▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 21/ 11.11.2016 ГОДИНА

           

            

 

  По точка първа от дневния ред - Промяна вида собственост от публична в частна на общински имот №15031.501.1050 по кадастралния план на гр. Главиница.

            Резултати от поименното гласуване

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

Х

 

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

Х

 

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

Х

 

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

 

отсъства

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

16

0

0

С 16 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ»

       РЕШЕНИЕ № 169

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

         Променя собствеността от публична в частна общинска собственост на имот №15031.501.1050 по кадастралния план на гр.Главиница.

           

По точка втора от дневния ред -  Учредяване безвъзмездно право на строеж.

                             Резултати от поименното гласуване

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

Х

 

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

Х

 

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

Х

 

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

 

отсъства

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

16

0

0

С 16 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ» 

            РЕШЕНИЕ № 170

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

      1. Дава съгласие за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на навес за линейки и дизелов генератор с обща застроена площ от 170 /сто и седемдесет/ кв.м. в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1050 по кадастралната карта на гр.Главиница, с административен адрес гр. Главиница, ул. “Оборище” № 45.

 2. Одобрява определената по чл.22, ал.3 от ЗОС пазарна оценка на правото на строеж по т.1, като предвид разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС определя цена на разпоредителна сделка в размер на 970лв. без ДДС / 1164лв. с ДДС/

Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж е 804,10лв., съгласно удостоверение № 6902002022/08.11.2016г. от отдел „МДТ“ при община Главиница.

    3. Възлага на Кмета, на Община Главиница да издаде заповед и сключи договор за учреденото безвъзмездно и безсрочно право на строеж, на осн. чл.37, ал.7 от ЗОС.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.