номер №11, която е неразделна част от решението.

 

     По точка седма от дневния редПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2017 год.

                                   ЗА – 12                            ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4

               РЕШЕНИЕ № 186

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

         1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2017 год., която е неразделна част от решението.

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народни читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейности през 2017 год.

  

По точка осма от дневния ред Разни

      ЗА – 12                                  ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

РЕШЕНИЕ № 187

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

          Дава съгласието си и заделя 5 000 /пет хиляди/ лева от бюджета на община Главиница за 2017 г. дарение за МБАЛ гр. Тутракан.

           

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                      Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.