▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 23/18.01.2017 ГОДИНА

          

 

По точка първа от дневния ред - Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.


      РЕШЕНИЕ № 179

  На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

I. Определя за представител г-н Неждет Джевдет - Кмет на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Силистра, което ще се проведе на 19.01.2017г. от 14,00ч. да, при следния проект за дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване, на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес - плана на оператора – „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - гр.Силистра за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015г.) – 01.01.2017г. - 31.12.2021г. – „ЗА“.

2. Други. – „ЗА“

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 19.01.2017г. от 14,00ч. да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

Приложение: Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021години.

     

 

      

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                      Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.