▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 20/03.11.2016 ГОДИНА

           

       

      По първа точка от дневния ред - Изменение на т.2 от Решение № 35 от Протокол №7/08.01.2016 год. за упълномощен представител на делегати от Общината в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” /АДО/

                 РЕШЕНИЕ №155

                 На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

Р Е Ш И:       

               1. Изменя т.2 от Решение № 35 от Протокол №7/08.01.2016 год., като за упълномощен представител определя - г-н Неждет ***** Ниази – Кмет на Община Главиница.

 

По точка втора от дневния ред - Определяне на нов представител на община Главиница в работата на управителния съвет и общото събрание на СНЦ „Регионален център за управление на отпадъците”.

              РЕШЕНИЕ № 156

            На основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Отменя решение № 61 от Протокол № 9/23.02.2016 г., потвърдено с Решение № 68 от Протокол № 11/21.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Главиница.

     2. Определя за представител на община Главиница в дейността на органите на СЦН „Регионален център за управление на отпадъците“ г-н Неждет ***** Ниази – Кмет на община Главиница.

                 3. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница се определя г–жа Сюзан ***** Хасан - Заместник-кмет по „Финанси и икономика“ на община Главиница.

 

 

По точка трета от дневния ред - Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.

          

            РЕШЕНИЕ № 157

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА , във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5, от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

I. Определя за представител г-н Неждет ***** Джевдет – Кмет на Община Главиница, в заседанието на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 08.11.2016г. от 14,00ч. при следния проект за дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване, на основание чл.4.2.(г) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК – Силистра и „ВиК“ ООД – Силистра, на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ ООД – гр.Силистра – Приложение Х. – „ЗА”.

2. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г. в размер на 22 000,00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.ДВ, бр.66 от 8 август 2014г.). – „ЗА”.

3. Други. – „ЗА”.

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра на 08.11.2016г. от 14:00ч. със същите права да бъде г-жа Сюзан ***** Хасан - заместник кмет с ресор „Финанси и икономика” на Община Главиница.

                                                                                           

По точка четвърта от дневния ред - Допълнения в Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.

           

            РЕШЕНИЕ № 158

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Създава нов раздел VІІ – Данък върху таксиметров превоз на пътници

       Чл. 60а. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

       (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.

       (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

       Чл. 60б. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година – 300 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

       (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       (3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

       Чл. 60в. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

       (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

       (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

       Чл. 60г. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       Чл. 60д. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

   ДДТГ = ГДТПП x БМ

---------------------------------------------------- , където

                    12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60б;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

   НВДТПП = ПГДТПП x БМ

------------------------------------------------------------- , където

                       12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       Чл. 60е. Данъкът по чл. 60б се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

       Чл. 60ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60д, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 7 Допълненията са приети с решение № 158 на Общински съвет от протокол №20/03.11.2016 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.09.2016 г.

           

По точка пета от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

            РЕШЕНИЕ № 159

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

Р Е Ш И:

1. Община Главиница да подаде проектно предложение „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни услуги в Община Главиница“ по откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

2. Подкрепя намерението на Община Главиница да създаде иновативна социална услуга.

3. Одобрява намерението на Община Главиница да осъществи общинско сътрудничество с „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, с адрес на управление гр. Русе, ул. „Симеон Велики“  № 2, ЕИК 202 950 462 с Управител Зорница Венциславова Богданова и „Автотранс” ООД гр. Главиница за реализирането на гореупоменатия проект.

По точка шеста от дневния ред Прекратяване правото на преимуществени ползватели на моторните превозни средства – училищни автобуси на учебните заведения определени с решения № 352/ 25.01.2007, №424 / 25.09.2007. и № 160 / 26.02.2009г.

                РЕШЕНИЕ № 160

            На основание чл. 21, ал. 1, т.2 и т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

Р Е Ш И:

                1. Отменя:

         - Решение № 352 от протокол № 34/25.01.2007г. – преимуществен ползвател СУ „Васил Левски“ гр. Главиница на моторно превозно средство марка „Хюндай“, модел „Каунти“, 15+1 места, с регистрационен № СС 3432 АН

          - Решение № 160 от протокол № 17/26.02.2009г. – преимуществен ползвател ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сокол на моторно превозно средство марка „Хюндай“ модел „Каунти“, 15+1 места, с регистрационен № СС 3437 АН

             - Решение № 424 от протокол № 41/25.09.2007г. – предоставен за безвъзмездно ползване на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница на моторно превозно средство марка „Отойол“, модел „Е 27.14“, 27+1 места, с регистрационен № СС 3431 АН.

                  2. Прекратява правата и отговорностите на директорите и педагогическите съвети за издръжка на предоставените им училищни автобуси и организацията и извършването на превозите на учениците на:

               - СУ „Васил Левски“ гр. Главиница за моторно превозно средство марка „Пежо“, модел „Боксер 2.2 Д“, 11+1 места, с регистрационен № СС 3435 АН.

           - ОУ „Иван Вазов“ с. Зафирово марка „Хюндай“, модел „Каунти“, 15+1 места, с регистрационен № СС3436 АН.

                    3. Делегира на началника на Управление „Обарзование“ гр. Главиница права и отговорности за издръжка на предоставените им училищни автобуси и организацията и извършването на превозите на учениците.

                     4. Утвърждава 5 /пет/ щатни бройки на длъжност „Шофьор на автобус“ в дейност „Други дейности по образованието“ ( делегирана от държавата дейност) считано от влизане в сила на настоящото Решение.

По точка седма от дневния ред Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница.

    

РЕШЕНИЕ № 161

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница, която е неразделна част от решението.

 

По точка осма от дневния ред Увеличаване капацитета на „Защитено жилище за хора с психични разстройства“ – Община Главиница

           

            РЕШЕНИЕ № 162

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с нарастването на броя на потребителите, нуждаещи се от услугата «Защитено жилище за хора с психични разстройства», считано от 01.01.2017 год., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна на капацитета на социалната услуга «Защитено жилище за хора с психични разстройства», град Главиница чрез увеличаването му от 8 лица на 12 лица.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница, след влизане в сила на настоящото решение, да предостави същото на Директора на Регионална дирекция «Социално подпомагане» град Силистра за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

           

        По точка девета от дневния ред – Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост с имоти и даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс.

                РЕШЕНИЕ № 163

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 , чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел раздел ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се добавя: помещение за лекарски кабинет и манипулационна с площ 25кв.м., с идентификатор № 15031.501.1050.1.5 от етаж I в сграда „Поликлиника“ с идентификатор № 15031.501.1050.1, находяща се в   гр.Главиница.

2. Общински недвижим имот съставляващ помещение за лекарски кабинет и манипулационна с площ 25кв.м., с идентификатор № 15031.501.1050.1.5 на етаж I в сграда „Поликлиника“ с идентификатор № 15031.501.1050.1, находяща се в гр.Главиница да се отдаде под наем без търг или конкурс на ЕТ „ АСДМП – ИП – д-р Валентин ***** Георгиев”, ЕИК 118005803, за лекарски кабинет и манипулационна при месечна наемна цена, в размер на 50,00 лв. без ДДС, /60,00лв. с ДДС/, за срок от 5 години, след влизане в сила на т.1 от настоящото решение.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на договор за наем с ЕТ „АСДМП-ИП – Д-р Валентин ***** Георгиев“.

           

     По точка десета от дневния ред Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на с. Богданци, общ. Главиница. 

 

                РЕШЕНИЕ № 164

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

            Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год., като в раздел ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ да бъдат включени: отдел 46, подотдел „р” е с трайни насаждения от орехи с площ 92 дка и отдел 46, подотдел „п” с трайни насаждения от лешници с площ 15 дка в имот № 000075, землище с. Богданци, общ. Главиница.

 

  По точка единадесета от дневния ред Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с. Падина, общ. Главиница.

     

РЕШЕНИЕ № 165

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год., като в раздел І „ Продажби на имоти и вещи“ се допълни с урегулиран поземлен имот УПИ ­ӀV-6, кв.8 с площ 892 кв. м. по плана на с. Падина, общ. Главиница.

             По точка дванадесета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с помещение с идентификатор №15031.501.419.1.2 по кадастралната карта на гр. Главиница.

     РЕШЕНИЕ № 166

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

            Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год., като в раздел ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се допълни с помещение с площ 35 кв. м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, разположен на етаж І на сграда №1, построена в поземлен имот № № 15031.501.419.1, по кадастрална карта на гр. Главиница, ул. „Витоша” №44.

 

По точка тринадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулирани поземлени имоти по плана с. Падина, общ. Главиница. 

 

    РЕШЕНИЕ № 167

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл. 34 ал. 1 т. 1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

              1. Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот УПИ ­ӀV-6, кв.8 с площ 892 кв. м. по плана на с. Падина, общ. Главиница.

              2. Утвърждава оценката на урегулиран поземлен имот УПИ ­ӀV-6, кв.8 с площ 892 кв. м. по плана на с. Падина, общ. Главиница в размер на 1863,00 лв. без ДДС /2235,60 лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв.

             Данъчна оценка на имота е 1691,20 лв., съгласно удостоверение №6902001949/26.10.2016 год. от отдел „МДТ” при община Главиница.

               3. Упълномощава Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

           

По точка четиринадесета от дневния ред Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи.


      РЕШЕНИЕ № 168

      На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.2, чл.56, ал.1 и чл.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.1, ал.1, т.36 от Постановление №192 на Министерския съвет от 29.07.2016 год. и писмо №08-00-902/12.08.2016 год. на Министерство на финансите, чл.57, т.1, чл.58, ал.1, т.4, чл.66, ал.1 и ал.3 от Наредба №31 за управление на общинска пътна мрежа в община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

Р Е Ш И:

            Отменя Решение №144 от Протокол №17/02.09.2016 год. и Решение №145 от Протокол №18/21.09.2016 год. на Общински съвет – гр. Главиница.

            По точка петнадесета от дневния ред Разни

           

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                   Председател ОбС: /п/

                /инж. Севинч Даил/                                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.